Sök artikel

Sökningen gav 152 träffar, visar 121 - 130

Den norske pensjonsreformen i lys av EU-reguleringen

Utgåva: 1 / 2009 | Kategori: EU och internationell försäkring, Statlig pension | Författare: Caspar Holter

EU baserer sin regulering av finansindustrien på Romatraktaten om fri flyt av arbeid, varer, tjenester og kapital. Lenge var finansielle tjenester unndratt EU-regulering og sist i rekken kom reguleringen av forsikringer og pensjoner. På 2000-tallet startet EU kommisjonens arbeid på dette feltet og i 2001 kom livdirektivet (det 3.) og 2003 tjenestepensjonsdirektivet (pensjonskassedirektivet). Et lettere oppdatert livdirektiv kom i 2007. Parallelt har oppnevnte spesialkomiteer jobbet med blant annet samordning av de finansielle rammebetingelsene landene imellom, enhetlig regelverk for beregning av soliditet og krav til solvenskapital, standarder for stedlig tilsyn, enhetlig regnskapsstandard, harmonisering og tolkning av skattefradragsbestemmelsene for pensjonspremier. Mye av dette arbeidet er ferdig utredet på forsikringssiden, og vil bli innarbeidet i de nye reglene som skal gjelde for risikostyringen og reguleringen av forsikringsselskaper i Solvens II regelverket. Dette er nå forventet innført fra og med 2012. I hvilken utstekning pensjonsforetakene (pensjonssiden i livselskapene og pensjonskasser) vil bli berørt, er ennå ikke avklart.

Finanskrisens innvirkning på forsikringsnæringen i Norge

Utgåva: 1 / 2009 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Runa Kristiane Sæther

Det siste året har vært en svært turbulent periode i internasjonale verdipapirmarkeder så vel som i det norske verdipapirmarkedet. Norske forsikringsselskaper og pensjonskasser var i svært liten grad direkte eksponert mot strukturerte kredittprodukter, men betydelig fall i aksjekurser og store svingninger i renter har i stor grad påvirket resultatene i selskapene. I denne artikkelen redegjøres det for utviklingen i bransjene gjennom 2008.

Behov for å heve kompetansen i salg og rådgivning i finansnæringen – ny sertifiseringsordning for selgere i skadeforsikring

Utgåva: 4 / 2008 | Kategori: Marknadsföring och konkurrens | Författare: Mia Ebeltoft

Finansbransjen gjennom FNH har i år satt samfunnsansvar på sin felles agenda. Skadeforsikringsbransjen har i flere år arbeidet aktivt med å kartlegge og forstå bedre hvorfor man har et forholdsvis dårlig omdømme. Som en del av dette arbeidet har bransjen, i samarbeid med Forbrukerrådet, arbeidet fram en felles forbrukerundersøkelse om omdømme i skadeforsikring. Denne står sentralt for etableringen av fire konkrete tiltak bransjen nå setter i gang. Det kanskje viktigste av disse tiltakene er etableringen av en obligatorisk sertifiseringsordning som skal omfatte alle selgere og rådgivere og sikre kvalitet i salg og rådgivning slik at kunden foretar gode og riktige valg.

Nordlys – for egen kjøl 1858-2008

Utgåva: 3 / 2008 | Kategori: Sjöförsäkring, Försäkringshistoria | Författare: Bjørn Barth Jacobsen

Norges eldste kystassuranseforening – Nordlys Forsikring Gjensidig – i Bodø feirer 150-årsjubileum i år. Hva skapte et gjensidig fellesskap som seiler videre på egen kjøl etter fem generasjoners navigasjon gjennom uryddig farvann der andre forsikringsforeninger havarerte. Assuransevesenet var på 1800-tallet i sterk utvikling i kjølvannet av den norske skipsfarts ekspansjon. Det førte til dannelser av spare-banker og gjensidige sjøforsikringsforeninger som var tuftet på samme prinsipp. Rederne og handelsfolk ville beskytte seg selv og slo seg sammen med likesinnede.

Forsikringsmegleretikk i Norge – Hva synes meglerne om bransjens og om egen etikk?

Utgåva: 3 / 2008 | Kategori: Marknadsföring och konkurrens | Författare: Johannes Brinkmann, Monika Eigenstetter

Er det samsvar mellom bransjens selvbilde slik det fremkommer på dens hjemmeside og erfaringene og holdningene hos de individuelle forsikringsmeglerne? En pilot-spørreundersøkelse blant forsikringsmeglerne i Norge om dette ble i tråd med akademisk skikk og bruk forberedt gjennom en oppsummering av relevant teori. Lesere som av ulike grunner ikke er interessert i teorigrunnlaget enten etterpå eller eventuelt droppe det.

Årstale på Finansnæringens Hovedorganisasjons (FNHs) årsmøte 2008

Utgåva: 2 / 2008 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Idar Kreutzer

FNHs årskonferanse arrangeres i år for niende gang etter at FNH ble dannet i 2000, som den første sammenslåing i verden av nasjonale bank- og forsikringsforeninger. Vi har siden fått følge av Island og Finland. Jeg tror flere land vil komme etter, simpelthen fordi det er næringspolitisk fornuftig å slå kreftene sammen når det er så mye mer som forener oss enn som skiller oss. Finansnæringen står foran store utfordringer, men også muligheter, i et stadig mer globalt og konkurranse¬preget marked. De gode løsningene finnes gjennom dialog og samarbeid mellom næring og myndigheter, både på nasjonalt og internasjo¬nalt plan. I det arbeidet ønsker FNH å delta med full tyngde på vegne av hele den norske finansnæringen.

Lever av tillit

Utgåva: 2 / 2008 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Konsumentfrågor, Skadeförebyggande | Författare: Leif Osland

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har nylig foretatt en modernisering av vårt næringspolitiske holdningsdokument. Dokumentet angir overordnede holdninger og prinsipper av mer langsiktig karakter gjeldende for FNHs næringspolitiske virksomhet. Dette er viktig for en næring som lever av tillit. Samfunnsansvar er et tema som engasjerer finansbedriftene, og er en sentral del av hold ningsdokumentet. Dette er nærmere omtalt i egen artikkel av Tonje Westby (se sid. 171).

FUTURA – for kvinner i finans

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: Övrigt | Författare: Anne Grethe Solberg

Flere bedrifter og organisasjoner i norsk finansnæring har som mål å dra økt nytte av samspill mellom kvinner og menn. Programmet FUTURA er et tiltak for å få dette til. Satsningen er et samarbeid mellom Sparebankforeningen, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansforbundet (fagforening i bank, forsikring og finans) og Finansnæringens Arbeidsgiver-forening.

Sidor