Søg artikel

Søgningen gav 9 resultater, viser 1 - 9

Tjänstepensionen: Hur vet man att företag följer kollektivavtal?

Udgave: 2 / 2011 | Kategori: Tjenestepensjon | Forfatter: Annika Ahlstrand

Svenska arbetsgivare hanterar inte alltid de kollektivavtalade tjänstepensionerna för sina anställda på ett korrekt sätt. Detta innebär att företag tar stora risker, vilka också kan vara kostsamma. Det kan handla om att felaktiga uppgifter rapporteras till Collectum som administrerar tjänstepensioner och fungerar som en sambandscentral. Ett antal fel kan emellertid uppstått vid olika tillfällen under processens gång. Dessutom förekommer också många olika varianter av avtal vilket gör arbetet komplext och ökar riskerna för att fel uppstår. Att göra analyser i lönefilerna för att upptäcka dessa fel är en värdefull hjälp för bolagen.

Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed

Udgave: 2 / 2011 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Susanne Gren Harstad

Forsikring & Pension har i løbet af 2010 arbejdet med projektet "Forsikringssvindel – åbenhed og gennemsigtighed". Hensigten med projektet var at understøtte målsætningerne i Forsikring & Pensions strategi- og handlingsplan om forbedret omdømme og etisk, korrekt behandling af kunderne. I projektet arbejdes på færdiggørelsen af en strategi- og handlingsplan samt et moderniseret kodeks for undersøgelse ved mistanke om forsikringssvindel. Det er målet herigennem at skabe større forståelse i samfundet for nødvendigheden i at bekæmpe forsikringssvindel samt accept af de metoder, der er nødvendige for at bekæmpe svindel i praksis. I artiklen følger en beskrivelse af projektet, de etiske og juridiske gråzoner, der har været drøftet, og det materiale der er blevet udviklet som resultat af processen.

Redegørelse om de retlige problemer ved efterforskning ved mistanke om forsikringssvindel

Udgave: 2 / 2011 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Mads Bryde Andersen

Denne redegørelse beskriver de regler, der gælder for forsikringsselskabers adgang til at efterforske sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel (forsikringsbedrageri). At efterforske en sag vil i denne sammenhæng sige på egen hånd at indhente oplysninger fra forskellige kilder til afklaring af, om en mistanke er beføjet eller ikke. Sådanne undersøgelser vil normalt blive udført af en skadekonsulent, som forsikringsselskabet har tilknyttet, efter at skadebehandleren har fattet mistanke i sin sagsbehandling. Skadekonsulenten vil som regel være politiuddannet.

Den nye verden for forsikringsselskapene

Udgave: 2 / 2011 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Anna Pettersen og Geir Moen

KPMG har gjennomført en serie intervjuer med finansdirektører i nitten ledende forsikringsselskaper med hovedkontorer i elleve land. Ved hjelp av deres tilbakemeldinger sammen med egne observasjoner har KPMG utviklet et bilde av de potensielle konsekvensene av en foreslått global regnskapsstandarden på forsikringsselskapenes virksomhet og deres investorer. Endringene forventes å ha en betydelig effekt på oppfatning og sammenlignbarhet av finansielle resultater, både mellom forsikringsselskapene og mellom forsikringsselskapene og selskaper i andre næringer som for eksempel bankene.

Viktig Høyesteretts dom om nakkeslengskade

Udgave: 2 / 2011 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Terje Marthinsen

I Norge utgjør nakkeslengskadene mer enn halvparten av de personskadene som meldes til forsikringsselskapene etter trafikkulykker. Konfliktnivået i sakene har ofte vært høyt, og normalt skyldes dette at partene er uenige om de aktuelle helseplager og ervervsuførhet er forårsaket av den aktuelle trafikkulykken. Norges Høyesteretts dom av 16. desember 2010, ”Ask-dommen”, gjelder spørsmålet om årsakssammenheng mellom en trafikkulykke og senere bløtdelsskader og ervervsuførhet. Dommen behandler en rekke spørsmål som har vært omstridt i norsk rett, og Høyesteretts formuleringer er på flere punkter generelle og prinsipielle – dommen går i sin begrunnelse mye lenger enn det som er nødvendig for å begrunne resultatet i den konkrete saken. I tråd med norsk rettstradisjon er domspremissene omfattende. Den medisinske forskningen som omtales, er i stor grad internasjonal, og de medisinske vurderingene bør kunne anvendes direkte også i andre land. Selv om de juridiske resonnementene tar utgangspunkt i norsk rett, antas de på flere punkter å gi innspill som vil kunne være av interesse også i andre land. Artikkelforfatteren representerte forsikringsselskapet (ankende part) i den aktuelle saken.

Mikroforsikring - på norsk?

Udgave: 2 / 2011 | Kategori: Annet | Forfatter: Gabriele R. Friis, Johannes Brinkmann

”Norge - verdens rikeste land”? Det er bare å google stikkordene, og man kan få ideer om norsk selvgodhet, eller inspirasjon til kritikk av nyrikdom. Med google finner man også at enkelte har brukt formuleringen som kontrast til velferdsstatens skyggesider og på dem som ikke har det så bra (som mulig?). Det vises for eksempel til de som dør i sykehuskøene eller til minstepensjonistenes livssituasjon. Velferdsstaten og folketrygden i Norge dekker antagelig flere individers behov enn i de fleste andre land. Men systemet har sine hull. Det er mulig å falle mellom maskene i sikkerhetsnettet, og da blir det fort dyrt å være fattig i Norge. Spørsmålet er om man kan gjøre noe med det, og i tilfelle hva.

Pensionstrender på EU-nivå från ett svenskt perspektiv

Udgave: 2 / 2011 | Kategori: Folketrygd | Forfatter: Johan Sjöström, Lisen Sellén

Sverige har idag ett av världens mest hållbara pensionssystem. Vi har genomfört flera viktiga pensionsreformer som stora delar av Europa ännu inte gjort och utbetalningarna överskrider inte inbetalningarna som i många andra europeiska länder. Samtidigt står Sverige, liksom övriga Europa, inför stora utmaningar för att säkerställa ett fortsatt hållbart pensionssystem. Olika demografiska samhällstrender i form av exempelvis ökad medellivslängd, förlängd studietid och senare inträde i arbetslivet och minskad fertilitet, har skapat problem för pensionssystemen. Om dessa trender fortsätter utvecklas i samma riktning kommer ett oförändrat antal yrkesarbetande försörja en växande grupp av pensionärer, vilket de flesta europeiska pensionssystem inte är rustade för på längre sikt. Utvecklingen mot hållbara pensioner är en ständigt aktuell fråga, på såväl nationellt nivå som EU-nivå. Utvecklingen av det svenska pensionssystemet är vid sidan av inhemskt politiskt arbete, även starkt beroende av de diskussioner som sker och av de beslut som tas på EU-nivå. Artikeln analyserar vilka pensionsrelaterade trender som just nu är aktuella inom EU och vad dessa trender kan ha för påverkan på svenska förhållanden.

FPG: Aktör på den svenska tjänstepensionsmarknaden

Udgave: 2 / 2011 | Kategori: Forsikringshistorie, Tjenestepensjon | Forfatter: Mats Larsson

Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG) bildades 1960 för att garantera de svenska industritjänstemannapensionerna inom ITP-avtalet. FPG har således bidragit till att stabilisera det tjänstepensionssystem som utvecklats under de sista 50 åren. Tack vare det garantisystem som grundlades genom FPG:s verksamhet blev det även möjligt för kundföretagen – det vill säga de företag som ingick i ITP-systemet – att låta pensionsmedel stå kvar som arbetande kapital i det egna företaget. I denna artikel diskuteras framför allt hur FPG:s riskexponering förändrats under ekonomisk omvandling och till följd av marknadens förändring. Artikeln är en sammanfattning av boken ”FPG – 50 år i näringslivets tjänst” som nyligen utkom på Informationsförlaget.