Sök artikel

Sökningen gav 152 träffar, visar 101 - 110

Advokat Sven Knagenhjelm svarer på artikkelen i Nft 2/2011: "Viktig Høyesteretts dom om nakkeslengskade"

Utgåva: 3 / 2011 | Kategori: Försäkringsmedicin, Försäkringsrätt | Författare: Sven Knagenhjelm

Artikkelen er et svar på advokat Marthinsens artikkel i nr 2/2011: Viktig Høyesterettsdom om nakkeslengskade. Advokat Knagenhjelm skriver: Når rekkevidden av en høyesterettsdom skal vurderes, er det viktig å skille mellom det Høyesterett uttaler om sakens juridiske spørsmål og de faktiske premisser dommen bygger på. Dette gjelder ikke minst i saker om nakkeskader som reiser kompliserte medisinske spørsmål og hvor Høyesterett vil måtte bygge på hva premissleverandører på den medisinske siden måtte uttale. I Ask-dommen fremheves en rekke ”teser” fra professor Stovners erklæring som ved nærmere etterprøving viser seg ikke å holde stikk. Dommen aktualiserer derfor spørsmålet om hvordan domstolene generelt, og Høyesterett spesielt, skal bli tilført korrekt medisinsk kunnskap.

Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten

Utgåva: 3 / 2011 | Kategori: Försäkringsrätt, Försäkringsmedicin | Författare: Morten Kjelland

I denne omfattende artikkelen gir Morten Kjelland først en analyse av noe nær samtlige norske høyesterettsdommer om årsakssammenheng og bevis, og deretter en utdyping av de særskilte kriteriene for nakkeslengskader. Mye av arbeidet er basert på hans dr.juris-avhandling «Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle årsaksregler», men er oppdatert med rettspraksis frem til i dag (inkludert Ask-dommen som omtalt i NFT 2/11, samt en analyse av 1400 underrettsdommer).

Den nye verden for forsikringsselskapene

Utgåva: 2 / 2011 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Anna Pettersen og Geir Moen

KPMG har gjennomført en serie intervjuer med finansdirektører i nitten ledende forsikringsselskaper med hovedkontorer i elleve land. Ved hjelp av deres tilbakemeldinger sammen med egne observasjoner har KPMG utviklet et bilde av de potensielle konsekvensene av en foreslått global regnskapsstandarden på forsikringsselskapenes virksomhet og deres investorer. Endringene forventes å ha en betydelig effekt på oppfatning og sammenlignbarhet av finansielle resultater, både mellom forsikringsselskapene og mellom forsikringsselskapene og selskaper i andre næringer som for eksempel bankene.

Viktig Høyesteretts dom om nakkeslengskade

Utgåva: 2 / 2011 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Terje Marthinsen

I Norge utgjør nakkeslengskadene mer enn halvparten av de personskadene som meldes til forsikringsselskapene etter trafikkulykker. Konfliktnivået i sakene har ofte vært høyt, og normalt skyldes dette at partene er uenige om de aktuelle helseplager og ervervsuførhet er forårsaket av den aktuelle trafikkulykken. Norges Høyesteretts dom av 16. desember 2010, ”Ask-dommen”, gjelder spørsmålet om årsakssammenheng mellom en trafikkulykke og senere bløtdelsskader og ervervsuførhet. Dommen behandler en rekke spørsmål som har vært omstridt i norsk rett, og Høyesteretts formuleringer er på flere punkter generelle og prinsipielle – dommen går i sin begrunnelse mye lenger enn det som er nødvendig for å begrunne resultatet i den konkrete saken. I tråd med norsk rettstradisjon er domspremissene omfattende. Den medisinske forskningen som omtales, er i stor grad internasjonal, og de medisinske vurderingene bør kunne anvendes direkte også i andre land. Selv om de juridiske resonnementene tar utgangspunkt i norsk rett, antas de på flere punkter å gi innspill som vil kunne være av interesse også i andre land. Artikkelforfatteren representerte forsikringsselskapet (ankende part) i den aktuelle saken.

Mikroforsikring - på norsk?

Utgåva: 2 / 2011 | Kategori: Övrigt | Författare: Gabriele R. Friis, Johannes Brinkmann

”Norge - verdens rikeste land”? Det er bare å google stikkordene, og man kan få ideer om norsk selvgodhet, eller inspirasjon til kritikk av nyrikdom. Med google finner man også at enkelte har brukt formuleringen som kontrast til velferdsstatens skyggesider og på dem som ikke har det så bra (som mulig?). Det vises for eksempel til de som dør i sykehuskøene eller til minstepensjonistenes livssituasjon. Velferdsstaten og folketrygden i Norge dekker antagelig flere individers behov enn i de fleste andre land. Men systemet har sine hull. Det er mulig å falle mellom maskene i sikkerhetsnettet, og da blir det fort dyrt å være fattig i Norge. Spørsmålet er om man kan gjøre noe med det, og i tilfelle hva.

Forsikringsselskapenes informasjonsplikt i forbindelse med tegning av forsikring

Utgåva: 3 / 2010 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Martin Hansen Weydahl

Vanlige forsikringskunder har som oftest svært begrenset kunnskap om de regler som regulerer forsikringsavtalen. Markedet har med tiden blitt svært rikt på ulike forsikringsprodukter. Det finnes i dag en mengde forskjellige kombinasjoner av dekninger. I de senere årene har man bl.a. fått mer kompliserte kombinasjoner av sparing og livsforsikring. For de fleste forsikringskunder vil det være svært vanskelig å få oversikt over et slikt komplisert marked. I mange tilfeller vil den informasjonen forsikringsselskapet gir være den eneste informasjonen som er tilgjengelig for kunden i forbindelse med avtaleinngåelsen. Det er derfor viktig at informasjonen fra selskapene er korrekt og så fullstendig som mulig. Denne artikkelen vil ta for seg de krav som stilles til forsikringsselskapenes informasjon i forbindelse med tegning av forsikringsavtaler. I norsk rett finner vi disse reglene i forsikringsavtaleloven § 2-1 (for skadeforsikring) og § 11-1 for livsforsikring).

Sidor