Advokat Sven Knagenhjelm svarer på artikkelen i Nft 2/2011: "Viktig Høyesteretts dom om nakkeslengskade"

Article author: Sven Knagenhjelm
Position: Advokat
E-mail: SK@advokatforum.no
Organization: Advokatforum
About:

- Cand. jur. 1978
- Justisdepartementet 1979-84
- Dommerfullmektig 1984-85
- Advokatfullmektig hos Myhre, Arnø & Leonthin 1985-87
- Egen advokatpraksis fra 1987
- I Advokatforum siden 1994

 

Hovedområder:
Kontraktsrett
Fast eiendoms rettsforhold
Ekspropriasjonsrett
Erstatningsrett
Forsikringsrett
Arv og skifte


Edition:
3, 2011
Language: Norwegian
Category:

Artikkelen er et svar på advokat Marthinsens artikkel i nr 2/2011: Viktig Høyesterettsdom om nakkeslengskade. Advokat Knagenhjelm skriver:
 

"Når rekkevidden av en høyesterettsdom skal vurderes, er det viktig å skille mellom det Høyesterett uttaler om sakens juridiske spørsmål og de faktiske premisser dommen bygger på. Dette gjelder ikke minst i saker om nakkeskader som reiser kompliserte medisinske spørsmål og hvor Høyesterett vil måtte bygge på hva premissleverandører på den medisinske siden måtte uttale. I Ask-dommen fremheves en rekke ”teser” fra professor Stovners erklæring som ved nærmere etterprøving viser seg ikke å holde stikk. Dommen aktualiserer derfor spørsmålet om hvordan domstolene generelt, og Høyesterett spesielt, skal bli tilført korrekt medisinsk kunnskap."

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)