Søg artikel

Søgningen gav 6 resultater, viser 1 - 6

Klima er alles ansvar

Udgave: 3 / 2009 | Kategori: Miljøspørgsmål | Forfatter: Arne Skauge

I desember i fjor var verdens nasjoner samlet i København. Målet er en internasjonal klimaavtale som kan demme opp for global oppvarming. Toppolitikere og –embedsfolk har slitt i årevis for å komme i mål på møtet i København. I dette store maktspillet er det lett å føle seg som en statist, men det er viktig å huske på at vi alle har en viktig rolle i å løse klimautfordringene. I større eller mindre omfang. Dette gjelder også forsikringsbransjen. Bransjen har et ansvar - som den livsnerven den er i vårt samfunn. Skade- og livsforsikringer gjør at et samfunn kan håndtere risiko, og med trusselen om global oppvarming økes risikoen for skader på bygninger, mennesker og miljø. Forsikringsselskapenes spesiale er å forebygge skader. Det kan Norge få nytte av.

Rattfylleri och jämkning vid ersättning av personskada – Skillnader och likheter mellan Sverige och Storbritannien

Udgave: 3 / 2009 | Kategori: EU og international forsikring, Trafikk- og motorvognforsikring, Forsikringsret, Forsikringsteknik | Forfatter: Christoffer Jonsson

Ett stort samhällsproblem är trafikolyckor. En allmän uppfattning är att drogpåverkade förare ökar riskerna i trafiken och därigenom ökar antalet olyckor. En undersökning gör gällande att svenska och brittiska bilförare återfinns i olika ändar av statistiken över andelen rattfyllerister på respektive lands vägar. Vilka förklaringar finns bakom dessa skillnader och finns olika strategier mellan länderna för att motverka rattfylleriet? Kan rentav skillnaden i ersättningsreglerna för trafikförsäkring mellan länderna vara en del av förklaringen till olikheter i beteende avseende kombinationen trafik och alkohol? I den här artikeln jämförs de båda ländernas ersättningsregler när det gäller personskadeersättning till den rattfulle föraren och om det finns ett samband med antalet rattfyllerister.

Norsk pasientskadeerstatning - 20 år i pasientenes og samfunnets tjeneste

Udgave: 3 / 2009 | Kategori: Forsikringsmedisin, Forsikringshistorie | Forfatter: Erling B. Breivik, Rolf Gunnar Jørstad

Helsen er utvilsomt det viktigste aktivum vi mennesker har. Derfor er både samfunnet og den enkelte villig til å bruke store ressurser på å bevare en god helse så lenge som mulig. Svært mange av de flinkeste unge søker seg til profesjoner innen helsevesenet. Men legevitenskapen er ingen eksakt vitenskap og er dessuten i rivende utvikling. Hertil er leger og annet helsepersonell også mennesker – og som sådanne feilbarlige. Det er derfor ikke til å unngå at det forekommer behandlingssvikt som ofte leder til mer eller mindre alvorlige skader. To sentrale utfordringer for helsevesenet er hvordan minimalisere risiko for skade, og hvordan håndtere de skader som oppstår i erstatningsrettslig sammenheng. Med hovedblikk på sistnevnte utfordring – men også med et sideblikk til den førstnevnte – har de nordiske landene utviklet en modell som er ganske unik i verden både i sitt altomfattende omfang, terskel for å oppnå erstatning og selve behandlingen av erstatningskravene.

Trafikmedicinskt språkbruk i svensk kontext - Från ett trafikskadeperspektiv

Udgave: 3 / 2009 | Kategori: Forsikringsmedisin | Forfatter: Jörgen Lundälv

Under flera år har begreppet olycka (accident) beskrivits som föråldrat, snävt och som ett icke-entydigt begrepp. Ändå så fortsätter begreppet att spridas och användas i vårt moderna risksamhälle där andra nyord och moderniteter ter sig som självklara. Trafikolyckor är inget folkhälsoproblem men det är däremot trafikskador. Vi vet nämligen att människan skadas i en skadehändelse, vilket är ett mer adekvat ordval än begreppet olycka. Denna artikel diskuterar begreppets relevans och spridning inom det trafikmedicinska forskningsfältet med exempel på tillämpning på internet och en trafikmedicinsk världskongress.