De nye økosystemene: Forsikringsselskapene må ta eierskap og unngå å bli en utskiftbar leverandør

Det spås at færre vil eie bil i fremtiden
Det spås at færre vil eie bil i fremtiden og det vokser frem nye økosystemer innen mobilitet som skal tilby enklere bilhold der en tjeneste skal inkludere alt kunden trenger.
Article author: Elisabeth Solberg
Position: Analyseansvarlig forsikring
E-mail: elisabeth.solberg@cicero.no
Organization: Cicero consulting
About:

Om Cicero Consulting
Cicero Consulting leverer analyser, markedsinnsikt og teknologiske rådgivningsløsninger innen bank og finansiering.

Cicero Consulting AS er et heleid datterselskap av Itera ASA, som har hovedkontor i Oslo med over 500 ansatte i Norden, Ukraina og Slovakia. Itera er notert på Oslo Børs.


Edition:
3, 2021
Language: Norwegian
Category:

Bilbransjen står overfor trender som vil snu bransjen opp ned. Driverne for endringene i bilbransjen kan oppsummeres i akronymet CASE som står for Connected, Autonomous, Shared, Electric. Det spås at færre vil eie bil i fremtiden og det vokser frem nye økosystemer innen mobilitet som skal tilby enklere bilhold der en tjeneste skal inkludere alt kunden trenger.

Samtidig er det fortsatt en overhengende fare for at bilprodusenter vil konkurrere i forsikringsmarkedet, og det vokser frem nye tilbydere av bilabonnementer og bildeling som tilbyr forsikring som et biprodukt.

Dette vil i sum påvirke forsikringsbransjen og lønnsomheten til deres største produkt bilforsikring fremover.

Forsikring som del av noe større

Gjensidige gjør som Fremtind. De kjøper utstedervirksomheten til bompengeselskap og oppretter en egen virksomhet for å administrere Autopass-avtaler for bompasseringer.

I dag er det forsikringsselskapene som krever inn statens trafikkforsikringsavgift fra kundene, så dette kan sees på som ledd i en utvikling som allerede er i gang der bileiere ikke må forholde seg til mange ulike tjenestetilbydere. Helge Baastad, konsernsjef i Gjensidige, uttaler at de tror at bileiere vil være tjent med å samle flere tjenester hos en leverandør og at de ønsker å ta den rollen. 

Selv om det sies å være en videreføring av det arbeidet de allerede gjør gjennom innkreving av trafikkforsikringsavgiften for staten, er det også et viktig ledd i arbeidet med å tilpasse seg konkurransen fra nye aktører og fremveksten av nye økosystemer innen mobilitet. Med økt bransjeglidning har det lenge vært mye snakk om hvilke bransjer som vil gå inn i forsikring, men nå er det vel så interessant å snakke om hvilke bransjer forsikring bør gå inn i.

Økosystemer er den viktigste trenden innen forsikring i 2021

Fremveksten av økosystemer innen forsikring har gjort Open Insurance til et fenomen. Open Insurance kan forklares som et fenomen der nye økosystemer vokser frem med utgangspunkt i kundenes verdikjede, og som legger til rette for økt bransjeglidning og som erstatter den klassiske industrioppdelingen. EUs forsikringsmyndighet, EIOPA, har nylig gjennomført en høring der de utforsket spørsmålet om hvor langt verdikjeder innen markedet skal ‘åpnes’ gjennom deling av forsikringsrelatert data mellom forsikringsselskaper og selskaper i andre næringer.  Målet er å beskytte forsikringstakers rettigheter og å tillate innovasjon innen produkter og tjenester.

Unngå å bli en utskiftbar leverandør

Forsikringsselskapene har to valg i en slik ny økonomi slik jeg ser det; 1) de kan la andre bygge økosystemer der forsikring blir et biprodukt, eller 2) de kan bygge og eie økosystemene selv og beholde kontroll over kunden og kundedialogen.

I det første alternativet som skisseres er det andre som bygger økosystemer der flere tjenester pakkes sammen og der forsikring inngår som et biprodukt. Dette bør ikke være et ønskelig scenario for de største forsikringsselskapene. I et slikt scenario er det ikke lenger sluttbrukeren som blir forsikringsselskapenes kunde, men de som eier disse økosystemene. Forsikringsselskapene vil ikke lenger eie kundedialogen og kan risikere å bli en utskiftbar leverandør. For forsikringsbransjen vil dette kunne føre til et redusert premievolum ved at det blir et ekstra ledd mellom dem og sluttbrukeren.

Vil eie økosystemene selv

I det andre alternativet er det forsikringsselskapene som gjør oppkjøp eller inngår allianser for å etablere nye, datadrevne økosystemer. Det er trolig  Gjensidige og Fremtind ambisjon når de nå kjøper utstedervirksomheten til bompengeselskaper. Ifs oppkjøp av Viking redningstjeneste, Gjensidiges nylig lanserte bilabonnement og SpareBank 1s eierskap i bilabonnementet Fleks er også verdt å trekke frem. 

Oppkjøpene og alliansene kan tolkes som et tydelig signal om at de store forsikringsselskapene ikke kun nøyer seg med å ta del i nye verdikjeder, de vil eie dem og kontrollere dem selv. Med andre ord; de vil selv sitte i førersetet og eie økosystemene som vokser frem innen mobilitet. 

Bilforsikring trues av nye trender innen mobilitet

Når man snakker om nye økosystemer er det ofte nye økosystemer innen mobilitet som trekkes frem. Bildelingsplattformer vokser frem og det at færre vil eie bil i fremtiden vil utvilsomt forårsake radikale endringer for forsikringsbransjen i tiden fremover. Dette har gitt grobunn for samarbeid der bilforsikring blir en del av nye verdikjeder og økosystemer der forsikring leveres som en del av en “pakke” bestående av ulike tjenester innen bilhold.

Fra et kundeperspektiv kan det nok oppleves som like relevant å kjøpe bilforsikring når kunden er i en situasjon der vedkommende skal inngå en avtale om å lease, leie eller kjøpe bil, som å kjøpe det direkte fra forsikringsselskapet selv. Med andre ord kan det være like relevant for kunden å kjøpe forsikring fra aktøren som selger dem objektet som skal forsikres. Andre eksempler der det i dag kan være relevant å kjøpe forsikring ved kjøp av et produkt eller tjeneste, er kjøp av avbestillingsforsikring når kunden booker en reise eller et hotellopphold via en reiselivsaktør eller kjøp av en trygghetsavtale når kunden kjøper seg en ny PC eller mobil hos Elkjøp.

Bilprodusenten har en unik posisjon

Innen bil er bilprodusenten kanskje i en enda mer relevant situasjon til å tilby forsikring enn både bilforhandleren og aktører innen billeasing og bildeling. Bilprodusenter er i en posisjon der de kan levere alt bileieren trenger til bilen og på veien. Flere store bilprodusenter har signalisert et ønske om å tilby både bilabonnement og satse mer på direktesalg av nye biler. For eksempel så tilbyr Volvo bilabonnement gjennom sin Care by Volvo der forsikring fra If er inkludert. I tillegg sa de nylig opp sin avtale med Bilia, som forhandler Volvo, fordi de ønsker å satse på direktesalg og ha mer direkte kundekontakt.

Tesla har lansert bilforsikring i USA, og det spås en utvikling der store bilprodusenter forsikrer sine bilflåter gjennom en stor forsikringsaktør. Dette er nylig blitt aktualisert gjennom at Volvo har inngått avtale med Folksam i Sverige om å levere en treårig forsikringsavtale som selges som en del av en pakke når man kjøper en ny elbil fra Volvo.

Delingsøkonomien utfordrer eierskapet til bil

Care by Volvo sitt forsikringssamarbeid med If viser også en utvikling der forsikringsselskaper inngår partnerskap med aktører som satser på bildelingstjenester og bilabonnementer. Gjennom bildeling og bilabonnementer tilbyr ikke forsikringsselskapene lengre bilforsikring direkte til kunden, men via andre aktører som vokser frem innen dette økosystemet.

Her tilbys forsikring som en del av en pakke, noe som gjør bilforsikring til et biprodukt som tilbys sammen med andre tjenester innen bilhold. Ledende forsikringsselskaper velger her å ta en tydeligere og mer aktiv rolle.

Gjensidige har lansert bilabonnement Schysst i Sverige gjennom et samarbeid med Imove og Hedin. Nylig kom også nyheten om at SpareBank 1 kjøper seg inn i bilabonnementselskapet Fleks, og med det blir majoritetseier sammen med Bertel O. Steen.

Når det blir mindre viktig å eie egen bil utfordres også forsikringsbransjens tradisjonelle modell der forsikringen følger bilen og ikke personen. Endringer innen mobiltet kan dermed radikalt endre hvordan bilforsikring tilbys i fremtiden.

Levere bedre helse og tryggere hjem

Når man retter fokus mot nye, fremvoksende økosystemene er det mobilitet som blir viet størst oppmerksomhet. Økosystem-tankegangen er likevel svært relevant innenfor både helse og smarte hjem. Forsikring kan inngå som en del av et bredere tjenestetilbud der verdien som leveres til kunden er bedre helse eller tryggere hjem.

I forbindelse med offentliggjøringen av Gjensidiges oppkjøp av Vegamots autopasskunder, så uttalte konserndirektør for privat i Gjensidige, René Fløystøl, at dette er én brikke i en større satsing på å hjelpe kundene på en bredere måte og at de ønsker å gjøre det samme med bolig og helse også, enten gjennom utvikling, oppkjøp, eller partnerskap. Kort tid etter uttalelsen ble det kjent at Gjensidige nå tester sensorteknologi i boliger på utvalgte boligeiere. Tjenesten skal gi mer enn sikkerhetsrabatt på forsikringen. Den skal blant annet varsle boligeier via en app og sende ut en rørlegger når systemer varsler at det har oppstått en vannlekkasje uten at kunden trenger å løfte en finger.

Ledende forsikringsselskaper som går i front når det kommer til å bygge økosystemer tror jeg vil bevare sin posisjon som markedsledere i fremtiden, men det krever at de investerer i sine teknologiske og organisatoriske kapabiliteter. Skal man lykkes med å bygge økosystemer gjennom partnerskap og allianser må det bygges en moderne IT arkitektur med åpne API-er.

Spesialistene angriper

Insurtech-aktører som Trov og Slice har gått fra å levere on-demand forsikringer til forbrukere, til å bygge forsikringsplattformer som gjør det mulig for andre aktører å tilby fleksible forsikringsløsninger gjennom deres API’er. Aktører som Axa, Cover Genius, AIG og Chubb er eksempel på andre aktører som satser på å levere integrerbare forsikringer til partnere og som gjør det mulig for ikke-tradisjonelle forsikringsaktører å tilby forsikringer. Felles for disse aktørene er at deres forsikringsplattformer muliggjør at aktører fra andre bransjer enkelt kan tilby spesialtilpassede forsikringer i sine digitale løsninger. Dette er aktører som kanskje er i ennå mer relevant kontekst og posisjon til å tilby forsikring, enn forsikringsselskapene selv.

Jeg tror det er stort potensiale for forsikringsselskapene å utvide sin kjernevirksomhet, og bygge flere verdiskapende tjenester rundt selve forsikringsproduktet. Jeg tror også at det blir viktig at de griper mulighetene før noen andre gjør dem til en utskiftbar leverandør i et økosystem eid og kontrollert av aktører fra andre bransjer. Basert på Finanstilsynets vedtak legger foreløpig finansavtaleloven begrensninger på finansaktørers mulighet til å drive annen virksomhet og gå inn i nye bransjer. Enten må det søkes om egne tillatelser, vedtekter må endres eller man må gå inn i nye bransjer gjennom andre eierkonstellasjoner. Det blir interessant å se hva som blir Finanstilsynets endelige konklusjon.