Måna om konsumentnyttan: ”Det är vad vi drivs av”

Delning av data
Intervjuad: Martin Einemo
Position: VD
E-mail: martin@insurely.se
Organization: Insurely
Utgåva:
3, 2021
Språk: Svenska
Kategori:

— Försäkringar är kanske inte något som normalt intresserar människor. Men när konsumenten ska välja en försäkring, är det viktigt att han eller hon är väl informerad om vilka skillnader det är mellan olika försäkringsbolag och olika produkter. Det skapar de bästa förutsättningarna för ett bra beslut.

Det är den här tanken som ligger bakom det bolag som VD Martin Einemo och hans tre medgrundare hade när de startade Insurely. Han är civilingenjör med särskild inriktning mot statistik och har sin bakgrund som managementkonsult gentemot försäkringsbranschen. Hans stora intresse har varit hur man kan skapa större öppenhet med de data som finns, för att på det sättet ge konsumenterna ett bättre beslutsunderlag.

Martin startade 2018 företaget Insurely tillsammans med tre andra medgrundare: Lotta Rauséus, Johan Forsman och Eric Sevelius.

— Lotta har också en bakgrund som managementkonsult, men hennes fokus är på kundresan. Johan och Eric bidrar med den tekniska erfarenheten.

En utmaning att byta affärsstrategi

Teamet byggde upp en app-baserad tjänst, där konsumenter kunde jämföra olika försäkringsprodukter. Efter ett år hade man 10 000 användare, utan att egentligen ha marknadsfört tjänsten.

Martin berättar att man vid det här laget bytte strategi, till att bli en tjänsteleverantör. Det Insurely gör att bygga upp en koppling för överföring av rådata gentemot olika försäkringsbolag.

— Det var en utmaning för oss byta affärsstrategi, från B2C till B2B.

Ändrade vanor under pandemin

Bland de första kunderna att köpa plattformen fanns försäkringsbolagen Hedvig och ICA Försäkring. Dessa bolag erbjuder blivande kunder att göra en jämförelse mellan deras produkter och kundens nuvarande leverantör. Genom ett fullmaktsförfarande från kundens sida (Bank-ID), ger man Hedvig respektive ICA Försäkring möjlighet att hämta hem data om kundens nuvarande försäkring.

— På det sättet ges kunden möjlighet att kunna välja försäkringsbolag, tack vare den tydliga pris- och villkorsjämförelse som erbjuds, säger Martin och tillägger:

— Vi har märkt att under pandemin har många konsumenter ändrat sina vanor och vänder sig nu alltmer mot den digitala världen. Insurely är idag ett techbolag som hjälper konsumenter att hitta bra försäkringslösningar.

I början av hösten 2021 har man avtal med ett tjugotal försäkringsbolag i Norden, som använder sig av Insurelys plattform. Hittills finns de flesta partners i Sverige, där under 2020 ca 100 000 personer använde sig av företagets tjänster. Men Insurely har även avtal med norska Instabank och under oktober kommer ett avtal med en dansk bank att offentliggöras.

— Under det här året har vi märkt en allt större efterfrågan på vår plattform och vi räknar med att kunna berätta om ännu fler samarbeten nu i höst, noterar Martin.

Han berättar att det har funnits en diskussion om ifall man skulle fortsätta sin marknadspenetration med hjälp av befintligt kapital eller att istället göra en ny investeringsrunda, anställa fler medarbetare och öka sin marknadsbearbetning. Insurely valde i våras det senare alternativet för att inte tappa tempo i sin tillväxt.  

Open Insurance

Att digitalisera branschen är något som stått högt på försäkringsaktörers prioriterslistor i flera år, men än är vi bara och nosar på de digitala möjligheter som exempelvis öppen data har att erbjuda menar Martin;

- Vi har ännu inte sett den förändringen som konsumenten förtjänar i branschen och inom tid kommer att förvänta sig av sin försäkringsgivare. Open Insurance, som vår affärsmodell på Insurely går ut på, möjliggör oss att erbjuda våra kunder den tydlighet och det digitala försprång som framtidens försäkringsaktörer behöver för att kunna fortsätt hålla sig relevanta för sina kunder.

Begreppet Open Insurance handlar helt enkelt om delning av data mellan aktörer inom försäkringsbranschen genom ett standardiserat gränssnitt. Hittills har företag inom försäkringsbranschen inte haft samma draghjälp som aktörerna inom banksektorn har haft av ”Open banking” tack vare EU:s PSD2, vilket innebär att banker måste låta tredjepartsaktörer ta del av kunduppgifter, om bankkunden själv vill det.

Men nu kan ett motsvarande direktiv vara på gång för försäkringsbranschen. Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA är positiv till ett lagförslag och
publicerade i våras ett diskussionsunderlag för vad som kallas ”Open Insurance”.

Win-win-win

Hur ser då andra försäkringsbolag på Open Insurance och Insurelys intåg på marknaden?

— Det bästa är naturligtvis att fråga dem själva, men vi har en dialog med de flesta stora bolag i Norden. Jag märker att det blivit allt lättare att diskutera kopplingen mellan kvalitet, pris och kundnytta, liksom större öppenhet. Jag tycker det blivit tydligt att GDPR inneburit en ökad förståelse i försäkringsbranschen för transparens, på samma sätt som bankerna tog till sig PSD 2-direktivet. Med all säkerhet kommer ett direktiv om Open Insurance att driva på utvecklingen ytterligare, säger Martin och konstaterar till sist:

— Vi i Insurely drivs av kundnyttan. Den skapar en win-win-win-situation: För slutkunden, för våra kunder och för oss själva.

Risker och utmaningar med open insurance

Vi har tagit fasta på Martins uppmaning att kontakta något annat försäkringsbolag om hur de ser på open insurance och har därför vänt oss till Christopher Wrigfeldt, Senior Legal Counsel på If Skadeförsäkring. I en kommentar skriver han så här:

”If ställer sig positivt till teknisk utveckling inom försäkringsbranschen, men delar i stor utsträckning den syn som Svensk Försäkring och Insurance Europe har framfört i fråga om risker och utmaningar med open insurance.

Det finns ett flertal risker och utmaningar kring dataskydd, bland annat hur konsumenten behåller kontrollen över sin data, risken för att mer data delas än vad konsumenten har samtyckt till, problemet med slentrianmässigt givna samtycken där konsumenten inte inser innebörden av vad den samtycker till och hur det bolag som innehar försäkringsdata ska säkerställa att ett giltigt samtycke har lämnats innan bolaget delar data med en tredje part.

Open insurance är inte är ett enhetligt begrepp och vilka risker och utmaningar som finns med open insurance beror på vad som läggs i begreppet och hur open insurance utvecklas. En risk som bör tas på allvar är risken för att en omfattande delning av data på sikt kan leda till att försäkringsbolag kan beräkna risk med sådan exakthet att den premie som vissa konsumenter erbjuds blir så hög att de i praktiken tvingas avstå från att teckna en försäkring. Vi riskerar alltså att få grupper i samhället som saknar försäkringsskydd.”