Nyutkomna böcker - FED domssamling

300 Nyutkomna böcker FED domssamling af Henning Jønsson Denne poppede danske overskrift dækker over et nyt værktøj for forsikringsfolk og jurister, nemlig Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling, udgivet af Forsikringshøj- skolens Forlag. Redaktøren anmoder selv i forordet om, at henvisninger til domme, omtalt i samlingen, angives som FED efterfulgt af årstal og side- nummer i domssamlingen og med angivelse af, om der er tale om en Østre- eller en Vestre Landsretsdom, eller om der eventuelt er tale om en dom fra Sø- og Handelsretten i Køben- havn. I domssamlingen findes omtale af lands- retsdomme, heraf mange der ikke er optrykt i den normale domssamling, Ugeskrift for Retsvæsen. Endvidere gengives forsikrings- relevante Sø- og Handelsretsdomme, kendel- ser fra Ankenævnet for Forsikring samt re- sponsa fra Assurandør-Societetet. En søg- ning både i Ugeskrift for Retsvæsen og Forsik- rings- og Erstatningsretlig Domssamling skul- le derfor indebære, at retspraksis er grundigt undersøgt. I skrivende stund er der udkommet 3 bind — et hvert kvartal — og omfanget af hvert bind er på en 300 - 400 sider. Hvert bind indeholder et systematisk regis- ter for henholdsvis forsikringsret og erstat- ningsret med en relativ omfattende omtale af hver dom. Herudover er der ved selve gengi- velsen af dommen et mindre ”hoved”, der noget kortere end i registeret gengiver hove- dindholdet af dommen. Registeret komple- menteres af et alfabetisk register opbygget over relevante stikord. I registeret er ankenævnskendelserne gen- givet ved stikord, ligesom på de ”gule side” i ’forsikring’. Der er hverken i registeret eller ved gengivelsen af kendelserne noget hoved eller en kort omtale som ved dommene, men da kendelserne sædvanligvis er kortere end dommene, er dette vel til at leve med. Det samme gælder omtalen af Assurandør-Socie- tetets responsa. Materialet, der indgår i domssamlingen, udvælges af en redaktionskomité, bestående af landsdommer, dr.jur. Preben Lyngsø, lek- tor, lic.jur. Ivan Sørensen, advokaterne Georg Lett og Ditlev Wad, kontorchef, cand.jur. Hans Jørgen Knudtzon, fuldmægtig, cand.jur. Birgitte Weidekamp og tidl. afdelingsdirektør, cand.jur. C. C. Munksgaard Nielsen. Redak- tør af domssamlingen er cand.jur. Michael S. Wiisbye. Selv om hvert bind koster 298 kr. + moms, er det efter min opfattelse letsindigt ikke at abonnere på det, da man jo risikerer, at mod- parten gør det og derfor er bedre ”klædt på”, og hører man til dem, der foretrækker at undersøge sagerne til bunds, tror jeg, udgiften tjener sig ind i sparet søgetid. NFT 3/1995

BilagaStorlek
22.81 KB