Sök artikel

Sökningen gav 878 träffar, visar 871 - 880

En mordbrännares profil

Utgåva: 1 / 1993 | Kategori: Övrigt | Författare: Juha Rautaheimo

Föreliggande artikel är en förkortad version av en undersökning 1991, där undersökningspopulationen utgjordes av alla de personer som åren 1983—1990 i Helsingfors gjort sig skyldiga till och blivit dömda för mordbrand. Med mordbränder eller anlagda bränder avses sådana brott som nämns i den finländska strafflagens kapitel 34. Antalet gärningsmän i undersökningen anger inte antalet anlagda bränder i Helsingfors; detta antal är självfallet mycket större. Undersökningen kom att omfatta totalt 150 personer, varav 125 män (83 %) och 25 kvinnor (17 %). En motsvarande undersökning utfördes 1983, och materialet utgjordes då av mordbrännarna åren 1972—1982, totalt 185 personer. En jämförelse av tidsperioderna och antalet personer ger vid handen att mordbränderna i Helsingfors åtminstone inte i någon väsentlig grad ökat. Helsingfors kriminalpolis har årligen kunnat klarlägga något över 50 procent av alla de mordbränder som kommit till polisens kännedom.

Panthaverdeklarationer

Utgåva: 1 / 1993 | Kategori: Övrigt | Författare: Philip Graff

I de senere år har der været ført adskillige sager mellem panthavere, låne- eller finansieringsselskaber og forsikringsselskaber i forbindelse med skader, hvor forsikringsselskabet ikke har ment sig forpligtet til at udbetale til financieren, mens denne har krævet at få udbetalt forsikringssummen til sig til dækning af sit tilgodehavende. Særligt har der været problemer i forbindelse med anvendelse af panthaverdeklarationer. Panthaverdeklarationsvilkår supplerer de generelt gældende regler i Forsikringsaftaleloven. Denne artikel omtaler alene panthaveres retsstilling, omend der i vidt omfang gælder en lignende retstilstand for andre sikrede. Der foretages ikke en nærmere afgrænsning af kredsen af sikrede.

Unavoidably Unsafe Products

Utgåva: 1 / 1993 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsrätt | Författare: William C. Hoffman

Insurers of liability risks will be interested to learn more about a recent trend in American law that permits a defense to strict liability for certain types of pharmaceuticals and medical products. It is of course well known that exports of products to the USA present a substantial product liability risk for manufacturers, exporters, distributors, and other sellers under the Restatement (Second) of Torts § 402A. In the case of prescription medical products, one may add the prescribing physician as a potential defendant, as well. A recent trend in the court decisions of quite a number of American states indicates an increased willingness of the courts to rethink the strictness of product liability for certain types of products. These products, called ”unavoidably unsafe” products, are held not to be subject to strict liability for design defect and failure to warn. The manufacturers of such products are therefore exempt from a major source of product liability claims. The reason for the exemption is that, though these products are dangerous, they are nonetheless of such benefit to society that strict liability is inappropriate. So far, the list of ”unavoidably unsafe” products includes certain drugs and medical devices. The list of ”unavoidably unsafe” is growing, and it may be expected that it will continue to grow in the coming years. But how far will the list go? The following article explores this important trend by examining some of the cases in which the ”unavoidably unsafe” product defense has been applied.

Forbrugerforsikring i Det Europæiske

Utgåva: 1 / 1993 | Kategori: EU och internationell försäkring, Konsumentfrågor | Författare: Preben Lyngsø

Den bærende ide bag det regelkompleks, der danner grundlaget for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, er for forsikringsområdets vedkommende, at der skal være fri adgang for forsikringsselskaberne til på lige fod at tegne forsikringer på tværs af landegrænserne. Der er to muligheder for at føre den ide ud i livet: Man kan enten skabe et system, hvorefter lovgivningen om forsikringsaftaler er den samme i de forskellige medlemslande. Eller man kan skabe et system med frit lovvalg, således at forsikringsselskaberne får adgang til i deres vilkår at bestemme, efter hvilken lovgivning forsikringsretlige spørgsmål skal afgøres. Begge muligheder har været forsøgt. Set fra en nordisk forbrugersynsvinkel er den måde, hvorpå forsøgene indtil nu er ført ud i livet, ikke tilfredsstillende. Den indebærer en forringelse af forbrugernes retsstilling i forhold til den gældende lovgivning i de nordiske lande.

De nordiska personskadeersättningssystemens utveckling i ett EG-perspektiv

Utgåva: 4 / 1992 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsrätt | Författare: Marcus Radetzki

Vid AIDA:s nordiska kollokvium på Hässelby slott behandlades den 10 april ämnet De nordiska personskadeersättningssystemens utveckling i ett EG-perspektiv. Huvudreferent var professor Bo von Eyben från Danmark, som höll ett längre anförande baserat på sin uppsats, Ansvarsreguleringer — Udviklingen i Nordisk ret i et EF-perspektiv, publicerad i NFT 1992:3 s. 233—246. Mot bakgrund av von Eybens anförande redogjorde de tre coreferenterna Kaare Schanke från Norge, Reino Aropuu från Finland och Carl Oldertz från Sverige kortfattat för läget på detta område i sina respektive länder. Anförandena följdes av en diskussion. I denna artikel refereras coreferenternas anföranden samt ett av diskussionsinläggen. Därefter följer en sammanställning av framförda fakta och synpunkter i vilken även ej refererade diskussionsinlägg har beaktats.

Skandias ATP-modell

Utgåva: 1 / 1992 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Statlig pension | Författare: Bengt von Bahr, Torkel Wingård

Det förslag t i l l nytt ATP-system, som Skandia här presenterar, innebär en successiv övergång av det hittillsvarande ATP- och folkpensionssystemet till ett sammanslaget och helt igenom försäkringsmatematiskt (”aktuariellt”) system. Vår ambition har inte varit att rädda den nuvarande konstruktionen över dess värsta kris utan att förvandla den från grunden—från en tärande till en närande faktor i samhällsekonomin. Därför innehåller vårt förslag inga inslag av subventioner. Vill man exempelvis av politiska skäl ge pension även för oavlönade insatser (studier, vårdår med barn etc) är det fortfarande möjligt,mendå genom att staten betalar motsvarande avgifter till systemet. Även arbetslöshet behandlas på samma sätt. Alla pensionskostnader blir synliga och prissatta och redovisas där de verkligen hör hemma. Några dolda pensionskostnader kommer inte längre att finnas. Det vi föreslår är en hästkur, men vi tror att det är en hästkur som vill till om vi över huvud taget ska kunna rädda vårt utan jämförelse viktigaste sociala och ekonomiska kontrakt, till gagn för alla tidigare och kommande generationer.

Opplysningsplikt og forsikringstilfelle ved forsikring mot uførhet

Utgåva: 1 / 1992 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Knut S. Selmer

Norske myndigheter reviderte i slutten av åttiårene lovverket i forbindelse med forsikring. I 1988 fikk vi ny forsikringslov (FL) og i 1989 fikk vi en ny forsikringsavtalelov (FAL). Forsikring mot uførhet — eller om man vil mot ettervirkninger av sykdom eller ulykke — reiser en del spesielle problemer. ”Forsikringsgjenstanden” er jo den forsikredes persons helsetilstand, og dekningen blir aktuell når denne tilstanden forverrer seg som følge av en årsak som selskapet har overtatt risikoen for. I denne artikkelen sees det spesielt på hvilke regler lovverket gir vedrørerende opplysningsplikt og forsikringstilfelle for disse forsikringene.

Sidor