Sök artikel

Sökningen gav 11 träffar, visar 1 - 10

Kan forsikringsselskaper gå konkurs?

Utgåva: 1 / 2016 | Kategori: Försäkringsrätt, Tillsyn | Författare: Stein Haakonsen

Det har vært ytterst få konkurser i norsk skadeforsikring, takket være streng lovregulering, solide solvenskrav, skadeavsetninger og en garantiordning i bunnen. Med innfasing av Solvens II ved siste årsskifte kan norske forsikringskunder om mulig sove enda tryggere om natten. EU-myndighetene har utarbeidet et eget regelverk (EU-direktiv) kalt Solvens II, som setter et minstekrav til reservekapitalen, både i skade- og livselskaper. Ifølge Solvens II må reservekapitalen innrettes slik at sannsynligheten for å gå konkurs i løpet av det kommende året ikke er større enn en halv prosent. Direktivet er gjort gjeldende i Norge fra 1.1.2016. De største kostnadene for et skadeforsikringsselskap er erstatningsutbetalingene. Fordi eksakt størrelse på framtidige utbetalinger er uviss, kan de ikke fullt ut forhåndsberegnes. Derfor må forsikringsselskapene sette av betydelige ekstra kapitalreserver og forvalte disse med optimal sikkerhet. I Norge har vi allerede siden 1990 hatt et regelverk som sier noe om hvordan og hvor mye som må avsettes til å dekke framtidige skadeutbetalinger. Skadeforsikringsselskapene i Norge har fram til nå avsatt drøye to ganger premiebeløpet knyttet til den forsikringsrisikoen de til enhver tid påtar seg.

Har du en ”bombe” i hagen?

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Stein Haakonsen

Nå som oljefyren er på vei inn i dinosaurenes rekker, er det på tide å tenke gjennom ansvaret ved å ha en oljetank nedgravd i hagen. Hva kan gjøres for å redusere ansvar og risiko for forurensing? Hva med oljetanken som potensiell kostnadsbombe? I Stortingets klimaforlik i 2012 ble det vedtatt generelt forbud mot fossil oljefyring i Norge fra 2020. Huseier er ansvarlig for oljelekkasjer fra egen oljetank og tilhørende rør. De fleste bør derfor kjenne til hvilke lover og forskrifter som gjelder på dette området. Skaderisikoen er i utgangspunktet forsikret, men huseier risikerer betydelig avkorting i erstatningen dersom tanken er for gammel eller hvis myndighetenes regler på området ikke er blitt fulgt. Det finnes i dag rundt 300.000 oljetanker i Norge. Rundt halvparten av disse er av stål, med begrenset levetid, ifølge Veritas rundt 25-30 år. Mange tanker ble lagt på 1960-tallet og ligger nå som tikkende forurensingsbomber. Det er nok mest flaks at det så langt ikke er blitt meldt enda flere skader. Det inntreffer likevel nesten 100 lekkasjer fra olje- og parafintanker eller rør i norske hager og kjellere hvert år.

Trafikkforsikringsgebyr reduserer uforsikretproblemet

Utgåva: 3 / 2015 | Kategori: Trafik- och motorfordonsförsäkring | Författare: Stein Haakonsen

Forsikringsnæringen griper utfordringen fra norske myndigheter i ønsket om å overføre inndrivningen av dagens årsavgift til næringen. Med sitt forslag til parallell innføring av et nytt regime for trafikkforsikringspremie, tar næringen også ett steg videre i de felles anstrengelser for å redusere det årelange problemet med uforsikrede motorvogner. Med innføringen av en ordning i regi av Trafikkforsikringsforeningen – TFF, som innebærer innkreving av et daglig trafikkforsikringsgebyr til avløsning for nåværende regressordning, påtar næringen seg et betydelig større samfunnsansvar, i følge fagdirektør Roger Stenseth i TFF. Innføringen vil avlaste de lovlydige bileierne fra å måtte betale skader forvoldt av uforsikrede. Nyordningen innebærer dessuten et sosialt ansvar overfor bileiere som ikke har tenkt nøye nok over risikoen ved å kjøre uforsikret. Næringen reduserer videre sine kostnader, noe som til syvende og sist kommer den jevne kunde til gode gjennom reduserte forsikringspremier. Det er planlagt at ordningen skal ha virkning fra 2018, med gradvis innfasing i løpet av 2017.

Nordisk forsikring i Europa

Utgåva: 1 / 2015 | Kategori: EU och internationell försäkring | Författare: Stein Haakonsen

Europeisk forsikringsstatistikk viser ikke overraskende at de nordiske forsikringsmarkedene er forholdsvis små i absolutte tall, sammenliknet med Europa forøvrig. Likevel er de betydelige relativt sett. Eksempelvis ligger Norden godt over europeisk gjennomsnitt når det gjelder både dekningsgrad og effektivitet.

Nanomaterialer – en framtidig forsikringsrisiko?

Utgåva: 4 / 2013 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Stein Haakonsen

Det er grunn til en viss bekymring for at utbredelse og bruk av nanomaterialer på sikt kan skade helse og miljø. Ikke minst har dette spørsmålet stor betydning for forsikringsnæringen, som blant annet må fokusere på mulig eksponering av risiko innenfor forsikringsprodukter som dekker helse, uførhet, yrkessykdom, generelt ansvar og produktansvar.

Sidor