Sök artikel

Sökningen gav 4 träffar, visar 1 - 4

Katastrofer ─ vad ska staten respektive försäkringsbranschen stå för?

Utgåva: 1 / 2012 | Kategori: Skadeförsäkring | Författare: Staffan Moberg

I denna artikel beskrivs några områden där försäkringsbranschen via Svensk Försäkring har haft eller sökt kontakt med regeringskansliet i syfte att klarlägga statens åtagande vid katastrofer. Ett problem vi funnit är att många av dessa frågor faller på flera departement och att det inte alltid finns utvecklade rutiner för samarbetet mellan departementen i dessa frågor. Frågorna faller därför lätt mellan ”stolarna”. Först redovisas gränsdragningsproblem mellan statens ansvar och privat försäkring rörande de två generella undantag för katastrofer som finns i så gott som alla försäkringar. Det gäller dels skador till följd av kärnkraftsolyckor dels skador till följd av dammgenombrott. Skälet till undantagen är att dessa skador kan bli så omfattande att försäkringsbolagen inte kan bära kostnaderna för de skador som uppkommer. Vidare finns ett avsnitt om vad de ökande förändringarna i klimatet kan orsaka för problem. Under sista avsnittet om katastrofhändelser utomlands redovisas hur samarbetet med regeringskansliet i denna del avsevärts förbättrats.

Försäkringsförbundets klimatarbete

Utgåva: 4 / 2010 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Mats Galvenius, Staffan Moberg

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. De ökade risker som klimatförändringarna medför skapar osäkerhet för försäkringsbolagens verksamhet. Osäkerheten kan bland annat gälla nya och mer omfattande effekter av olika väderfenomen. I de nordiska länderna kan man förutse att klimatförändringarna leder till ökad nederbörd. Detta förväntas i sin tur leda till ökad risk för exempelvis översvämningar och jordskred. Ett varmare klimat och högre havsnivåer kommer också att leda till förändrade förutsättningar för livsmiljöer. Osäkerheten kan även avse indirekta effekter på försäkringsbolagen, till exempel om skadorna leder till avbrott i samhällskritisk infrastruktur (el- och telenät, transporter, vatten¬försörjning, etc.) eller till följd av oro på de finansiella marknaderna. Det finns följaktligen goda skäl för branschen att medverka i klimatarbetet och därigenom bidra till ett fortsatt stabilt och hållbart samhälle.

Svensk försäkring och klimatförändringar

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Staffan Moberg

Under de senaste åren har stor uppmärksamhet riktats mot de rapporter som avlöst varandra om de kommande klimatförändringarna. Av särskild vikt är rapporterna från FNs klimatpanel IPCC, som fastlägger att vi står inför en klimatförändring till följd av en global uppvärmning och att orsaken är den ökade användningen av växthusgaser. Vidare redovisas vilka konsekvenser detta får för stora delar av världen och slutligen vad man kan göra för att över tid mildra eller minska dessa effekter.

STIPENDIATRESA TILL ENGLAND - Konkurrensförhållanden, trafiksäkerhetsarbete och rättsskyddsförsäkring i England

Utgåva: 3 / 1995 | Kategori: EU och internationell försäkring, Marknadsföring och konkurrens, Skadeförsäkring | Författare: Staffan Moberg

1. Konkurrensförhållanden I Sverige har vi sedan ett par år en ny konkurrenslag, som bygger på förbudsprincipen. Detta har medfört att samarbetet inom försäkringsbranschen måste övervägas. En del samarbete har upphört. Annat samarbeten är nu föremål för prövning i Konkurrensverket. Att såsom Sverige har gjort — direkt överföra EGs konkurrensregler till nationell lag — är ej vanligt inom EU. Det finns därför anledning att se närmare på hur försäkringsbolag i ”försäkringens hemland” påverkas av de nationella konkurrensreglerna.