Sök artikel

Sökningen gav 6 träffar, visar 1 - 6

Er insentivene til å forebygge «klimaskader» for små?

Utgåva: 4 / 2015 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Mia Ebeltoft

I skrivende stund er det COP21 forhandlinger i Paris om ny klimaavtale. Troen på en mer forpliktende avtale enn i COP15 i København er stor. Det er nå ytterst få som mener at klimaendringene ikke skyldes vårt overforbruk av jordas fossile brennstoff. Men forhandlingene i COP21 handler ikke bare om utslippskutt. De handler om hvordan vi skal kunne tilpasse oss klimaendringene. Risikoen for og kostnadene rundt skader etter flom, stormflo, storm, skred og oversvømmelser har stor fokus globalt. I Norge har fokuset begynt å øke. Byene vokser verden rundt, også i Norge. Og med fortetning og flater av asfalt og betong, samt et stort vedlikeholdsetterslep på vann- og avløpsledninger, blir resultatet oversvømmelser der vann og kloakk fyller opp kjellere og hus. I tillegg blir veier og kloakksystemer ødelagt. Veier stenges, og virksomheter og sykehus lammes. Myndighetene vet ikke hva de totale kostnadene er. Kommunene vet ikke hvor risikoen for skade er størst, eller hvor skaden vil ramme neste gang. En slik mangel på kunnskap gjelder for det som defineres som naturskader (elveflom, skred, stormflo, storm), men kanskje i enda større grad for oversvømmelser. Og her står kommunene uten hjelp fra nasjonale myndigheter som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Forsikringsselskapene samler og systematiserer skader på årsak, tid og sted, og kan si mest om hva det koster. Uten å vite hva slike «klimarelaterte» skader koster samfunnet totalt sett, hva som er årsaken til skadene, eller hvor de sårbare områdene befinner seg, vil planarbeidet og forebyggingstiltak baserer seg på for mye tilfeldigheter.

Kan forsikringsdata bidra til et mer robust samfunn?

Utgåva: 3 / 2014 | Kategori: Övrig skadeförsäkring, Skadeförebyggande, Skadeförsäkring | Författare: Mia Ebeltoft

De fleste har vel nå fått med seg at klimaendringene ikke bare er noe som vil skje en gang i fremtiden. Endringene merkes godt også i Norge. Kan man ved å tilby kommunene skadeforsikringsdata bidra til en mer robust arealplanlegg, bedre prioriteringer og tilpasninger slik at innbyggerne slipper å oppleve tilbakeslag av vann eller kloakk i kjelleren, eller at huset blir ødelagt av flom og skred? Et pilotprosjekt som Finans Norge nylig avsluttet viser at dataene kan være nyttige.

Klimatilpasning av overvann- og tilbakeslagsskader: Behov for større investeringer og klarere ansvarsforhold

Utgåva: 4 / 2011 | Kategori: Miljöfrågor | Författare: Mia Ebeltoft

Flom, overvann og tilbakeslagsskader i hus og kjellere er et økende problem nærmest verden over. Et varsel om et villere og våtere vær har lenge vært hevdet av forskere. FNs klimapanel har gitt ut fire rapporter om hva vi kan forvente oss. Panelet vil i sin femte rapport i 2013 også ta for seg hvilken rolle bosetting, infrastruktur og arealplanlegging spiller i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser. Fra deres rapport i 2007 ble det konstatert at for første gang i historien bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer. Andelen er forventet å øke, og kapitlet om bosetting, infrastruktur og arealplanlegging er nytt i klimapanelsammenheng.

Behov for å heve kompetansen i salg og rådgivning i finansnæringen – ny sertifiseringsordning for selgere i skadeforsikring

Utgåva: 4 / 2008 | Kategori: Marknadsföring och konkurrens | Författare: Mia Ebeltoft

Finansbransjen gjennom FNH har i år satt samfunnsansvar på sin felles agenda. Skadeforsikringsbransjen har i flere år arbeidet aktivt med å kartlegge og forstå bedre hvorfor man har et forholdsvis dårlig omdømme. Som en del av dette arbeidet har bransjen, i samarbeid med Forbrukerrådet, arbeidet fram en felles forbrukerundersøkelse om omdømme i skadeforsikring. Denne står sentralt for etableringen av fire konkrete tiltak bransjen nå setter i gang. Det kanskje viktigste av disse tiltakene er etableringen av en obligatorisk sertifiseringsordning som skal omfatte alle selgere og rådgivere og sikre kvalitet i salg og rådgivning slik at kunden foretar gode og riktige valg.

Finansportalen.no

Utgåva: 4 / 2007 | Kategori: Konsumentfrågor | Författare: Mia Ebeltoft

Barne- og likestillingsdepartementet har gitt Forbrukerrådet i oppdrag å lede arbeidet med å etablere en finansportal, en internettportal som skal gjøre det enklere for forbruker å orientere seg i markedet for bank-, forsikrings- og spareprodukter. Navnet blir trolig finansportalen.no og målet er oppstart allerede januar 2008.