Sök artikel

Sökningen gav 161 träffar, visar 101 - 110

TeamUddannelse – en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

Utgåva: 4 / 2005 | Kategori: Övrigt | Författare: Flemming Steffensen

Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring, gøre uddannelse mere tilgængelig og gøre den mere målrettet den enkeltes behov. Forsikringsakademiet i Danmark er ikke nogen undtagelse. Allerede i 1999 lancerede Akademiet TeamUddannelsen som sit svar på en læringsramme, der gør læring mere værdifuld, tilgængelig og målrettet. Denne læringsramme vil afløse alle de traditionelle undervisningsforløb i løbet af 3-4 år.

Kvalitetsstyring (TQM) i DW Funktionen - Data Warehousing i et Forsikringsselskab II

Utgåva: 4 / 2005 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning, Försäkringsteknik | Författare: Morten Johan Lintrup

I en tidligere artikel i NFT 3/2005 har jeg beskrevet formålet og visse overordnede principper for data warehouse funktionen i et forsikringsselskab. Derefter kunne det være naturligt at søge at give et overblik over processerne og organiseringen indefra ved så at sige at ”gå en tur rundt i” data varehuset og beskrive, hvad man ser. I stedet vil jeg i denne artikel nærmest ”spænde vognen for hesten” og beskrive kvalitetsstyring i DW funktionen uden først at have beskrevet, hvad der skal styres. Når en sådan fremgangsmåde er valgt, skyldes det at TQM (Total Quality Management) kvalitetsstyring svarer til at lave et aftryk af hele den enhed, der styres på – et aftryk som nok er stærkt forenklet men dog stræber mod at være dækkende for helheden – så på den måde gives faktisk såvel en afspejling af hele data warehouse funktionen som en beskrivelse af en konkret metode i arbejdet.

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv

Utgåva: 4 / 2005 | Kategori: Tjänstepension | Författare: Jens Kristiansen

Artiklen belyser de obligatoriske pensionsordninger, som knytter sig til ansættelsesforholdet (arbejdsmarkedspension). Den inddrager både de generelle arbejdsmarkedspensioner for brede erhvervsgrupper og de virksomhedsspecifikke pensionsordninger. Indgangsvinklen er arbejdsretlig, men artiklen belyser også arbejdsmarkedspensionens forsikringsretlige aspekter. Der er tale om et ganske kompliceret samspil mellem de arbejds- og forsikringsretlige regelsæt, og arbejdsmarkedspensionens særegne retlige konstruktion giver derfor også anledning til usikkerhed på en række punkter. I praksis knytter der sig ikke mindst en betydelig usikkerhed til retstilstanden i forbindelse med ændringer i pensionsordninger. Artiklen er tidligere publiceret i Ugeskrift for Retsvæsen 2005, bogsektionen side U2005,B271 ff.

Data Warehousing i et Forsikringsselskab: En kronik i Politiken

Utgåva: 3 / 2005 | Kategori: Övrigt | Författare: Morten Johan Lintrup

Denne artikel fortæller ikke, hvordan man skal lave data warehousing i et forsikringsselskab, og den er slet ikke en kronik i dagbladet Politiken. Men den beskriver formålet og nogle overordnede principper for data warehousing opgaven i et forsikringsselskab. – Og så er det jo altid godt med en iøjnefaldende overskrift – også i et fagtidskrift – selv om så det kun kan blive i underrubrikken. Og berettigelsen ligger i at artiklens form, længde og krav til læseren er søgt holdt analogt til kriterierne for en kronik i Politiken med det formål at formidle et fagligt emne til en motiveret og veluddannet men også bredere orienteret læserkreds.

Afgrænsning af sikkerhedsforskrifter overfor objektive dækningsklausuler i forsikringsaftaler

Utgåva: 3 / 2005 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Malene Riber Faarbæk, Stine Tøfting-Kristensen

Dette resumé bygger på en kandidatafhandling i 2004 ved Juridisk Institut på Århus Universitet. Formålet med afhandlingen har været at undersøge hvilke momenter, der tillægges betydning ved afgrænsningen af sikkerhedsforskrifter i forhold til objektive dækningsklausuler, og hvilke konsekvenser det vil have, hvis en sikkerhedsforskrift er formuleret som en objektiv klausul. Den fulde afhandling kan ses på NFT hjemmeside: www.sff.a.se/medlemsarea/nftdokument/da_sik.pdf

Aktuarens fremtid – aktuarens hverdag

Utgåva: 2 / 2005 | Kategori: Försäkringsteknik | Författare: Mette Havning

Sidste år gennemførte Den Danske Aktuarforening sammen med Forsikring & Pension en kampagne for at få flere unge til at starte på aktuarstudiet – med stor succes: Antallet af nye studerende i 2004 blev mere end fordoblet i forhold til tidligere år. Men er der virkelig brug for så mange nye aktuarer? Hvilke udfordringer vil der være til kommende og nuværende aktuarer i de nærmeste år?

Forsikring eller velfærd?

Utgåva: 2 / 2005 | Kategori: Övrigt | Författare: Johannes Due

De nordiske lande er blandt mange andre fælles træk karakteriseret ved at have meget veludbyggede velfærdssystemer, der i hovedtræk er skattefinansierede og offentligt producerede. Disse offentlige systemer står over for store udfordringer omkring finansiering og effektivitet. I den situation forekommer det yderst relevant at drøfte forandringer i den offentlige sektor eller alternativer til den offentlige sektor. Forsøg på at drøfte disse emner er hidtil stødt på stor modstand i Danmark.

Ny uddannelse af forsikringssælgere i Danmark

Utgåva: 1 / 2005 | Kategori: Marknadsföring och konkurrens | Författare: Lene Frilund

Forsikrings- og pensionssælgere specialiseres mere og mere på velafgrænsede segmenter i markedet. Den brede almene uddannelse af sælgere, som har været god latin de sidste 50 år, er blevet mere og mere en skidt idé. En sælger skal uddannes til netop det eller de segmenter i markedet, vedkommende betjener. Ikke mere, ikke mindre. Flytter sælgeren til andre segmenter videreuddannes denne i forbindelse med flytningen til at betjene de nye segmenter. De nye danske uddannelser for forsikringssælgere gør dette muligt.

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne

Utgåva: 1 / 2005 | Kategori: EU och internationell försäkring, Statlig pension | Författare: Marianne Edler von Eyben

På baggrund af et stipendieophold fra Forsikringsforeningen i Danmark i september 2004 på Island forsøger forfatteren at give en overordnet komparativ analyse af beskatnings-, bortseelses- og fradragsreglerne i de fire omtalte lande sammenholdt med de forskellige muligheder for at spare op til alderspensionen. Analysen baserer sig på det præsenterede materiale og er ikke udtømmende i juridisk forstand.

Image – en trussel mod loyalitet

Utgåva: 4 / 2004 | Kategori: Marknadsföring och konkurrens | Författare: Jes Christiansen

For første gang nogen sinde har Forsikringsakademiet udgivet en lærebog, der handler om kundekontakten og de mange misforståelser, der kan opstå i kommunikationen mellem forsikringsmedarbejderen og kunden. I denne artikel diskuterer forfatteren bl.a. problemstillingen, om forsikringsselskabernes ledelse og medarbejdere er klar til at erkende, at det 21.århundredes konkurrenceparameter indenfor forsikringserhvervet, i højere grad end tidligere bliver et kapløb om at differentiere sig fra de andre selskaber, ved at højtprioritere uddannelsen og arbejdet med at forankre kommunikationen i den daglige forsikringsrådgivning.

Sidor