Sök artikel

Sökningen gav 152 träffar, visar 141 - 150

Sparing, lån og bilforsikring

Utgåva: 2 / 1995 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring | Författare: Jon Holtan

Den pågående bransjeglidningen mellom bank og livsforsikring har i flere år stått i sentrum for finansnæringens oppmerksamhet. Forholdet mellom bank- og skadeforsikring har derimot nærmest vært ett ikke-tema — åpenbart på grunn av den tilsynelatende svake sammanhengen mellom de to virksomhetene. Denne artikkelen har imidlertid til hensikt å fokusere dette forholdet gjennom å peke på en eksistensiell sammenheng mellom sparing, lån og bilforsikring. Artikkelen drøfter også hvordan disse tjenestene kan samordnes på en hensiktsmessig måte.

Sikre lokalsamfunn — helhetstenkning, utfordringer og gevinster

Utgåva: 1 / 1995 | Kategori: Skadeförebyggande | Författare: Svein Arne Hoff

Dette innlegget er basert på et foredrag holdt på Sikkerhetsdagene ’94 ved Norges Tekniske Høgskole høsten 1994. Foredraget ble holdt som en del av en sesjon om «Helhetlig tapsforebyggelse». De tankene som presenteres i innlegget har sitt fundament i en forståelse av helhet som Skadeforebyggende forum har uttrykt på følgende måte: «Ingen profesjoner, yrker, sektorer eller systemer kan på egenhånd tenke og handle helhetlig. Helheten blir til som et resultat av samspillet mellom de ulike aktører og enkeltpersoner.»

Kredibilitetsteori

Utgåva: 4 / 1994 | Kategori: Tjänstepension, Försäkringsteknik | Författare: Bjørn Sundt

Kredibilitetsteorien har sitt utspring i individuell erfaringstariffering i Workers’ Compensation Insurance, en slags yrkesskadeforsikring, i USA. Erfaringstariffering er fortsatt et viktig anvendelsesområde for kredibilitetsteorien, men den kan også benyttes til andre formål både innenfor og utenfor forsikring. I denne artikkelen skal vi illustrere grunnprinsippene i kredibilitetsteorien med utgangspunkt i et eksempel fra bilforsikring. Vi vil fortrinnsvis holde oss innenfor den frekventistiske kredibilitetsteorien hvor det forutsettes at vi har en del sammenlignbare poliser. Vi skal imidlertid også berøre den Bayesianske kredibilitetsteorien som gir oss mulighet til å kombinere subjektive vurderinger og objektive erfaringer på en systematisk måte.

Naturskadeforsikring - Norsk Naturskadepool

Utgåva: 2 / 1994 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Miljöfrågor | Författare: Erling Rikheim

Siden 1. januar 1980 har vi hatt lovfestet naturskadeforsikring i Norge. Forsikringsordningen bygger på et dobbelt solidaritetsprinsipp. På forsikringstakersiden medfører solidariteten at alle som har brannforsikring også må tegne naturskadeforsikring, og premiesatsen er den samme uten hensyn til risiko. Alle selskaper som overtar brannforsikring er forpliktet til å være medlem av Norsk Naturskadepool, og solidariteten selskapene imellom innebærer at poolen utligner samtlige naturskadeerstatninger mellom selskapene i forhold til de respektive selskapers samlede brannforsikringssummer. I artikkelen gis en kort oversikt over bakgrunnen for etableringen av naturskadeforsikringen og opprettelsen av Norsk Naturskadepool. Videre redegjøres for en del viktige punkter i Naturskadepoolens virksomhet siden etableringen i desember 1979.

Avkorting i forsikringsutbetalinger ved naturskade

Utgåva: 1 / 1994 | Kategori: Försäkringsrätt, Miljöfrågor, Övrigt | Författare: Vidar Sinding

I kjølvannet av de siste års naturkatastrofer på nordvestlandet har det fremkommet adskillig kritikk mot forsikringssystemet. Både forsikringsselskapene og Ankenemnda for Statens Naturskadefond har foretatt omfattende avkorting i en rekke forbrukeres forsikringsutbetalinger på grunn av svak konstruksjon m.m. Sett fra forbrukernes side har forsikringsoppgjørene fremstått som urimelige. Dels fordi avkorting på grunn av svak konstruksjon o.l. er foretatt selv om skadelidte ikke er å laste, og dels fordi forbrukere som har inngått slike forsikringsavtaler har gjort det i tillit til at de gir fullgod økonomisk dekning I denne artikkelen reiser forfatteren spørsmålet om forsikringsselskapenes avkortingspraksis er i samsvar med gjeldende regelverk. Artikkelen gir også en generell gjennomgang av avkortingsvilkårene.

En kombinert løpende (pay-as-you-go) og offentlig fondbasert pensjonsordning

Utgåva: 4 / 1993 | Kategori: Statlig pension, Försäkringsteknik | Författare: Helge-Ivar Magnussen, Johan Futsæther

Det offentlige pensjonssystemet i Norge er obligatorisk og dekker hele befolkningen. Hensikten med en statlig pensjonsording er å sikre alle medlemmene en pensjon på ca. 2/3 av tidligere inntekt. Pensjonsordningen er finansiert i dag som et løpende system. For en fremtidig offentlig pensjonsordning anbefaler vi en forsikringsmessig fond-basert tilleggspensjon, i tillegg til den løpende grunnpensjonen.

Forsikring og samfunn

Utgåva: 3 / 1993 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Konsumentfrågor, Övrigt | Författare: Gro Harlem Brundtland

Landet vårt står overfor mange og viktige utfordringer i årene som kommer. Regjeringen formulerer i Langtidsprogrammet sin visjon for det norske samfunnet på en måte jeg tror mange vil være enige i: ”Det gjelder å utvikle et tryggere og mer rettferdig samfunn som gir økt grunnlag for framtidstro, med arbeid for alle og økt livskvalitet for den enkelte.” Langtidsprogrammet trekker opp strategien for å nå disse målene. Vi inviterer til et bredt samspill mellom næringsliv og offentlig sektor, mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Bare gjennom et slikt samspill kan vi sikre verdiskapingen og bygge et velferdssamfunn som gir trygghet til alle. Forsikringsnæringen spiller en sentral rolle i løsningen av flere viktige samfunnsoppgaver og må inngå som en viktig del av det samspill mellom offentlig og privat virksomhet som Regjeringen vil fremme. Næringens hovedoppgave er å bidra til trygghet for den enkelte familie og bedrift i Norge — og å gjøre det i former som i seg selv er trygge. Grunntanken i all forsikringsvirksomhet er at det skal skje en viss risikoutjevning mellom forsikringstakere. Forsikringsselskapenes oppgave er å sørge for denne utjevningen. I tillegg organiserer næringen en betydelig del av den private sparingen og ”foredler” denne sparingen gjennom ulike former for investeringer i produktiv virksomhet. På denne måten kan forsikringsselskapene også bidra til verdiskaping og sysselsetting i samfunnet ellers.

Begrebet grov uagtsomhed

Utgåva: 3 / 1993 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Bo von Eyben

Artiklen er en forkortet udgave af forfatterens skriftlige indlæg om ”Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder” til Det 33. nordiske Juristmøde i København, 18.—20. august 1993.

Skadeforebyggende virksomhet

Utgåva: 2 / 1993 | Kategori: Skadeförebyggande | Författare: Tore Vaaje

Forsikringsbransjen har lang tradisjon med skadeforebyggende arbeid. Dette engasjementet omfatter skadeforebyggende virksomhet i egen regi, gjennom bransjeorganisasjoner og ved støtte til eksterne organisasjoner som driver skadeforebyggende virksomhet. Hensikten med denne artikkelen er å få fram synspunkter fra selskapenes ledere om den skadeforebyggende virksomhet selskapene driver, og å få et bilde av omfang og innretning på denne innsatsen. Undersøkelsen er basert på et spørreskjema til de gjensidige forsikringsselskapene i Norden.

Sidor