Samarbetet inom EU viktigt för Finansinspektionen

Artikelförfattare: Aron Szugalski Verständig
Position: Head of International Strategy and Policy
E-mail: aron.szugalskiverstandig@fi.se
Organization: Finansinspektionen
Utgåva:
2, 2021
Språk: Svenska
Kategori:

 

För ganska exakt tio år sedan skapades Eiopa som en konsekvens av finanskrisen 2008. Det är ett oberoende rådgivande organ till Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Uppdraget är att skydda allmänintresset genom att bidra till det finansiella systemets stabilitet och effektivitet inom försäkrings- och tjänstepensionssektorn i EU. Vägen dit går genom att främja ett sunt regelverk och en konsekvent tillsynspraxis.

Finansinspektionen (FI) är den myndighet i Sverige som för svensk del svarar för samarbetet med Eiopa. Vi har träffat Aron Szugalski Verständig, Head of International Strategy and Policy, samt Karin Andrén, Internationell samordnare Försäkring, på FI.

— Vi har sedan starten för tio år sedan utvecklat ett bra och jättenära samarbete inom det här området med både Eiopa och de andra tillsynsmyndigheterna inom EU. Vi har idag en plats i Eiopas tillsynsstyrelse genom Åsa Larsson, chef för försäkringsområdet på FI. Man måste dock vara medveten om att alla länder inte har samma tradition kring tillsynsfrågor som vi och därför har vi till uppgift att bevaka Sveriges intressen, säger Aron. Karin tillägger:

— Sverige påverkas i hög utsträckning av regler inom det internationella samarbetet. Vi bidrar själva med både expertis och resurser för att stärka kvalitén på arbetet. Samtidigt får vi viktig kunskap och erfarenhet från andra länder. Men vi är 27 länder som samarbetar, så självklart måste det ibland till kompromisser.

Sker det då någon koordination med Finansdepartementet i dessa frågor?

— Myndigheten är förbjuden att gå till departementet och fråga efter deras ställningstagande. Däremot kan vi i dialog med departementet utbyta information i olika sakfrågor, som kan vara till gagn när vi själva ska ta ställning, konstaterar Aron.

Verktyg som bidrar till koordinering

Representanter för FI sitter med i sammanlagt 140 internationella arbetsgrupper inom Eiopas verksamhetsområde. Det är dock stora skillnader i hur och hur ofta man träffas. Och vissa arbetsgrupper är viktigare för FI att delta i, än andra.

För att få struktur och koordination på det internationella arbetet gäller det därför att ha olika verktyg till hands. Några av dessa är myndighetens handbok i ämnet, internationell strategi för varje verksamhetsområde med internationellt arbete och en strategi-pm för varje internationell arbetsgrupp som FI deltar i.

— Med hjälp av dessa verktyg möjliggör vi att alla deltagare i arbetsgrupper använder sig av samma metoder, för att på det sättet skapa en kontinuitet i det vi gör, berättar Karin.

Kännedom om verktygen får medarbetarna via olika internutbildningar. Men, som Aron konstaterar, även om många av dem är deltagare i arbetsgrupperna, finns det också en hel del som aldrig direkt berörs av det internationella arbetet.

Bundna av sekretessregler

FI har också ett samrådsansvar i Eiopa-arbetet med olika intressenter i Sverige. I strategin står det att ”branschorganisationer och berörda finansiella företag behöver involveras i ett

tidigt skede för att få deras bedömning av effekterna av exempelvis direktiv

och förordningar, där så är möjligt”.

Det är en av orsakerna till att man har ett etablerat samrådsförfarande med Svensk Försäkring och Tjänstepensionsförbundet, vilket sker i möten fyra gånger om året. Vid de mötena är agendan stående.

En annan grupp intressenter som FI samråder med är de stora fackliga organisationerna och Svenskt Näringsliv. Här träffas man utan stående agenda två gånger om året.

— För oss är det mycket viktigt att få in synpunkter från olika intressenter, till exempel inför arbetsgruppernas möten, säger Karin.

— Vi skulle gärna vilja kunna dela med oss mer av den information som vi har, men vi är dessvärre bundna av Eiopas sekretessregler. Det är ju bara att konstatera att vi i Sverige är mer vana vid öppenhet och transparens, än vad man är i flera andra länder, noterar Aron.

FI försöker på olika sätt att informera om sitt internationella arbete. Vid större händelser informerar man på hemsidan, men Aron menar att strävan självklart bör vara att göra mera.

Både förberedelse och avrapportering

I FI:s internationella strategi står det bland annat att ”företräda FI i internationella sammanhang ställer krav på förberedelser, förankring och avrapportering”. Där betonas det också att det ofta är ”mycket enklare att påverka utformningen av en viss regel eller rapport tidigt i processen” samt att ”företräda FI i internationella sammanhang ställer krav på förberedelser, förankring och avrapportering”.

— Det här innebär att det inför varje möte, till exempel ett arbetsgruppsmöte, sker ett förberedelsemöte, där det skrivs ett underlag. Mötet i arbetsgruppen följs sedan upp i efterhand på FI, berättar Karin. Och Aron fyller på:

— Men det handlar inte om instruktioner av den typ som departementet tillämpar, utan har mer formen av en strategipromemoria, säger han till sist.