Rekordstort deltagande på SCOR Sweden Re:s livförsäkringskonferens

Artikelförfattare: Carl-Henrik Knutsson
Position: Redaktör
E-mail: carlhenrik.knutsson@forsakringsforeningen.se
Organization: Nordisk försäkringstidskrift
About:

Var under åren 1999 till 2012 chef för Internkommunikation på Skandia.


Utgåva:
4, 2019
Språk: Svenska
Kategori:

 

 

I oktober arrangerade SCOR Sweden Re sin 24:e livförsäkringskonferens, med ett rekordstort deltagarantal — närmare 300. Konferensen, som hade temat “Sustainability”, öppnades av VD Svein-Børre Solvang. Han tog bl.a. upp att det är lätt att glömma varför vi håller med försäkring och återförsäkring. Före 1914 fick alla med medicinsk riskbild avslag på ansökan om livförsäkring. Men när Sweden Re bildades som bolag för återförsäkring, blev det möjligt att erbjuda ca 90 procent av alla sökande en livförsäkring.  

Han berättade också om att SCOR Sweden Re har tecknat ett avtal med ett företag som tillhandahåller tjänster inom rehabilitering och som nu erbjuds deras kunder. Avsikten är att hjälpa försäkringstagarna att snabbare komma tillbaka i arbete  något som bildade en bra inledning på dagens hållbarhetstema. 

Klassiska värdekedjan genom livet byts ut 

 Biological Age Model (BAM) är ett svar på ett antal faktorer som påverkar livförsäkringsbranschen. Det kan vara risker kopplade till t.ex. rökning, ökade sjukvårdskostnader och åldersfördelningen, eller möjligheter som hälsomedvetna konsumenter och en ökande användning av bl.a. smarta klockor, sade Sven Ebert, Senior Market Manager Life & Innovation på SCOR, och fortsatte: 

 Våra livsbetingelser är idag goda. Vi har ett högt välstånd, vi är lyckligare och vi lever längre än tidigare. Men vi har ändå utmaningar som fetma, sömnproblem och vår livsstil kan vara dödlig på grund av högt blodtryck, högt BMI, diabetes och tobak. 

Människor blir mer intresserade av sin hälsa, vilket kan märkas på att det idag är 33 procent fler gymmedlemmar än för bara något decennium sedan och att 75 procent av de vuxna funderar över att ändra sin mathållning, Samtidigt blir våra liv allt mindre linjära och alltmer komplexa. Det senare utmärks av att den tidigare obrutna kedjan utbildning-arbete-barn-färdigbetalda huslån-pension inte är så rak längre. 

Den klassiska värdekedjan genom livet och byts därför nu ut — mycket, mycket snabbt — till en helt annan modell. BAM handlar då om att kunna bli belönad om man försöker hålla sig ung längre. Det är ett erbjudande om att kunna leva hälsosammare, med avsikt att hitta sin biologiska ålder och kontinuerligt sedan förbättra den. Som exempel kan nämnas att dödligheten minskar med 30 procent om man varje dag går 10000 steg, istället för 5000. 

För det här ändamålet har SCOR låtit utveckla en app (GoodLife), som är det första steget mot en dynamisk underwriting. 

Penningtvätt är ett uttryck för internationaliseringen 

— Jag är den ende premiärminister i Europa under modern tid, som blivit bonde efter uppdraget är avslutat. Det är jag mycket glad över, för det har gett mig ett gott liv. 

Det konstaterade förre statsministern Göran Persson efter det att han tagit plats i talarstolen. Ganska snabbt kom han sedan in på den senaste tidens diskussioner kring Swedbank: 

— Turerna kring Swedbank säger något om den tid vi lever i. Penningtvätt är ett uttryck för internationaliseringen och drivs av den nya tekniken. Den enorma kraft som ligger i digitaliseringen har lett till användning av begrepp som vi inte kände till för bara tio år sedan, men som idag är helt nödvändiga. 

Göran Persson pekade på att den tid är förbi när en enskild stat kunde styra de ekonomiska sammanhangen. I Sverige kan vi göra förutsättningarna så bra som möjligt, men själva besluten ligger i många fall för långt borta ifrån oss. 

Som en följd av detta ställs krav på regleringar. Efter andra världskriget har nya institutioner bildats, t.ex. EU, WTO, osv., men dessa är nu satta under press. Få länder har som Sverige tjänat så mycket på frihandel som Sverige, men nu använder stora stater motståndet mot frihandel som ett politiskt vapen. 

— Så frågan är vem som i framtiden skriver regelverken. Och vem ser till att de följs? 

Brexit är, enligt Göran Persson, en stor och dramatisk fråga även för oss i Sverige. Det är första gången som EU går mot att minska. När Storbritannien lämnar, vad blir då kvar av EU? 

— Det är en gigant som lämnar. Storbritannien är en befolkningsmässigt ung nation, där antalet invånare stadigt ökar och ekonomin är vital. Britterna drabbas av Brexit, men det gör vi svenskar också. Och den sidan av saken diskuteras alltför lite. 

Var finns etiken? 

Göran Persson kom tillbaka till penningtvätten och konstaterade att det finns de som säger att den kan motsvara så mycket som 5 procent av BNP. Tillsammans med drog- och vapenhandel, bildar den kärnan i den internationella brottsligheten. 

— Övergreppen mot det finansiella systemet sker idag över nätet. Det innebär att kriminaliteten följer med in i digitaliseringen. Försäkringsbranschen kommer inte att förskonas – ja, den kanske redan är drabbad. Den fråga vi därför måste ställa oss är var etiken finns? För etiken är den allra viktigaste faktorn för att kunna nå ett starkt varumärke och trovärdighet som företag. 

Ser en tickande bomb 

Göran Persson gick sedan över till pensionerna och frågade sig hur man kan ha ett fungerande pensionssystem i en tid med negativ ränta?  

— Vi kanske har det mest eleganta pensionssystemet, men som har det lilla problemet att det ger för lite i pensionsutbetalningar…. 

Det svenska pensionssystemet är underfinansierat, menade han. Det kan inte tas ut via skattsedeln, utan måste regleras i en stor uppgörelse mellan arbetsmarknadens parter. Frågan rymmer den klassiska konflikten mellan konsumtion nu eller senare. Kommer vi ha kraft att lösa den? 

— Vi kan fråga oss hur de pengar som vi valt att fondera mår i en tid av negativ ränta? Jag ser en tickande bomb, men ingen har hittills riktigt kunnat ta tag i detta. Man tror att det löser sig, att det fixar sig, att det går över. Jag vill inte vara alarmistisk, men alltfler människor upplever att ingen lyssnar på dem och det är farligt. 

Pensionerna bygger också på att vi jobbar. Problemet ligger i att jobba efter 65 år, utan i den andra änden. Göran Persson betonar därför att vi måste få våra ungdomar att avsluta sin examina på kortare tid och sedan snabbare komma ut i arbetslivet. 

— Jag är inte pessimist. Gör vi rätt saker, kommer vi att kunna utveckla framtidens produkter, sade han till sist. 

Skapa hållbara medarbetare 

— Vi vill inte bara vara ett försäkringsbolag. Vi vill vara med och skapa en trygg och frisk värld. Försäkring + Hälsa ger hållbara medarbetare. 

Så inledde Thomas Petersson, VD för EuroAccident, sitt anförande. Företaget bygger sin modell på att agera innan något händer. Man frågar sig på vilket sätt man ska jobba för att folk att inte ska drabbas av ohälsa och har sedan byggt upp tjänster som är tänkta att förhindra sjukskrivning. 

Han pekade på att vi befinner oss mitt uppe i ett paradigmskifte. Från att ha haft ett samhälle med sina rötter i industrialiseringen och som bygger på ledord som tradition och plikt, har vi gått över frigörelsen på 1970-talet, globaliseringen med Internet som verktyg, fram till gränslösheten i 24 timmars-samhället och den nu pågående robotiseringen.  

— Många känner sig stressade över den här utvecklingen – inte minst den kvinnliga delen av befolkningen – och det är ett problem. Det måste till nya förhållningssätt och därför har EuroAccident startat projektet ”Åter i arbete”. 

Projektet handlar om att aktivt jobba med att få människor tillbaka i arbete och det visar att det går att nå enorma resultat. När projektet började hade man 100 personer som helt saknade arbetsförmåga. Efter en tid lyckades 55 av dessa återfå 100-procentig arbetsförmåga. 14 återfick en arbetsförmåga som översteg 25 procent. 

När någon är långtidssjuk gör EuroAccident vad man kan för att för att bryta sjukskrivningen. Det handlar bl.a. om att vid behov koppla in den specialistkompetens som finns hos dem (t.ex. smärtkompetens), men kanske inte på vårdcentralen, eller ta in psykologhjälp med specialistkompetens inom utmattning och livskunskap. Allt detta sker på ett strukturerat sätt, betonade Thomas Petersson. 

— Försäkringsbranschen skulle kunna göra mycket mer än vad vi gör idag. Det är lätt att även räkna hem det ekonomiskt, eftersom vi vet att man i genomsnitt tjänar ca 800 000 kr på att rehabilitera en patient, konstaterade han. 

Aktuariepriset delades ut 

Maryna Lundgren på Finansinspektionen fick under konferensen motta Aktuarie-priset för sin studie ”Modelling of future expenses within life insurance[En artikel om hennes resultat publiceras i senaste numret av The SCOR Sweden Re Magazine.]  

Konferensen avslutades med att dr Fredrik Moberg forskare på Stockholm Resilience Center vid Stockholms Universitet och chef för miljöorganisationen Albaeco, talade på temat ”Klimat och miljö allt större hot mot världsekonomin - och en växande utmaning för försäkringsbranschen.