Hur förändras försäkringsbranschen internationellt?

Artikelförfattare: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Utgåva:
2, 2019
Språk: Svenska
Kategori:

 

– Det finns idag ett antal trender som påverkar försäkringsbranschen, både nationellt och internationellt. För det första kan vi konstatera att det finns mycket kapital på marknaden, vilket leder till konsolidering i branschen. Man söker effektivisering och en större kritisk massa.

Så inledde Carolina Klint, dagens moderator och till vardags CEO för North West Region på Marsh AB, Svenska Försäkringsföreningens seminarium Försäkringsbranschen i förändring – en internationell utblick.

Andra trender är enligt henne globaliseringen, som är marknadspåverkande och leder till att nya produkter tas fram, och en hårdnande marknad, som till viss del motverkas av att det finns mycket kapital i omlopp.

– En fjärde trend är den ökade regleringen. Tidigare kunde man luta sig mot tryggheten i att man gjorde affärer med väletablerade och respekterade företag. Men i efterdyningarna av det som skett i bankvärlden – t.ex. Swedbank och Danske Bank – håller inte det argumentet längre.

Hur bli del av tummelplatsen?

Men det finns även andra trender, t.ex. digitaliseringen, där den stora frågan är hur man som ett ”gammalt” företag ska kunna bli en del av den tummelplats där alla de nya aktörerna håller till? Carolina Klint pekar här också på möjligheten att bolag går samman för att bidra till att lösa generella problemområden, t.ex. för gator med stora olycksrisker.

– På det sättet kan delande av data ge lägre skaderisker och de aktörer som delar med sig av sina data kommer att få något tillbaka.

Nära kopplat till digitaliseringen, är utvecklingen inom cyberområdet en ytterligare trend att ta hänsyn till. Den leder till nya produkter, men innebär också ökade risker.

Det blir alltmer fokus på miljöfrågorna och fler och fler upptäcker att det här finns stora risker för branschen.

– Slutligen skulle jag vilja peka på utmaningen att attrahera och behålla talang. Hur ska man förhålla sig till den trenden, som tycks bli allt starkare? För min del tror jag att det här finns ett behov av samarbete inom branschen, sa Carolina Klint, innan hon lämnade ordet över till dagens första föredragshållare.

Och det var Sierra Signorelli, Commercial Insurance CUO på Zurich Insurance, som följde upp Carolinas inledning genom att berätta om hur Zurich har anpassat sin verksamhet internationellt efter de nya risker och de förändringar som sker i vår omvärld.

I spåren på Grenfell Tower

Därefter tog Sverre Bjerkeli, CEO för Protector Forsikring, vid och redogjorde för vad som bolaget gjorde efter det att i juni 2017 en brand hade brutit ut i lägenhetshuset Grenfell Tower i London. I branden miste över 70 människor livet och Protector var försäkringsgivare för både huset och den kommun där huset var belägen. 

– Jag vaknade strax efter kl. 6 på morgonen och fick besked om att huset brann. Vi sjösatte omedelbart fyra projekt. Ett av dessa handlade om skadehantering, där vi gick igenom alla aktörer som skulle kunna utkrävas på ansvar. Samtidigt hade vi som ambition att hålla alla advokatkostnader så låga som möjligt. 

Alla försäkringsskador när det gällde själva huset var reglerade i augusti 2018, men det ansvar som fanns gentemot de människor som dog, skadades eller blev hemlösa kommer att existera under många år.

Ett annat projekt handlade om att göra en utvärdering av risk management: Vad har gjorts och vad kan vi lära av det? 

Ett tredje projekt rörde media och kommunikation.

– Här hade vi som ambition att vara så öppna som möjligt. I det ingick att inte involvera någon mediabyrå, utan att kunna ta hand om alla kontakter med media. Inför det tog vi fram ett batteri av frågor och svar, som vi kunde använda i dessa kontakter.

I det fjärde projektet gick man igenom vilka återförsäkringar som fanns.

Investeringstillväxten bromsar in

När man tittar på hur omvärlden påverkar försäkringsbranschen, är det både naturligt och nödvändigt att försöka se hur konjunkturen förändras framöver. Till hjälp för det, publicerar Konjunkturinstitutet (KI) regelbundet olika rapporter. I mars 2018, strax före seminariet, hade KI publicerat en konjunktur. Erik Spector, Head of Division på KI, presenterade rapporten.

– Vi kan se hur investeringstillväxten bromsar in, speciellt när det gäller bostäder. En internationell konjunkturavmattning håller tillbaka exporttillväxten och trots att lönerna stiger lite snabbare framöver, kommer inflationstakten ändå att sjunka något under nästa år.

I konjunkturrapporten förutspåddes att Riksbanken skulle höja räntan i slutet av 2019, för att sedan inte höja den igen förrän i början av 2021. När vi idag ser i backspegeln, kan vi notera att den första av dessa höjningar framflyttad till 2020. 

Det finns enligt KI idag en större sannolikhet för lägre global tillväxt genom frågor som Brexit, risken för upptrappade handelskonflikter, utvecklingen i Italien, risk för fallande tillgångspriser och ett begränsat utrymme för ekonomiska stimulanser. Riskerna för Sveriges del ser KI i oro på bostadsmarknaden, hushållens höga skuldsättning och den osäkra utvecklingen av kronan.

Brexit påverkar försäkringsbranschen

Gabriella Jansson, Nordic Baltic Area Business Development Manager på Lloyd’s, visade i sitt anförande på hur Lloyd’s förbereder sig inför Brexit genom etablering av ett dotterbolag i Bryssel. Bolaget är fullt kapitaliserat med Lloyd’s Bryssel som försäkringsgivare och Lloyd’s Syndicates som återförsäkrare. Det finns även 19 filialer inom EU.

Orsaken är bl.a. att det inom EU finns en sammanknuten försäkringsmarknad, att det i EU finns en global handelsplats samt risken för att man som brittiskt bolag inte längre är licensierad inom EU:

– Vår verksamhet skulle inte längre vara laglig och det kunde bli ett problem för alla brittiska pensionärer som bor utomlands. 

Digitaliseringen öppnar för nya möjligheter

Hur påverkas försäkringsbranschen av digitaliseringen? Det var något som Daniel Blomberg, Solutions specialist Data & AI på Microsoft Sweden, diskuterade i sitt anförande.

– Jämfört med andra branscher, gick försäkringsbranschen ner i Nöjd-Kund-Index (NKI) mellan 2012 och 2017, för att sedan vika av uppåt igen under 2018. Orsaken bakom nedgången finns i det faktum att branschen ägnade 90 procent av sin tid för utveckling under dessa år till att klara regleringarna, medan andra branscher kunde utveckla saker som deras kunder uppskattade.

Daniel Blomberg berättade om de olika nya teknologier, som tillsammans öppnat helt nya möjligheter:
• Molnlagring skapar en flexibel plattform för utveckling 
• Stora mängder data, tillsammans med avancerade analyser, gör det lättare att förstå vad kunderna vill ha
• AI, röststyrning, biometrik, automatiserade program avsedda att utföra en viss uppgift (Bots) och robotstyrd processautomation (RPA) kan på olika sätt göra saker billigare
• S.k. API:er (applikationsprogrammeringsgränssnitt) gör det möjligt för kunderna att dela data med varandra, för att på det sättet skapa bättre kundupplevelser. Bidrar till ökad konkurrens
• S.k. Blockchains möjliggör samarbete över gränserna, t.ex. inom shipping. Med blockchains delar alla aktörerna på en och samma liggare, vilket gör att allas versioner uppdateras samtidigt. På de sättet kan aktörerna bättre lita på varandra

Seminariet avslutades med att Kenneth Nielsen, VD och partner vid RiskPoint, berättade om utvecklingen av försäkringsagenturer i Norden. RiskPoint, som är ett av dessa, representerar flera olika försäkringsbolag som deras agent. Man tecknar avtal med kunderna, tar emot premier och genomför skadereglering.

– För internationella företag som vill verka på en lokal marknad, kan försäkringsagenturer vara ett bra alternativ till att själva investera i kritisk massa.