Sök artikel

Sökningen gav 161 träffar, visar 111 - 120

Valgfrihed ved investering af pensionsopsparing

Utgåva: 4 / 2004 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Statlig pension | Författare: Niels Jørgen Larsen

Danskerne skal have bedre mulighed for at tilrettelægge sin pensionsopsparing, således at opsparingen i højere grad tilgodeser den enkeltes behov. I den forbindelse skal det gøres muligt for den enkelte at påvirke sammensætningen af porteføljen. Et embedsmandsudvalg under økonomi- og erhvervsministeriet udgav i maj 2003 en rapport, som skulle analysere og give forslag til, hvordan valgfriheden i det danske pensionssystem kunne øges. Kapitel 9 i den omfangsrige rapport indeholder en beskrivelse af, hvordan der kan skabes større frihed for den enkelte til at få forvaltet sin egen pensionsopsparing.

Fremtidens medarbejder

Utgåva: 2 / 2004 | Kategori: Marknadsföring och konkurrens | Författare: Esther Nørregård-Nielsen

Artiklen giver en analyse af de unge i dag – fremtidens medarbejdere. Den beskriver, hvor de unges arbejdsværdier ligner eller adskiller sig fra arbejdsværdierne hos andre aldersgrupper. Hvad vil det sige at være ung, hvornår er man ung, hvorfor er ungdom noget eftertragtelsesværdigt, er de unge en mangelvare m.m. Endvidere belyses de unges holdninger generelt til arbejdet, herunder værdierne ved det gode arbejde, bl.a. løn, interessant arbejde, jobsikkerhed og gode kolleger. På baggrund af analysen kan det konstateres at det ikke er de unge, der er krævende, men derimod medarbejderne generelt. En fastholdelse af medarbejderne i fremtiden – af fremtidens medarbejder - synes således at kræve en ledelse, der kan gøre arbejdspladsen rar og arbejdet væsentligt og interessant – uanset alder.

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Utgåva: 4 / 2003 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Sonny Kristoffersen

I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel (God skik i forsikring) om samme emne indeholdende bl.a. synspunkter fra forsikringserhvervet, herunder spørgsmålet om manglende sammenhæng og overskuelighed samt erhvervets bedømmelse af resultatet. NFT har valgt at behandle emnet i endnu en artikel skrevet af Forbrugerrådets repræsentant som deltog i forhandlingerne og udarbejdelsen. Efterfølgende artikel gennemgår ud fra de juridiske synspunkter detaljeret de nye regler og medtager foruden forsikringsselskaber også pengeinstitutter, realkreditinstitutter, værdipapirhandlere, kautionister m.m. Det er forfatterens klare opfattelse, at en finansielle forbruger bliver væsentlig bedre stillet, og den finansielle sektor vil fremover udelukkende blive reguleret i form af bekendtgørelser om god skik.

Forsikringssvindel i Danmark

Utgåva: 3 / 2003 | Kategori: Övrigt | Författare: Erik B. Johansen

I Danmark har forsikringsbranchen den opfattelse, at rundt regnet 10% af alle udbetalte erstatninger ikke skyldes reelle skader, men derimod svindel. Det drejer sig således for dansk skadesforsikring om et samlet beløb på ca.dkr. 2.4 milliarder.

Hvordan måles og værdifastsættes effekten af Sponsorater?

Utgåva: 1 / 2003 | Kategori: Övrigt | Författare: Peter Frisk Larsen

Værdien af et sponsorat indeholder mange faktorer, hvoraf eksponering rent markedsføringsmæssigt ofte er en af de væsentligste faktorer. Nogle virksomheder bruger millioner af kroner på sponsorater, men kun få kroner på at få målt effekten af sponsoraterne. Det skyldes måske manglende kendskab til de muligheder, der findes for at få foretaget effektive målinger af værdien af eksponeringen af et sponsorat. SponsorMeter ApS har udviklet et værktøj, der måler værdien af sponsoraters eksponering i dagblade. Det gælder såvel sports- og kultursponsorater samt events. Lignende målinger bruges til at fastsætte værdien af eksponering på tv.

Behovet for forsikring af software producentens mulige erstatningsansvar

Utgåva: 1 / 2003 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Christian Egeskov, Jan Alexander Christensen

Hver gang en computer udfører en funktion, sker det på grundlag af software. Hvis der er en fejl i softwaren, vil det pågældende apparat ikke virke, eller måske endda medføre skade og tab hos brugeren. For at sådanne tab hos brugerne af computere ikke i fremtiden skal medføre, at virksomheder, der har leveret et mangelfuldt eller defekt produkt, skal komme i økonomiske vanskeligheder på grund af erstatningskrav fra brugerne er forsikring mod sådanne krav en nødvendighed.

Pensionsselskabernes rolle i skadeforebyggende arbejde - Fra passiv til aktiv skadesbehandling

Utgåva: 3 / 2002 | Kategori: Skadeförebyggande | Författare: Magne Førre, Marianne Balthzer Sørensen, Marianne Damkjær

Er det pensionsselskabernes opgave at løse pensionskundernes sociale og sundhedsmæssige problemer i forbindelse med sygdom og ulykke? Skal selskaberne bruge ressourcer på arbejdsfastholdelse, revaliderings- og behandlingstiltag? Spørgsmålet er etisk og holdningen individuel. Der er dog et helt rationelt aspekt for selskaberne til at gå ind og lave skadeforebyggende tiltag, der skal ses i lyset af kommunernes forsinkede opfølgning i sygedagpengesager. Dette forøger sygefraværets længde og dermed risikoen for et varigt tab af erhvervsevnen hos den enkelte. Dette afspejles i selskabernes udbetalinger ved tab af erhvervsevne.

Risici ved forsikringer der dækker tab som følge af IT.relaterede skader

Utgåva: 3 / 2002 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Truels Kjær

Forsikringsbranchens berettigelse har til alle tider været at overtage den risiko der kan true en privatperson eller virksomheds eksistens. Den væsentligste risiko har altid været, og er stadig brandrisikoen. Men nye og ukendte risici er opstået i forbindelse med computerteknologiens udvikling, IT-relaterede skader og risici, samlet i det det nye begreb e-risk. Alt for få virksomheder har gjort sig klart hvilke alvorlige konsekvenser disse skader kan få. Tidligere var afhængigheden størst hos de teknologitunge virksomheder. Dette har ændret sig markant, således at alle kategorier af virksomheder er afhængige af deres IT-anlæg og data i en grad der først konstateres når skaden er sket. Hvilke risici er der? Hvordan håndteres de af forsikringsbranchen?

Aftaleretlige konsekvenser af førtidspensionsreformen på private livs- og pensionsforsikringer

Utgåva: 4 / 2001 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsrätt | Författare: Mads Bryde Andersen

Begrebet ”erhvervsevnetab” blev ved en pensionsreform i sommeren 2001 erstattet af begrebet ”arbejdsevne” som kriterium for tildeling af offentlig førtidspension. I den nedenstående artikel ser forfatteren på, hvordan forsikringsselskaber i deres administration af private livs- og pensionsforsikringer skal forholde sig til en række aftaleret lige spørgsmål, der opstår i forbindelse med indførelsen af det nye kriterium. Hvordan skal allerede indgåede pensionsaftaler fortolkes?

Sidor