Sök artikel

Sökningen gav 7 träffar, visar 1 - 7

Livbolagen och försäkringsrörelselagen – några rättsliga aspekter på den aktuella turbulensen

Utgåva: 4 / 2003 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Edmund Gabrielsson

Under året har i Sverige blåst upp en storm av kritik mot försäkringsbranschen och då särskilt mot livförsäkringsbolagen, under hösten nästan orkanartad. Massmedia har följetongsvis fyllts med förkastelsedomar och journalister, ledarskribenter, politiker och enskilda har tävlat om att finna de kraftigaste uttrycken i sina fördömanden. Pensionsspararna har känt sig lurade på stora belopp. Det har framförallt varit Skandia som stått i skottgluggen men även andra försäkringskoncerner och bolag och för den delen även tillsynsmyndigheten har fått sin beskärda del av kritiken. Det är händelser och företeelser av högst olika slag som har hamnat i fokus. Men i den allmänna diskussionen har långtifrån alltid gjorts den åtskillnad mellan olika händelser som är befogad från bl.a. rättsliga och ekonomiska synpunkter och vad avser ev. konsekvenser för försäkringstagarna och då i synnerhet livförsäkringstagarna. Och som alltid när massmediadrevet går på högvarv kan frågan ställas om den minst sagt häftiga kritiken alltid fått rimliga proportioner mot bakgrund av vad som inträffat.

Trafikskadenämnden – argument för och emot

Utgåva: 1 / 2002 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Edmund Gabrielsson

Trafikskadenämndens uppgift är att verka för en enhetlig och skälig reglering av personskador på trafikförsäkringsområdet. Försäkringsbolagen är skyldiga att i svårare fall inhämta nämndens rekommendation i ersättningsfrågorna. Nämnsystemet har under senare år varit föremål för utredning och diskussion i olika sammanhang. Edmund Gabrielsson gör här en sammanfattning av de viktigaste argumenten för repektive emot nämnsystemet. I en kommentar understryker författaren att avgörande för nämndfrågan är bl.a. om en enhetlig skadereglering skall eftersträvas även fortsättningsvis eller om bolagen utan hinder skall kunna konkurrera i skaderegleringen. Avslutningsvis kommenteras synpunkter framförda från visst läkarhåll.

Vinstutdelningsförbudet i försäkringsrörelselagen – en replik

Utgåva: 4 / 2001 | Kategori: Försäkringshistoria, Försäkringsrätt, Tillsyn | Författare: Edmund Gabrielsson

Den översyn av försäkringsrörelselagens rörelseregler som skedde 1999 (med ikraftträdande i huvudsak den 1 januari 2000) innebar bl.a. att skälighetsprincipen slopades och att vinstutdelningsförbudet för livförsäkringsbolag togs bort. I förra numret av NFT lämnade Jarl Symreng vid Finansinspektionen en skildring av de nya reglerna om möjlighet också för ett livförsäkringsbolag att dela ut vinstmedel till aktieägare och garanter. Han ger även kommentarer till det första regeringsbeslut som, med tillämpning av de nya reglerna, avser ett medgivande till ombildning av ett äldre livförsäkringsaktiebolag till ett vinstutdelande bolag.

Skadeståndslagen – några synpunkter på de beslutade ändringarna

Utgåva: 3 / 2001 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Edmund Gabrielsson, Eva Tidefelt

Vid Försäkringsjuridiska Föreningens möte den 22 mars i år redogjorde Anders Dereborg för nyheterna i propositionen om ändringar i skadeståndslagen (se artikeln ”Nya regler om ersättning för ideell skada” i detta nummer av NFT). Vid den efterföljande diskussionen framförde Edmund Gabrielsson och Eva Tidefelt vissa kritiska synpunkter, vilka i huvudsak redovisas i det följande.

Preskription vid personskada – en replik till ett debattinlägg

Utgåva: 2 / 2001 | Kategori: Försäkringsrätt | Författare: Edmund Gabrielsson

I nr 4/2000 av NFT återgavs den rapport – Preskription i personskaderätten, tolkningar och tendenser i Sverige – som Erland Strömbäck redovisade vid ett nordiskt AIDAkollokvium hösten 2000. I följande nummer av tidskriften, nr 1/2001, gjorde Kjell Illerström ett diskussionsinlägg i anslutning till rapporten, ett inlägg som jag härmed vill bemöta.

Försäkringsbranschen och finanskrisen – synpunkter på några delfrågor

Utgåva: 2 / 1997 | Kategori: Ekonomi och kapitalförvaltning | Författare: Edmund Gabrielsson

Finanskrisen åren 1990–1993 var i första hand en kris som rörde finansbolagen och bankerna och som medförde stora förluster för åtskilliga av dessa. I kommittébetänkanden och i böcker och uppsatser har försök gjorts att närmare analysera krisen och dess orsaker. Krisen kom som bekant att beröra även försäkringsbranschen, med i vissa fall stora förluster och även de första konkurserna på årtionden. Någon mera systematisk analys av hur försäkringsbolagen drogs in i krisen och av hur stora de sammantagna förlusterna blev har hittills inte gjorts. Ännu så länge är krisen och dess verkningar i gott minne hos bolagsledningarna, förhoppningsvis, men med tanke på hur snabbt minnet av också otrevliga upplevelser kan förblekna borde det vara en angelägen uppgift för någon att göra en mera grundlig och sammanhängande analys av finanskrisens verkningar på försäkringsområdet.

Kan skälighetsprincipen förenas med könsneutrala premier?

Utgåva: 2 / 1995 | Kategori: Försäkringsrätt, Tillsyn | Författare: Edmund Gabrielsson

I förra numret av NFT skrev chefen för Finansinspektionens försäkringsavdelning, Jarl Symreng, en recension av den av Hans Frostell och mig omarbetade Kommentar till Försäkringsrörelselagen m.m1. Symreng noterar bl.a. att det skulle varit intressant att få del av våra synpunkter i en fråga, som enligt honom kommit i ett nytt läge efter ett beslut av inspektionen i tiden efter utgivningen av boken. Frågan gäller vilken betydelse den i lagen inskrivna skälighetsprincipen skall anses ha på möjligheten att tillämpa könsneutrala premier på livförsäkringsområdet.