Forsikringsdistribusjon og krav til etterutdanning. Hva gjør vi i Norge?

Never-stop-learning
Artikelförfattare: Vibeke Høsteng
Position: Juridisk rådgiver
E-mail: vibeke@finaut.no
Organization: FinAut
Utgåva:
2, 2022
Språk: Norska
Kategori:

Lovendringene som gjennomfører EU direktivet om forsikringsdistribusjon (IDD) i norsk rett trådte i kraft 1. januar 2022. Endringene stiller blant annet krav til kunnskap og kompetanse, og til etterutdanning. Etterutdanning skal for årene 2022 og 2023 være gjennomført og dokumentert innen 31. desember 2023. Arbeidet med hvordan dette skal gjennomføres i Norge er godt i gang.

Kravene til etterutdanning er fastsatt i forskrift gitt av Finanstilsynet. Hvem som kan tilby etterutdanning er som hovedregel enten en bransjeorganisasjon eller en utdanningsinstitusjon.

Finanstilsynet har godkjent etterutdanning arrangert av FinAut.  

 

Arbeidet med kunnskap og kompetanse

I Norge er opplæringen i finansnæringen organisert gjennom bransjeorganisasjonen FinAut (Finansnæringens Autorisasjonsordninger). Eierne er Finans Norge og Verdipapirfondenes forening (VFF). FinAut autoriserer rådgivere innenfor områdene Sparing & investering, kreditt, skadeforsikring og personforsikring privat og næring, samt robotrådgivere. I tillegg har FinAut en godkjenningsordning for informasjonsgivere (etter ESMA Guidelines for assessment of knowledge and competence).

For å bli autorisert stilles krav til fagkunnskap, praktisk kunnskap og etikk, i tillegg til kunnskap om bransjenormen God skikk. Det er også krav til jevnlig oppdatering som dokumenteres årlig.

Etterutdanningen er delt i seks deler: Fagplan, valg av leverandør, utvikling av læringsinnhold, gjennomføring av etterutdanning, dokumentasjon og kontroll. Etterutdanningen skjer delvis i FinAuts regi og delvis i foretakene.

For forsikringsdistribusjon betyr dette at FinAut tilbyr etterutdanning for autoriserte rådgivere og deres ledere (som også skal autoriseres). I antall utgjør dette ca. 12 300 autorisasjoner.

For andre målgrupper har andre bransjeorganisasjoner, blant annet Finans Norge levert inn en søknad for å koordinere et tilbud til sine medlemmer.

 

Krav til etterutdanning ved forsikringsdistribusjon

Kravene til etterutdanning er som nevnt fastsatt i forskrift gitt av Finanstilsynet. Etter forskriften skal etterutdanningen minst dekke emner om

  1. vilkår og betingelser som gjelder for forsikringen, herunder tilleggsrisikoer
  2. behandling av krav under forsikringen
  3. klagehåndtering og utenrettslige klageordninger
  4. hvilke forhold det er relevant å avdekke om en kundes forsikringsbehov
  5. håndtering av interessekonflikter
  6. forsikringsmarkedet
  7. relevant regelverk for fagområdet
  8. relevante bransjestandarder

Alle emnene må ikke dekkes hvert år, men temaene må planmessig dekkes med jevne mellomrom innenfor en tidsperiode. Også andre temaer vil kunne være relevante, for eksempel etikk, antihvitvasking og– terrorfinansiering, risikostyring og internkontroll.

 

Arbeidet med etterutdanning i FinAut

Etterutdanningen vil ta utgangspunkt i de allerede eksisterende kravene til årlig oppdatering. Videre vil FinAut gjennomgå fagplaner og sikre at kravene er oppfylt blant annet ved å sette tidsangivelse og hvordan opplæringen skal dokumenteres. For tidsangivelse har FinAut laget en bransjemal. Bransjemalen er en veiledning for å kunne dokumentere og tidfeste opplæringsaktiviteter, og resterende timer for å oppnå kravet til 15 timers årlig etterutdanning.

 

Les mer på https://www.finaut.no/

https://www.finaut.no/om-finaut/lov-om-forsikringsformidling-og-finaut/