Sök artikel

Sökningen gav 161 träffar, visar 131 - 140

Distancearbejde

Utgåva: 4 / 1996 | Kategori: Övrigt | Författare: Nina Christoffersen

Distancearbejde er en arbejdsform, som er ved at finde udbredelse i Europa. Men endnu er den meget ny, og der er mange spørgsmål, som skal besvares, når en virksomhed eller en enkeltperson overvejer at gøre brug af arbejdsformen. Denne artikel omhandler forskellige forhold ved distancearbejde, og kan forhåbentlig give inspiration i den indledende fase. Artiklen er skrevet med udgangspunkt i situationen i Danmark, men behandler forhold, som også vil være relevante i resten af Norden.

Uddannelsen af forsikringssælgere i Danmark

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: Marknadsföring och konkurrens | Författare: Rolf B. Harsløf

I 1993 blev det besluttet at ændre den fælles uddannelse af sælgere i Danmark – og dermed den obligatoriske uddannelse for assurandører. Resultatet er en meget differentieret uddannelse rettet mod tre segmenter i markedet: Privat, erhverv og industri med mulighed for specialisering i person/pension eller skadeforsikring. Her redegøres for uddannelsernes målgrupper, opbygning, indhold og forløb.

Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension

Utgåva: 3 / 1996 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Hans Jørgen Steffensen

De seneste år er der sket en markant udbredelse af arbejdsmarkedspensioner i Danmark. Det har skabt forøget opmærksomhed om pensionsopsparernes indsigt i og indflydelse på forvaltningen af midlerne i disse pensionsordninger. Et udvalg under Økonomiministeriet har nærmere belyst demokrati og åbenhed om pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger og undersøgt mulighederne for • mere åbenhed og information om investeringspolitikker, • forøgelse af medlemmernes indflydelse ved valg af repræsentanter til institutternes bestyrelser og andre styrende organer, • fremme medlemmernes indflydelse på placering af pensionsopsparingen.

Årsberetning for Assurandør-Societetet

Utgåva: 2 / 1996 | Kategori: Övrigt | Författare: Bent Knie-Andersen

På Assurandør-Societetets vegne vil jeg gerne byde velkommen til dette årsmøde. Vi er glade for, at så mange repræsentanter for folketing, ministerier og andre offentlige myndigheder såvel som for andre organisationer samt pressen traditionen tro viser os den interesse at deltage i vort årsmøde. En særlig velkomst skal lyde til erhvervsministeren og økonomiministeren, som begge har gjort os den ære at komme til stede for at overvære årsmødet, og som også begge glædet os ved at love at ville komme med indlæg på mødet.

Det såkaldte dørsalg af forsikringer

Utgåva: 1 / 1996 | Kategori: Marknadsföring och konkurrens | Författare: Claus Tønnesen

Det sidste par år har der igen været gang i debatten om den undtagelse i lov om visse forbrugeraftaler1, som fortsat gør det muligt at sælge forsikringer ved det såkaldte dørsalg. Der kan være grund til straks at slå fast, at betegnelsen ”dørsalg” er misvisende, i hvert fald i relation til forsikringer. Dels sælges forsikringer i praksis aldrig ”i” eller ”ved” døren til private hjem. Dels foregår salget meget sjældent, om overhovedet, på den måde, at assurandøren eller kundebetjeneren eller forsikringsmægleren uden forudgående kontakt til kunden og aftale med denne møder op på bopælen. ”Dørsalget” foregår i praksis på den måde, at der telefonisk indgås en aftale om fremmøde på bopælen på et nærmere angivet tidspunkt, og ofte foreligger der også inden mødet en ramme for, hvad der skal drøftes, således at begge parter kan forberede sig på en relevant måde. I det følgende vil termen ”hjemmesalg” derfor blive anvendt i stedet for ”dørsalg”.

Kollokvium om "Fortolkning af Forsikringsvilkår"

Utgåva: 1 / 1996 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Henning Jønsson

I april 1995 arrangerede Det danske selskab for Forsikringsret (AIDA) et kollokvium om fortolkning af forsikringsvilkår. Kollokviet havde deltagelse af 80 danske jurister, der arbejder med forsikringsret, det være sig i forsikringsselskaber, advokatkontorer, organisationer, undervisningssektoren eller i forvaltningen. Kollokviet var bygget op, så man startede med at se på dansk lovgivnings bestemmelser om ensidigt affattede forsikringsvilkår, hvorefter man behandlede EUdirektivernes indflydelse på sådanne vilkår, herunder lovvalgsregler og ”General Good”. Formiddagen sluttede med en højesteretsdommers gennemgang af konkrete sager for at belyse, hvordan domstolene fortolkede forsikringsvilkår. Om eftermiddagen fik deltagerne i kollokviet lejlighed til at fremkomme med forslag til en ny definition på et forsikringsretligt ulykkestilfælde. Inden kollokviet var deltagerne gjort bekendt med relevant praksis på området.

Omvendt privatisering af arbejdsskadeforsikringen

Utgåva: 4 / 1995 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Carsten Sommer

Arbejdsskadelovgivningen i Danmark ændres væsentligt i de kommende år. For forsikringsselskaberne betyder det, at erhvervssygdomsrisikoen udgår af den private forsikring. Samtidigt indføres et mere differentieret tarifsystem med et skadeforebyggende sigte, samt et nyt skadesbegreb: ”Spontane løfteskader”.

Sidor