Kvinner kommer dårlig ut ved overgang til innskuddspensjon

Artikelförfattare: Sissel Rødevand
Position: Partner
E-mail: sissel.rodevand@actecan.no
Organization: Actecan
Utgåva:
1, 2015
Språk: Norska
Kategori:

Overgangen fra en livsvarig ytelsespensjon til innskuddspensjon med utbetaling bare til 77 år gir mye lavere forventet samlet pensjon enn tidligere for kvinner enn for menn.

Det er ikke enkelt å definere kjønnsnøytrale pensjonsordninger. I Norge har Likestillingsombudet uttalt at det er viktigere med samme årlige pensjon enn samme premieinnbetaling for kvinner enn for menn.

Samtidig har det vært en gjengs oppfatning at innskuddspensjon er en kjønnsnøytral pensjonsordning siden det betales det samme for kvinner og menn, en prosent av lønn, og utbetalingen vil bli den samme for kvinner og menn ved samme valg av utbetalingslengde.

Imidlertid er det slik at kvinner med opphørende pensjon fra en innskuddspensjonsordning vil ha flere år uten pensjon enn menn, fordi de forventes å leve lenger. Å gå fra en livsvarig pensjon til en opphørende pensjon påfører derfor kvinner et tap som menn ikke får.

Stadige (negative) endringer i forutsetningene både ved beregning av premie og ved beregning av kostnader til regnskapet, sammen med et svært dårlig finansmarked de siste årene og økt forventet levealder, gjør at bedriftene etterspør mer forutsigbare pensjonsutgifter.

Innskuddspensjon eneste alternativ til ytelsespensjon?

De fleste bedrifter har ved endring av pensjonsordning valgt å gå over på innskuddsbaserte ordninger der innskuddet til alderspensjon er en prosent av lønn. Ut over dette har ikke bedriften forpliktelser knyttet til alderspensjonene. Men bedriftene må betale alle kostnader for alle ansatte, herunder forvaltningskostnader og kostnader knyttet til forsikring for innskuddsfritak ved uførhet.

Fra 01.01.2014 ble det åpnet for et nytt hybridprodukt hvor premien for alderspensjon fastsettes som en prosent av lønn på samme måte som i innskuddsordninger, men som også har en del egenskaper som avviker fra en innskuddspensjonsordning. I en artikkel i Nordisk Forsikringstidsskrift nr 4/2012, skrev vi at det nye tjenestepensjonsproduktet kunne oppfattes som en jungel av muligheter. Det endelige produktet har blitt noe forenklet, slik at det er nå er lettere å finne frem i jungelen.

Noe av forskjellen mellom innskuddspensjon og hybriden er at det i hybriden kan avtales garantier for innbetalte beløp, lønnsregulering av pensjonen og ikke minst, livsvarig utbetaling.

Sammenligning av innskuddspensjon og hybrid for kvinner

I innskuddspensjon kan den enkelte selv avtale utbetalingstid, men minimum 10 år og minimum til 77 år er et lovkrav. Den vanlige uttakslengden i dag er 10 år.

Ytelsespensjon og hybridpensjon kan utbetales livsvarig. For de som blir 67 år i år, er forventet gjenstående levetid i henhold til forsikringsselskapenes forventninger over 20 år for menn og over 23 år for kvinner. Siden kvinner har høyere forventet levetid enn menn må det innbetales mer for kvinner enn for menn for å sikre lik årlig pensjon livsvarig til begge kjønn. Faktisk er krav om høyere premie for kvinner enn for menn nedfelt i loven.

For å sammenligne hva den enkelte får i forventet samlet pensjon fra en innskuddsordning og en hybrid-/ytelsespensjon, er en mulig innfallsvinkel å sammenligne pensjon fra disse ordningene med pensjon fra en innskuddspensjonsordning gitt at pensjonskapitalen i denne ordningen skal utbetales livsvarig. Beregninger vi har foretatt viser, ikke overraskende, at kvinner får mer forventet samlet pensjon fra en livsvarig utbetaling i ytelsesordning eller hybrid enn i en innskuddsordning. Eksempelvis vil kvinner få over 16 prosent lavere forventet årlig pensjon fra en innskuddsordning under gitte forutsetninger, blant annet forventet avkastning på 5,99 prosent. I dette aktuelle eksempelet innebærer dette over 30 000 kroner lavere årlig pensjon for kvinner enn menn i innskuddsordningen målt i dagens kroneverdier. 

Forskjellene mellom hybrid- og innskuddspensjon vil variere ut fra forutsetninger om lønnsvekst og andre forhold. For eksempel vil høyere forventet avkastning gi langt større utslag enn det som er nevnt over. Videre vil avkastning lavere enn den alminnelige lønnsveksten i samfunnet kunne slå ut i langt høyere pensjon fra hybriden enn fra innskuddspensjon. I enkelte av beregningene vi har gjort er forskjellen for kvinner ved overgang til innskuddspensjon langt over 60 000 kr i årlig pensjon.

Det nye hybridproduktet lanseres først for salg denne våren, i 2015. Mange bedrifter har allerede valgt innskuddspensjonsordning. Vi mener det nye hybridproduktet bør vurderes seriøst før en bedrift eventuelt vedtar den store omleggingen det vil være for kvinner å gå bort fra livsvarig utbetaling, med tilhørende tap i forventet pensjon.