Sök artikel

Sökningen gav 152 träffar, visar 131 - 140

Finansportalen.no

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Mia Ebeltoft

Barne- og likestillingsdepartementet har gitt Forbrukerrådet i oppdrag å lede arbeidet med å etablere en finansportal, en internettportal som skal gjøre det enklere for forbruker å orientere seg i markedet for bank-, forsikrings- og spareprodukter. Navnet blir trolig finansportalen.no og målet er oppstart allerede januar 2008.

Status for den norske pensjonsreformen

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: Statlig pension | Författare: Fredrik Haugen

Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005 og 2006 er det trukket opp viktige premisser for det framtidige pensjonssystemet. I denne artikkelen gjennomgår forfatteren hvilke prinsipp som til nå er vedtatt, og hvilke spørsmål som det fortsatt står igjen å løse.

Sosialiseringsspøkelset – bare et knirk i trappen?

Utgåva: 3 / 2007 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringshistoria, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Kristian Trosdahl

Denne artikkelen er et sammendrag av min forskningsrapport med samme navn utgitt ved Handelshøyskolen BI i juni 2007. Formålet med rapporten var å studere nærmere et fenomen som mange i norsk forsikring kalte Sosialiseringsspøkelset – muligheten for at Staten ville sosialisere forsikringsnæringen. Første gang det ble foreslått å utrede sosialisering av næringen var så tidlig som i 1914, og så sent som midt på 1980-tallet ble spørsmålet fortsatt diskutert i politiske miljøer på venstresiden i Norge. Også i de øvrige nordiske land, kanskje spesielt i Sverige i årene rett etter 2. verdenskrig, var dette et aktuelt politisk spørsmål.

På tide med fokus på oppgjørsbehandlingen

Utgåva: 4 / 2006 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Fredrik Messel

Etter en lang periode med mange utfordringer, og mye uro i norsk forsikring har skadeforsikringsselskapene de siste årene meldt det ene rekordresultatet etter det andre. Da er det naturlig å stoppe opp, og se litt på hva som har skjedd. Finansnæringens Hovedorganisasjons (FNH) statistiske materiale inneholder en del interessante trender som det er verdt å se nærmere på. En del tall er foruroligende. Driftskostnadene har økt overraskende mye. Det samme har erstatningsutbetalingene. La oss likevel først se på noe av det positive som har skjedd.

Forsikringsmeglerens rettslige stilling

Utgåva: 3 / 2006 | Kategori: Övrigt | Författare: Sverre Steen Dønvold

Forsikringsskadenemndas uttalelse FSN 5951 er en interessant avgjørelse om rollefordelingen mellom forsikringsmegler og forsikringsselskap. I uttalelsen identifiseres forsikringsselskap og forsikringsmegler med den følge at forsikringsselskapet må utbetale forsikringsbeløpet på grunn av en feil foretatt hos forsikringsmegler. Uttalelsen omhandler også tolkning av varighetskravet i forsikringsvilkårene i lys av de nye reglene i Folketrygdloven om tidsbegrenset uførestønad. Jeg kommer her ikke nærmere inn på den sistnevnte problemstillingen.

EIA-skandalen

Utgåva: 3 / 2006 | Kategori: Övrigt | Författare: Lisbeth Strand

EIA-saken slo ned som en bombe i forsikringsmarkedet i Norge i november 2005. Daglig leder i European Insurance Agency AS (EIA)1 ble politianmeldt av selskapets styreleder, mistenkt for grove underslag. Få dager senere, 24. november, anmeldte Kredittilsynet i samarbeid med Økokrim EIA v/daglig leder til Asker og Bærum politidistrikt for salg av forsikringer uten reell dekning. Anmeldelse var nødvendig i det EIA ikke var under tilsyn. Her gjengis i korte trekk fakta om EIA-saken. Hvordan kunne en aktør i markedet selge forsikringer for mange titalls millioner kroner uten reell dekning? Og hvordan kunne premieinntekter forvaltes etter forsikringsagents eget forgodtbefinnende, i hans eget navn, uten at det tidligere ble rettet mistanke til disse transaksjonene? I lys av EIA-saken drøftes hvordan en på en best mulig måte kan legge til rette for et velfungerende, nasjonalt og internasjonalt forsikringsmarked gjennom lovgivning, tilsyn og markedsdisiplin.

Obligatorisk tjenestepensjon innført i Norge

Utgåva: 1 / 2006 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Bjørn Hamre

Det norske storting vedtok før jul å innføre obligatorisk tjenestepensjon. Loven trådte i kraft 1.januar, og ordningene må etableres i løpet av 2006. Det anslås at minst 130.000 virksomheter med samlet godt over en halv million yrkesaktive vil bli omfattet av utvidelsen i tjenestepensjonslovverket.

Livselskapenes plass i norske kapitalmarkeder

Utgåva: 3 / 1995 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Åge Korsvold

Vid tryckning av denna artikel föll samtliga diagram bort. Artikeln infördes därför på nytt i NFT 4/95. Sist høst solgte UNI Storebrand seg ned i flere norske industriselskaper. Vi har også sagt at vi vil øke våre plasseringer i utenlandske kapitalmarkeder. Dette har fått mange til å stille spørsmål om hvilken rolle UNI Storebrand ønsker å spille som investor i Norge. I den første delen av foredraget vil jeg i tråd med tittelen gi en mer generell oversikt over den rollen norske livselskaper spiller i det norske kapitalmarkedet. Jeg vil sammenligne situasjonen i Norge med en del internasjonale utviklingstrekk og blant annet påpeke et særnorsk trekk: En langt lavere andel av husholdningenes finansinvesteringer går direkte og indirekte til egenkapitalinstrumenter enn i mange andre land. Jeg tror dette representerer et vesentlig problem for den videre utviklingen i norsk næringsliv. I den andre delen av mitt foredrag skal jeg forklare bakgrunnen for UNI Storebrands tilpasninger i 1994. Jeg vil samtidig gå inn på hvilke forhold UNI Storebrand legger vekt på ved utforming av sin investeringspolitikk, og jeg skal kort også beskrive hvilken investeringspolitikk vi vil følge i årene som kommer.

Sidor