Unik modell i Västerås för riskhantering

Artikelförfattare: Christopher Forsberg
Position: Bitr. säkerhetschef
Organization: Västerås stad
About:

Är ansvarig för stadens försäkringsskydd (på strategisk nivå). Hans uppdrag är att anpassa skyddet efter förvaltningarnas behov. Ansvarar även för utveckling och anpassning av stadens interna försäkringsfond. Projektleder olycksförebyggande handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.Samordnar Riskanalyser och intern kontroll.


Utgåva:
2, 2019
Språk: Svenska
Kategori:
 
 
– I Västerås stad har vi skapat en modell för integrerad riskhantering som är tämligen unik för svenska kommuner. Den bygger på ISO 31000 och är unik på det sättet att vi fått ihop sju olika Risk Management-dokument till en enda modell. Det har inneburit att jag nu åker runt om i landet och berättar om hur vi lyckats så väl med den.
 
Christopher Forsberg, biträdande säkerhetsskyddschef och ansvarig för stadens försäkringsskydd på strategisk nivå, är mycket stolt över vad staden har presterat med sitt arbete inom riskhantering. Uppdraget handlar inte bara om det som händer inom det rent kommunala området, utan också det också vad som sker ute i samhället, i det geografiska området Västerås.
 
Den allra största delen av stadens riskhantering är lagstyrd. Här finns det som är mer av klassisk riskhantering, såsom lagen om extraordinära händelser inom kommuner och regioner, liksom lagen om skydd mot olyckor och risker för tredje man. Den senare är förebyggande och rör t.ex. trafikolyckor och bränder.
 
Även säkerhetsskyddslagstiftningen, som rör risker mot rikets säkerhet, påverkar stadens riskhantering. Sedan kommer självfallet kommunallagen, som styr över riskerna i själva verksamheten. 
 
– Vi får i det här sammanhanget inte heller glömma försäkringsbolagens villkor, som också bidrar till att Västerås sett fördelarna med systematisk riskhantering, säger Christopher och fortsätter:
 
– Genom vår modell har vi alltså lämnat stuprörsmodellen och kan nu arbeta på ett mer  övergripande och långsiktigt sätt.
 

Långsiktigt arbete med klimatanpassning

Klimatfrågorna har idag högsta aktualitet i samhällsdebatten. Här har Västerås stad arbetat långsiktigt under en längre tid. Med hjälp av den klimatanpassningsplan som finns framtagen, försöker man hitta vägar för att på lång sikt möta de risker som kan påverka Västerås negativt. Christopher pekar bl.a. på skyfall, som kan leda till stora kostnader.
 
Men även värmeböljor innebär en ökad belastning för samhället. Förra sommaren fick Västerås bl.a. fastighetsrelaterade skador som hade att göra med skador på kylanläggningar. 
 
– Ett kritiskt område för oss är annars äldreomsorgen. Vi har en operativ plan för vad som ska ske vid värmeböljor. Vi kunde testa planen under förra årets varma sommar och den fungerade bra.
Västerås ligger vid Mälaren och har under senare år satsat mycket på sjönära boende i Gamla Hamnen och på Öster Mälarstrand. Med tanke på de långsiktiga klimatförändringarna finns här inbyggda risker. Men Christopher ser med tillförsikt på ombyggnaden av Slussen i Stockholm, som kommer att minska riskerna.
 
Det viktiga för honom är att klimatanpassningsplanen inte bara blir en pappersprodukt, utan också resulterar i konkret handling. Här tycker han att Västerås kommit mycket långt.
 

Negativ utveckling i skolan

Ett område som håller Christopher och hans kollegor mycket sysselsatta är skolan.
 
– Ja, skolorna är idag en miljö som har en negativ utveckling. Hot och våld har tyvärr blivit vardag och det finns mycket droger ute på våra skolor. För att möta det här har vi en person dedikerad på vår enhet för att arbeta med det här området, men det räcker naturligtvis inte. Vi måste få ner riskhanteringen på rätt nivå, dvs. ute på de enskilda skolorna. Ett sätt att göra det är att få till ett bra brandskyddsarbete, vilket vi har upptäckt bidrar till att minska även andra risker.
 
Christopher tycker att man har fått bra gehör från stadens ledning. Det genomförs nu omprioriteringar i den totala verksamheten för att klara av skolans utmaningar.
 

Viktigt med bra HR-stöd gentemot cheferna

Men det är inte bara i skolan som hot och våld förekommer. Även inom vården finns sådana problem. Christopher frågar sig om det enbart beror på att hot och våld ökar, utan att man ute i verksamheten även blivit bättre på att fånga upp och anmäla den här typen av händelser. Bilden kompliceras ytterligare av att samtidigt som antalet brott i samhället minskar, så ökar otryggheten bland invånarna.
 
– Vi har ett generellt sett bra HR-stöd gentemot våra chefer, men man måste komma ihåg att hot och våld är arbetsmiljörelaterade problem. Vår enhet har hittills stått för en hel del av stödet kring de här frågorna, vilket vi inte kan göra långsiktigt. Istället behövs mer utbildning av HR-medarbetarna, så att de ännu bättre kan möta de hårdnande klimatet.
 

Dyrare försäkringar

Det är ofrånkomligt att vi i samtalet också kommer in på försäkringar.
 
Det finns ett tydlig koppling mellan risk och premier. Trots arbetet med riskhantering, ökade stadens sammanlagda försäkringspremie från 3,5 miljoner kr till 12,5 miljoner kr per år vid den senaste upphandlingen. 
 
– När vi analyserar ökningen, ser vi att den beror på det som händer i skolan, liksom på ökad social oro och utanförskap. Här talar skadestatistiken sitt tydliga språk, som tyvärr visar på ökat antal av anlagda bränder och en ökad skadegörelse. Det här måste mötas med ett intensifierat arbete kring riskhantering ute i verksamheten, betonar Christopher Forsberg till sist.
 
Carl-Henrik Knutsson