Sök artikel

Sökningen gav 907 träffar, visar 861 - 870

Collusive and Competitive Institutions in the Swedish Insurance Market

Utgåva: 2 / 1994 | Kategori: Försäkringshistoria, Övrig skadeförsäkring, Liv- och pensionsförsäkring, Marknadsföring och konkurrens, Tillsyn | Författare: Alexander Boksjö, Mikael Lönnborg-Andersson

The present structure of the Swedish insurance industry is the result of a long historical process, in which relational contracting between companies is of crucial importance. The policies adopted by the firms towards each other — their market conduct — were early characterised by a mix of collaboration and competition. On balance, this resulted in a market development, which in many ways is unique compared with other financial markets. The mutual interdependence of an oligopolistic market often results in agreements, which aim to cope with structural uncertainty; this is evident in the insurance business. Formal contracting was widespread, and many cartel agreements were signed, of differing spans and covering diverse areas of activity. Knowledge of insurance cartels is very incomplete. We neither know the persistence nor the frequency of cartel agreements. Another area where our knowledge is very random is with regard to which insurance branches the cartels have been founded and how this changed over time. Thus the purpose of this paper is to describe and analyse cartels of the Swedish insurance industry 1947—1980.

Naturskadeforsikring - Norsk Naturskadepool

Utgåva: 2 / 1994 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Miljöfrågor | Författare: Erling Rikheim

Siden 1. januar 1980 har vi hatt lovfestet naturskadeforsikring i Norge. Forsikringsordningen bygger på et dobbelt solidaritetsprinsipp. På forsikringstakersiden medfører solidariteten at alle som har brannforsikring også må tegne naturskadeforsikring, og premiesatsen er den samme uten hensyn til risiko. Alle selskaper som overtar brannforsikring er forpliktet til å være medlem av Norsk Naturskadepool, og solidariteten selskapene imellom innebærer at poolen utligner samtlige naturskadeerstatninger mellom selskapene i forhold til de respektive selskapers samlede brannforsikringssummer. I artikkelen gis en kort oversikt over bakgrunnen for etableringen av naturskadeforsikringen og opprettelsen av Norsk Naturskadepool. Videre redegjøres for en del viktige punkter i Naturskadepoolens virksomhet siden etableringen i desember 1979.

Ett och samma problem — men tre olika lösningar - Några synpunkter på danska, norska och svenska försäkringsterminologier

Utgåva: 2 / 1994 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Hans von Heijne, Tage Eriksson

I Norge, Sverige och Danmark har man på senare år — i nu nämnd ordning -— funnit det angeläget att till tjänst för sina försäkringsanställda och andra intresserade publicera moderna försäkringsterminologier. Forsikringsterminologi, ord og uttrykk i forsikring. Utgiven av Forsikringsskolen, Oslo 1985. 54 sidor. Ny upplaga beräknas utkomma under 1995. Försäkringstermer, definitioner, kommentarer, förkortningar. Utgiven av Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm 1987. 175 sidor. Dansk Forsikringsleksikon. Utgivet av Forsikringshøjskolens Forlag, Köpenhamn 1993. 213 sidor. Det är publicerandet av den sistnämnda skriften som föranlett dessa reflexioner.

Återförsäkring av offshoreindustrin

Utgåva: 2 / 1994 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsteknik | Författare: Heikki Dennerström

Marin utvinning av olja och gas är en i högsta grad riskfylld verksamhet som kräver investeringstunga och tekniskt komplexa anläggningar med lokalisering ute på de öppna haven. Karakteristiskt för offshoreanläggningar är bl.a. en koncentration av mycket stora egendomsvärden till begränsade ytor och behov av avsevärd finansiell försäkringskapacitet för individuella anläggningar. Under 1980-talet strömmade mycket kapital in på den internationella återförsäkringsmarknaden. Det var kutym att alla försäkringsbolag också skulle ägna sig åt återförsäkring samtidigt som den traditionella marknaden, Lloyd’s i London, översvämmades av riskvilligt kapital från olika syndikat och välbärgade privatpersoner. Mellan 1988 och 1992 drabbades offshoreindustrin av ett antal mycket svåra olyckor, vilka resulterade i betydande förluster för återförsäkrarna på marknaden.

Regulering af koncerninterne transaktioner m.v. - i forbindelse med tilsynet med finansielle koncerner

Utgåva: 2 / 1994 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Tillsyn | Författare: Malene Stadil, Michael Holm

Etableringen af finansielle koncerner i Danmark i midten af 1980’erne medførte, at Finanstilsynet i højere grad måtte fokusere på koncerninterne transaktioner. Når selskaber indgår i en koncern, er der mulighed for at overføre over- og underskud mellem selskaberne gennem køb og salg af aktiver, prisfastsættelse af serviceydelser og omkostningsfordeling ved fælles funktioner (husleje, lønudgifter etc.). I det omfang sådanne transaktioner gennemføres på ikke-markedsmæssige vilkår, kan et selskab under tilsyn svækkes kapitalmæssigt til fordel for et andet koncernselskab, som ikke er under tilsyn. Endvidere vil der være mulighed for gennem lån fra f.eks. koncern-livsforsikringsselskaber at få finansieret aktiviteter, som forsikringsselskaberne ellers ikke ville have deltaget i, hvis de ikke havde været en del af en koncern. Den finansielle risiko på sådanne investeringer samt risikoen for, at der direkte flyttes midler fra livsforsikringsselskaberne, betyder, at tilsyn med finansielle koncerner må indebære en form for overvågning og kontrol af de transaktioner, som sker indenfor en finansiel koncern.

Fördelning av LF Hallands driftskostnader på brevobjekt

Utgåva: 1 / 1994 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Henrik Hildebrand, Mikael Nilsson

Denna artikel är en förkortad version av en uppsats om kostnadsfördelning som författarna skrivit för Länsförsäkringar Halland. Författarnas uppdrag var att komma med ett förslag på hur LF Halland skulle kunna fördela driftskostnaderna ut på sina brevobjekt, dvs försäkringstyper. Länsförsäkringar Halland har expanderat kraftigt på senare år. Följden har blivit att de fördelningsnycklar som används har blivit föråldrade. De övergripande problemen kan sägas vara: Hur fungerar dagens fördelningssystem? Är det fördelningssystem som används idag vettigt? Är de fördelningsnycklar som används de bäst lämpade? Om inte, vilka andra fördelningsnycklar skulle man kunna tänka sig? Hur pålitligt är underlaget till de olika fördelningsnycklarna? Om man fördelar efter rapporterad tidsfördelning är denna faktor då pålitlig?

Kring femtio svenska försäkringsmärkesmän*

Utgåva: 1 / 1994 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Karl Englund

För oss som är intresserade av litteratur finns dels texten, dels texten om texten. Texten är givetvis det primära, kärnan i läsupplevelsen. Men hur skall texten om texten se ut? För ett eller annat decennium sedan florerade en litteraturvetenskaplig skola som menade — och levde efter devisen — att texten om texten till hundra procent borde handla om texten som sådan och inte om författaren eller om sådana yttre faktorer som påverkat författaren när han avfattade sin text. Close reading, inte tvättnotors mångfald och innebörd! Detta snäva och esteticerande synsätt har nog aldrig vunnit så många proselyter utanför de mycket specialiserade specialisternas krets. Ty för läsaren i gemen kan det vara både roligt och berikande att ta del av vad upphovsmannen själv eller andra har att komma med i form av något slags kringsnack. Thomas Mann utgav 1947 en roman med titeln Doktor Faustus. Den anses utgöra en höjdpunkt i hans författarskap — men utläggningen av den tyske tonsättaren Adrian Leverkühns liv som sinnebild för tyskt väsen och tysk tragedi är inte helt lättillgänglig. Därför var det en välgärning mot läsarna att Manns nästa bok fick heta och handla om Die Entstehung des Doktor Faustus. Den var inte bara givande i största allmänhet utan gav också en rejäl puff när det gällde intresset för och förståelsen av Doktor Faustus. Alla andra jämförelser åsido är det med de tankarna i bakhuvudet jag åtagit mig att kåsera litet kring den bok av min hand som utkom till Skandiachefen Björn Wolraths femtioårsdag i juni i år och som bär titeln Skandiamän och andra försäkringsmän 1855—1970.

Försäkringsläkare slår vakt om kvaliteten - Försäkringsläkarnas i Finland Förening 50 år

Utgåva: 1 / 1994 | Kategori: Försäkringsmedicin, Försäkringshistoria | Författare: Sulevi Pellinen

Artikeln är ett sammandrag av en historik som utkom i Helsingfors i november med anledning av att Försäkringsläkarnas i Finland Förening firade sitt 50-årsjubileum. I artikeln redogör författaren för försäkringsmedicinens utveckling i Finland och presenterar Försäkringsläkarnas Förening och dess verksamhet. Under sina 50 verksamhetsår har föreningen på många sätt främjat och förenhetligat försäkringsläkarnas verksamhet.

AKTUELL LITTERATUR - Nyutkomna böcker

Utgåva: 1 / 1994 | Kategori: Övrigt | Författare: Anders Kleverman, Henrik Dawidson, Kerstin Lööf, Ulf Redemo

Vad är försäkring? av Henrik Dawidson, Anders Kleverman, Kerstin Lööf, Ulf Redemo och Lars Runwall Vad är försäkring? är en introduktion till försäkring. Boken beskriver hur försäkringsrörelsen vuxit fram från ett historiskt idéperspektiv till dagens specialiserade former för olika behov. Den tar upp olika försäkringslösningar, försäkringsbolagets ekonomi och hur det är att arbeta i ett försäkringsbolag.

Sidor