Sök artikel

Sökningen gav 474 träffar, visar 451 - 460

Svensk försäkring i ett internationellt perspektiv - anförande vid Försäkringstjänstemannaförbundets konferens den 3 maj 1994

Utgåva: 3 / 1994 | Kategori: EU och internationell försäkring, Tillsyn | Författare: Claes Norgren

1990-talet kommer med betydande sannolikhet att beskrivas som ett decennium då mycket stora förändringar ägde rum för försäkringsbolagen. Drivkrafterna bakom detta kommer man i de ännu oskrivna böckerna sannolikt att i hög grad tillskriva internationaliseringen av den svenska finansiella marknaden. Denna internationalisering följde i kölvattnet på avregleringen av marknaderna och den svenska integrationsprocessen med Den europeiska unionen. Det internationella perspektivet kommer att bli en ökad realitet inte bara för myndigheterna, som måste anpassa regelverk och tillsyn till nya förhållanden i vår omvärld. Även för dem som är verksamma i försäkringsföretagen kommer nya marknader, nya kunder och nya produkter att utvecklas. Detta ställer krav på en ökad anpassningsbarhet. Jag skall i detta anförande beröra följande områden. Först vill jag starta med att diskutera den strukturomvandling som nu sker i finanskrisens spår. Därefter kommer jag att behandla internationaliseringen av svensk försäkringsmarknad och den europeiska finansiella integrationen. Jag kommer sedan att diskutera försäkringstillsynens framtida inriktning och avslutningsvis kommer jag att diskutera vissa strukturförändringar inom försäkringsområdet åren framöver.

Ett och samma problem — men tre olika lösningar - Några synpunkter på danska, norska och svenska försäkringsterminologier

Utgåva: 2 / 1994 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Hans von Heijne, Tage Eriksson

I Norge, Sverige och Danmark har man på senare år — i nu nämnd ordning -— funnit det angeläget att till tjänst för sina försäkringsanställda och andra intresserade publicera moderna försäkringsterminologier. Forsikringsterminologi, ord og uttrykk i forsikring. Utgiven av Forsikringsskolen, Oslo 1985. 54 sidor. Ny upplaga beräknas utkomma under 1995. Försäkringstermer, definitioner, kommentarer, förkortningar. Utgiven av Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm 1987. 175 sidor. Dansk Forsikringsleksikon. Utgivet av Forsikringshøjskolens Forlag, Köpenhamn 1993. 213 sidor. Det är publicerandet av den sistnämnda skriften som föranlett dessa reflexioner.

Återförsäkring av offshoreindustrin

Utgåva: 2 / 1994 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsteknik | Författare: Heikki Dennerström

Marin utvinning av olja och gas är en i högsta grad riskfylld verksamhet som kräver investeringstunga och tekniskt komplexa anläggningar med lokalisering ute på de öppna haven. Karakteristiskt för offshoreanläggningar är bl.a. en koncentration av mycket stora egendomsvärden till begränsade ytor och behov av avsevärd finansiell försäkringskapacitet för individuella anläggningar. Under 1980-talet strömmade mycket kapital in på den internationella återförsäkringsmarknaden. Det var kutym att alla försäkringsbolag också skulle ägna sig åt återförsäkring samtidigt som den traditionella marknaden, Lloyd’s i London, översvämmades av riskvilligt kapital från olika syndikat och välbärgade privatpersoner. Mellan 1988 och 1992 drabbades offshoreindustrin av ett antal mycket svåra olyckor, vilka resulterade i betydande förluster för återförsäkrarna på marknaden.

Kring femtio svenska försäkringsmärkesmän*

Utgåva: 1 / 1994 | Kategori: Försäkringshistoria | Författare: Karl Englund

För oss som är intresserade av litteratur finns dels texten, dels texten om texten. Texten är givetvis det primära, kärnan i läsupplevelsen. Men hur skall texten om texten se ut? För ett eller annat decennium sedan florerade en litteraturvetenskaplig skola som menade — och levde efter devisen — att texten om texten till hundra procent borde handla om texten som sådan och inte om författaren eller om sådana yttre faktorer som påverkat författaren när han avfattade sin text. Close reading, inte tvättnotors mångfald och innebörd! Detta snäva och esteticerande synsätt har nog aldrig vunnit så många proselyter utanför de mycket specialiserade specialisternas krets. Ty för läsaren i gemen kan det vara både roligt och berikande att ta del av vad upphovsmannen själv eller andra har att komma med i form av något slags kringsnack. Thomas Mann utgav 1947 en roman med titeln Doktor Faustus. Den anses utgöra en höjdpunkt i hans författarskap — men utläggningen av den tyske tonsättaren Adrian Leverkühns liv som sinnebild för tyskt väsen och tysk tragedi är inte helt lättillgänglig. Därför var det en välgärning mot läsarna att Manns nästa bok fick heta och handla om Die Entstehung des Doktor Faustus. Den var inte bara givande i största allmänhet utan gav också en rejäl puff när det gällde intresset för och förståelsen av Doktor Faustus. Alla andra jämförelser åsido är det med de tankarna i bakhuvudet jag åtagit mig att kåsera litet kring den bok av min hand som utkom till Skandiachefen Björn Wolraths femtioårsdag i juni i år och som bär titeln Skandiamän och andra försäkringsmän 1855—1970.

Försäkringsläkare slår vakt om kvaliteten - Försäkringsläkarnas i Finland Förening 50 år

Utgåva: 1 / 1994 | Kategori: Försäkringsmedicin, Försäkringshistoria | Författare: Sulevi Pellinen

Artikeln är ett sammandrag av en historik som utkom i Helsingfors i november med anledning av att Försäkringsläkarnas i Finland Förening firade sitt 50-årsjubileum. I artikeln redogör författaren för försäkringsmedicinens utveckling i Finland och presenterar Försäkringsläkarnas Förening och dess verksamhet. Under sina 50 verksamhetsår har föreningen på många sätt främjat och förenhetligat försäkringsläkarnas verksamhet.

AKTUELL LITTERATUR - Nyutkomna böcker

Utgåva: 1 / 1994 | Kategori: Övrigt | Författare: Anders Kleverman, Henrik Dawidson, Kerstin Lööf, Ulf Redemo

Vad är försäkring? av Henrik Dawidson, Anders Kleverman, Kerstin Lööf, Ulf Redemo och Lars Runwall Vad är försäkring? är en introduktion till försäkring. Boken beskriver hur försäkringsrörelsen vuxit fram från ett historiskt idéperspektiv till dagens specialiserade former för olika behov. Den tar upp olika försäkringslösningar, försäkringsbolagets ekonomi och hur det är att arbeta i ett försäkringsbolag.

Fördelning av LF Hallands driftskostnader på brevobjekt

Utgåva: 1 / 1994 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Henrik Hildebrand, Mikael Nilsson

Denna artikel är en förkortad version av en uppsats om kostnadsfördelning som författarna skrivit för Länsförsäkringar Halland. Författarnas uppdrag var att komma med ett förslag på hur LF Halland skulle kunna fördela driftskostnaderna ut på sina brevobjekt, dvs försäkringstyper. Länsförsäkringar Halland har expanderat kraftigt på senare år. Följden har blivit att de fördelningsnycklar som används har blivit föråldrade. De övergripande problemen kan sägas vara: Hur fungerar dagens fördelningssystem? Är det fördelningssystem som används idag vettigt? Är de fördelningsnycklar som används de bäst lämpade? Om inte, vilka andra fördelningsnycklar skulle man kunna tänka sig? Hur pålitligt är underlaget till de olika fördelningsnycklarna? Om man fördelar efter rapporterad tidsfördelning är denna faktor då pålitlig?

Skadeförsäkringsbolagens återförsäkringsskydd

Utgåva: 1 / 1994 | Kategori: EU och internationell försäkring, Försäkringsteknik | Författare: Johan Altersten

Den förändrade situationen på arbetsmarknaden — nationellt och internationellt — medför ökade krav på tillsynsverksamheten. Det är därför av stor vikt att myndigheten fortlöpande ser över tillsynen över de mest vitala delarna av försäkringsbolagens verksamhet. En sådan vital del är försäkringsbolagens återförsäkring. Återförsäkringen kan vara helt avgörande för ett försäkringsbolags verksamhet. Det informationsinhämtande och det tillsynsförfarande som för närvarande tillämpas beträffande skadeförsäkringsbolagens återförsäkring svarar inte upp mot de ökade kraven som dagens situation ställer. Tillsynen på detta område skulle emellertid med relativt enkla medel kunna förbättras avsevärt.

Ansvar för ren förmögenhetsskada

Utgåva: 1 / 1994 | Kategori: Försäkringsrätt, Försäkringsteknik | Författare: Karin Berg

Under de senaste åren har intresset kring professionsansvaret, d.v.s. professionella (yrkesmässiga) rådgivares skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada, ökat kraftigt. Ökningen har noterats såväl bland allmänheten som hos de professionella rådgivarna själva. Även de svenska myndigheterna har uppmärksammat professionsansvaret genom föreskrifter avseende obligatorisk (tvingande) ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada för vissa grupper av professionella rådgivare. Det ökade intresset för professionsansvaret verkar komma via västliga vindar. I USA har skadestånden för denna typ av skador nått oanade höjder. Även i Storbritannien har man noterat en ändrad attityd beträffande professionsansvaret under senare hälften av 1980-talet. Sedan årtionden har man när det gäller ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada internationellt arbetat med försäkringsvillkor med skaderapporteringsprincipen claims made, medan vi i Sverige i stor utsträckning arbetat med villkor enligt orsakandeteorin. Under de senaste åren har man dock kunnat notera en viss förändring i Sverige. Villkor enligt skaderapporteringsprincipen claims made har börjat införas. Artikeln är en studie av problematiken kring claims made-villkoren och bygger på en undersökning av branschen i Storbritannien.

Sidor