Sök artikel

Sökningen gav 953 träffar, visar 931 - 940

Intern kontrol som tilsynsinstrument i reguleringen af finansielle virksomheder

Utgåva: 3 / 1993 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Tillsyn | Författare: Peer Schaumburg-Müller

Artiklen behandler muligheden for i højere grad at gøre brug af intern kontrol, eller selvforvaltning, som tilsynsinstrument, som led i den offentligretlige regulering af de finansielle virksomheder, forsikringsselskaber, pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Det konkluderes, at der her synes gode muligheder som supplement eller eventuelt alternativ til den eksisterende offentlige kontrol der på længere sigt kan være med til at sikre, at den finansielle sektor har det bedst mulighed udgangspunkt i konkurrencen i det fremtidige marked.

Forsikring og samfunn

Utgåva: 3 / 1993 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Konsumentfrågor, Övrigt | Författare: Gro Harlem Brundtland

Landet vårt står overfor mange og viktige utfordringer i årene som kommer. Regjeringen formulerer i Langtidsprogrammet sin visjon for det norske samfunnet på en måte jeg tror mange vil være enige i: ”Det gjelder å utvikle et tryggere og mer rettferdig samfunn som gir økt grunnlag for framtidstro, med arbeid for alle og økt livskvalitet for den enkelte.” Langtidsprogrammet trekker opp strategien for å nå disse målene. Vi inviterer til et bredt samspill mellom næringsliv og offentlig sektor, mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Bare gjennom et slikt samspill kan vi sikre verdiskapingen og bygge et velferdssamfunn som gir trygghet til alle. Forsikringsnæringen spiller en sentral rolle i løsningen av flere viktige samfunnsoppgaver og må inngå som en viktig del av det samspill mellom offentlig og privat virksomhet som Regjeringen vil fremme. Næringens hovedoppgave er å bidra til trygghet for den enkelte familie og bedrift i Norge — og å gjøre det i former som i seg selv er trygge. Grunntanken i all forsikringsvirksomhet er at det skal skje en viss risikoutjevning mellom forsikringstakere. Forsikringsselskapenes oppgave er å sørge for denne utjevningen. I tillegg organiserer næringen en betydelig del av den private sparingen og ”foredler” denne sparingen gjennom ulike former for investeringer i produktiv virksomhet. På denne måten kan forsikringsselskapene også bidra til verdiskaping og sysselsetting i samfunnet ellers.

Frivilliga personförsäkringar och inkomstskattereformen i Finland

Utgåva: 3 / 1993 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Tiina Hellgrén

I Finland trädde en ny inkomstskattelag (i det följande ISL) i kraft 1.1.1993, och samtidigt ändrades också vissa andra skattelagar. Beskattningsändringarna från ingången av 1993 utgör en del av den totalskattereform vars första skede genomfördes 1989. Målsättningen för totalskattereformen har varit att dels bredda skattebasen, dels förbättra det finländska skattesystemets internationella konkurrenskraft. Ett centralt mål för de nu genomförda reformerna har varit att förenhetliga beskattningen av kapitalinkomster. En viktig förändring när det gäller 1993 års reformer var att differentiera inkomstbeskattningen av å ena sidan kapitalinkomster och å andra sidan förvärvsinkomster. Förändringen genomfördes på så sätt att en proportionell, 25 procents skattesats tillämpas på kapitalinkomster medan en progressiv beskattning tillämpas på förvärvsinkomster. Också beskattningen av personförsäkringar förändrades.1 Prestationer som grundar sig på sparlivförsäkringar utgör nu skattepliktig kapitalinkomst för avkastningens del. Försäkringsprestationer som ersätter bortfall av förvärvsinkomster utgör förvärvsinkomst, så ock alla pensioner.

Begrebet grov uagtsomhed

Utgåva: 3 / 1993 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Bo von Eyben

Artiklen er en forkortet udgave af forfatterens skriftlige indlæg om ”Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder” til Det 33. nordiske Juristmøde i København, 18.—20. august 1993.

Valutaen, EF og de finansielle institutioners fremtid i en ØMU

Utgåva: 2 / 1993 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Peter Wendt

Etableringen af Det indre Marked har været en succes, fordi EF-kommisionen benyttede sig af markedsstyring i stedet for statsstyring. ØMU repræsenterer et tilbagefald og det europæiske valutariske sammenbrud er blot udtryk for, at en sundere og mere markedskonform model til monetært samarbejde, baseret på den tyske forbundsbanks faktiske magtmonopol, er i færd med at konkurrere det bruxellske politiske kompromis ud. Og det vil nok på lidt længere sigt være en fordel for érhvervslivet, både i hård-kernelandene og i de devaluerende.

Facing the future

Utgåva: 2 / 1993 | Kategori: Övrigt | Författare: Lennart Jonasson

The goal and fundamental stand-point is that insurance companies are in business to make a profit. Insurance companies and their customers constitute an important part of the financial market that amounts to a cornerstone in the functioning economy of Sweden. The gains of the companies are for the benefit of the stockholders, policyholders, or both. The services of the companies are also essential to the stability and growth of the economy1 and the individual company must follow its obligations to the public in order to continue as a private enterprise. The responsibility of the insurers towards the insured is thus not only a matter of liability according to current insurances policies but also a required social service. The profit rates in Swedish casualty insurance were moderate during the entire 1980’s despite the dominating marketshares for the domestic companies. The low profitability has partly historic reasons. They were all mutually owned companies and any surplus went back to the insured. The old barriers for protection have been abolished and most casualty insurers have become stockcompanies with the clear motive of making profit. The demands of efficiency and profitability have increased with the change of climate of business.

Konfliktlösning i försäkringssammanhang

Utgåva: 2 / 1993 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsrätt | Författare: Marcus Radetzki

Vid AIDA:s nordiska kollokvium på Hässelby slott behandlades den 10 april 1992 ämnet Konfliktlösning i Försäkringssammanhang. Huvudreferenter var Hans Kristian Bøe, Elisabeth Berthelsen samt Bjørn Gulestøl från Norge. Coreferenter var Irene Luukkonen från Finland, Preben Lyngsø från Danmark samt Bengt Willner från Sverige. Referenternas anföranden följdes av en diskussion. I denna artikel refereras inledningsvis de olika anförandena samt ett av diskussionsinläggen. Därefter följer en sammanställning av framförda fakta

Reconciling cooperation and competition in the insurance sector

Utgåva: 2 / 1993 | Kategori: EU och internationell försäkring, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Gisèle Vernimmen

A draft of the block exemption on the application of the competition rules of the Treaty of Rome in the insurance sector was published in the Official Journal of the Communities in August. This text does not exactly provide for new rules. To a large extent it confirms the principles which the Commission, and the Court of Justice in certain cases, have developed in the past when applying the competition rules in the field of insurance.

Professionals’ Duty to Inform their Customers

Utgåva: 2 / 1993 | Kategori: Övrigt | Författare: Bo von Eyben

I artiklen behandles særligt to grupper af ansvarssituationer, nemlig dels forsikringsselskabers rådgivningsforpligtelser med henblik på at sikre, at kunden får den ”rigtige” forsikringsdækning, dels lægers pligter til at informere patienterne om risikoen for komplikationer m.v. ved behandlingen.

Skadeforebyggende virksomhet

Utgåva: 2 / 1993 | Kategori: Skadeförebyggande | Författare: Tore Vaaje

Forsikringsbransjen har lang tradisjon med skadeforebyggende arbeid. Dette engasjementet omfatter skadeforebyggende virksomhet i egen regi, gjennom bransjeorganisasjoner og ved støtte til eksterne organisasjoner som driver skadeforebyggende virksomhet. Hensikten med denne artikkelen er å få fram synspunkter fra selskapenes ledere om den skadeforebyggende virksomhet selskapene driver, og å få et bilde av omfang og innretning på denne innsatsen. Undersøkelsen er basert på et spørreskjema til de gjensidige forsikringsselskapene i Norden.

Sidor