Sök artikel

Sökningen gav 161 träffar, visar 121 - 130

FEST – Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter I•2000*

Utgåva: 3 / 2001 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Lisbeth Kjærgaard

Forsikrings- og Erstatningsretlige Skrifter er et nyt dansk tidsskrift, hvis første nummer (1:2000) er udgivet i anledning af, at Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling, daglig tale forkortet FED, i 1999 fyldte fem år. Det er meningen, at festskriftet skal udgøre første bind i en påtænkt skriftrække med udgivelse ca. en gang om året. I forordet anføres det, at formålet med udgivelsen er at »styrke den faglige udvikling inden for dansk forsikrings- og erstatningsret ved at skabe debat og overblik og være forum for retsvidenskabelige udgivelser«.

Årsberetning for Forsikring & Pension*

Utgåva: 1 / 2000 | Kategori: Övrigt | Författare: Bent Knie-Andersen

På Forsikring & Pensions vegne vil jeg gerne byde velkommen til dette årsmøde, der for første gang er henlagt til efteråret. En særlig velkomst skal lyde til vores ressortminister, økonomiminister Marianne Jelved. Ligeledes vil jeg gerne byde velkommen til Konkurrencerådets formand, professor Svend Hylleberg, der i et indlæg i dag har lovet at berøre nogle af de yderst aktuelle spørgsmål om konkurrencepolitikken. En særlig velkomst skal også rettes til repræsentanterne for Finanstilsynet, for ministerier og andre offentlige myndigheder og de organisationer, vi samarbejder med, samt til pressen.

Edb-forsikring

Utgåva: 4 / 1999 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Karsten Rifbjerg Erichsen

De sidste 20 år er der skrevet en del om edb og edb-ret med vægt på emner som køb, vedligeholdelse, ansvar, rettigheder og sikkerhed. På forsikringsområdet har der derimod ikke været en nævneværdig forskning eller produktion af litteratur. Denne specialafhandling fra Københavns Universitet januar 1999 analyserer den eksisterende erhvervsmæssige edb-forsikring eller edbog svagsstrømsforsikring, som dækker 1) maskinen, 2) oplysninger og 3) ekstraomkostninger. Indvendingen mod forsikringen er, at selskabernes ansvar er meget begrænset, og dette på trods af, at der er tale om en all risk-forsikring. Dækningsomfanget minder på visse punkter om den kombinerede løsøreforsikring, og det er derfor tvivlsomt, om edb-forsikringen i sin nuværende form er optimal. Edb-sikkerhed er et bredt begreb, og forsikringer er bare en brik i det store puslespil. Edb-forsikringen bør tager højde for nogle af risikofaktorerne og dække sin del af området. En forsikring kan selvfølgelig ikke erstatte back up eller andre former for elektroniske eller fysiske sikkerhedsforanstaltninger, men edb-forsikringen bør afbøde nogle af de økonomiske konsekvenser ved anlæggets nedbrud eller ødelæggelse.

Ny dansk lov om forsikrings mæglervirksomhed

Utgåva: 3 / 1999 | Kategori: Försäkringsrätt, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Flemming Lyngholm, Jon Stefansson

Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed. Forsikringsmæglervirksomhed har ikke tidligere været undergivet en særlig offentligretlig regulering eller kontrol i Danmark. Økonomiministeriet, der står bag lovforslaget, regner med, at der i Danmark findes ca. 78 virksomheder med ca. 470 ansatte, der beskæftiger sig med forsikringsmægling. Herudover skønnes det, at der er ca. 100 enkeltmandsvirksomheder, der driver forsikringsmæglervirksomhed. I det følgende redegøres der for de væsentligste punkter i loven om forsikringsmæglervirksomhed.

Fremtidens finansielle serviceydelser

Utgåva: 2 / 1999 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Søren Schock Petersen, Trine-Maria Kristensen

Det er i denne artikel forfatternes påstand, at fremtidens finansielle serviceydelser bliver baseret på en større grad af eksternt samarbejde med såvel eksterne investeringseksperter som eksterne salgskanaler. I artiklen gennemgås principperne bag unitlink forsikringer – og de eksterne samarbejdsrelationer, som kendetegner SkandiaLink produktet.

Om skadelidtes mulighed for at rette sit erstatningskrav mod skadevolderens P&I assurandør i medfør af FAL § 95, stk. 1

Utgåva: 4 / 1998 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Adam Goldschmidt

Denne artikel er udarbejdet på baggrund af min specialeafhandling om samme emne. Af redaktionelle grunde er det ikke muligt at gengive afhandlingen i sin helhed, hvorfor en række problemstillinger er udeladt. Endvidere er gennemgangen af retspraksis, visse diskussioner samt noteapparatet forkortet.

Parternes informationspligter i forsikringsforhold samt forsikringsselskabernes rådgivningsansvar

Utgåva: 3 / 1997 | Kategori: Konsumentfrågor, Marknadsföring och konkurrens | Författare: Marianne Jybæk

Forsikringsaftalernes karakter og kompleksitet indebærer, at der må stilles store krav til såvel forsikringsgivers som forsikringstagers informationspligter i forsikringsforholdet. Allerede i markedsføringsfasen har selskaberne pligt til at give præcise informationer bl.a. om præmien. Tilsidesættelse af informationspligten i forbindelse med tegningen kan få afgørende følger, og det samme er tilfældet ved ændringer af bestående forsikringer, ved skader og ved forsikringens ophør.

Sidor