Sök artikel

Sökningen gav 878 träffar, visar 111 - 120

Preskription och preklusion av den skadelidandes direktkravsrätt enligt FAL

Utgåva: 1 / 2017 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Jessika van der Sluijs

Den 1 januari 2015 trädde nya preskriptions- och preklusionsregler i försäkringsavtalslagen i kraft. Preskription och preklusion av rätten till försäkringsersättning är ämnen som är föremål för ett ständigt intresse hos praktiker, akademiker och studenter och författaren är säker på att även de nya reglerna kommer att diskuteras och debatteras. I den här artikeln, som också är publicerad i Bertil Bengtssons festskrift (Jure 2016) belyser hon de nya reglerna i 7:4 FAL och 8:20 FAL utifrån ett direktkravsperspektiv. De nya reglerna har ändrats med följd att fristerna för även den skadelidande med en direktkravsrätt kommer att beräknas på ett annat sätt än tidigare. Vidare har en ny regel införts i 8:20 som innebär att man vid preklusion skiljer mellan frivillig och obligatorisk ansvarsförsäkring.

Offentlig utvalg foreslår store endringer i etterlatte- og barnepensjon fra folketrygden

Utgåva: 1 / 2017 | Kategori: Statlig pension | Författare: Fredrik Haugen, Sissel Rødevand

Et offentlig utvalg foreslår store endringer i den norske folketrygdens ytelser til etterlatte. Utvalget foreslår at etterlatte under 67 år kun skal få en tidsbegrenset omstillingsstønad, at reglene om mulige tillegg i alderspensjon og uføretrygd for etterlatte fases ut, og at ytelsene til etterlatte barn skal forbedres. Denne artikkelen beskriver hovedregler i dagens ordninger for etterlatte i folketrygdens ytelser til etterlatte, og hvordan utvalget foreslår at ordningene bør endres.

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

Utgåva: 1 / 2017 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Runa Kristiane Sæther

En arbeidsgruppe har utredet ulike alternativer for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Rapporten fra arbeidsgruppen tar for seg ulike alternativer for såkalt egen pensjonskonto, økt mulighet for individuell pensjonssparing og kriterier for rett til pensjonsopptjening. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet. Det ble også opprettet en referansegruppe med deltakelse fra partene i arbeidslivet, finansnæringen og Forbrukerrådet. Bakgrunnen for utredningen var en henvendelse fra Riksmekleren til statsministeren i forbindelse med meklingen i Frontfaget mellom Fellesforbundet/LO og Norsk Industri/NHO i lønnsoppgjøret 2016. Det fremgikk av henvendelsen at det var enighet mellom partene om at det var ønskelig at det igangsettes et arbeid med sikte på å modernisere pensjonsordningene i privat sektor. Statsministeren besvarte henvendelsen i april 2016, og bekreftet at regjeringen er innstilt på å utrede behovet tilpasninger i regelverket for tjenestepensjon i privat sektor. Brevet fra statsministeren utgjorde mandatet for utredningen.

Förändringar den röda tråden vid SCORs livförsäkringskonferens

Utgåva: 4 / 2016 | Kategori: EU och internationell försäkring, Liv- och pensionsförsäkring | Författare: Carl-Henrik Knutsson

SCOR Sweden Re:s årliga livförsäkringskonferens tog sin utgångspunkt i dagens snabba utveckling, hur vi ska anpassa oss till den och helst ligga i framkant. En av talarna var EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark, som bland annat pratade om både historiska och nuvarande förändringar av de europeiska finansmarknaderna.

Karlstad Universitet bedriver forskningsprojekt kring hot och risker kopplade till klimatförändringar

Utgåva: 4 / 2016 | Kategori: Miljöfrågor, Risk | Författare: Beatrice Hedelin, Mikael Granberg

Centrum för klimat och säkerhet (CSS) vid Karlstads universitet – som bedriver tvärvetenskaplig forskning och samverkan med samhällsaktörer inom områdena naturriskhantering och klimatanpassning – fick i början av 2015 åtta miljoner kronor från Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond för ett forskningsprogram där data studeras om tidigare extrema väderhändelser, kommuners ansvar vid vattennära byggande och kommuners roll i samverkan med andra aktörer. Dessutom ska forskarna titta på vilka faktorer som påverkar bostadsägares förebyggande åtgärder i relation till risker.

Arbetsmiljöförordning gör att Euro Accident lanserar nytt verktyg

Utgåva: 4 / 2016 | Kategori: Ledarskap, Skadeförebyggande, Övrig skadeförsäkring | Författare: Marie Fristedt

Förra året utfärdade Arbetsmiljöverket en föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna som gäller från och med den 31 mars 2016, reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Euro Accident erbjuder Euro Accident ett verktyg, som kallas för Hälso- och arbetsmiljöscreening. Det handlar om att kostnadseffektivt hjälpa arbetsgivare att kartlägga hälso- och arbetsmiljösituationen, identifiera risk- och friskgrupper samt att prioritera investeringar som leder till positiva resultat,

Solvens II og Naturskadekapitalen

Utgåva: 4 / 2016 | Kategori: Miljöfrågor, Risk | Författare: Jørn H. Hammer

Forsikringsforetakene må ha ansvarlig kapital som også dekker forsikringsrisikoen knyttet til naturskader. Solvens I hadde et helt enkelt system for å fastsette krav til risikokapital. Med Solvens II er det nå innført et moderne risikobasert kapitalkravsystem. Foretakenes ansvar for naturskade speiles tydelig i mengdekravet til solvenskapital. Denne artikkelens formål er å peke på en logisk brist i myndighetenes kvalitetskrav til den ansvarlige kapitalen som kreves i forhold til naturskadeforsikring. Helt konkret er det Naturskadekapitalens rolle som solvenskapital som kommenteres.

Sidor