Har du en ”bombe” i hagen?

Artikelförfattare: Stein Haakonsen
Position: Fagsjef
E-mail: stein.haakonsen@fno.no
Organization: Finans Norge
About:

Ansvar for prosjekter og oppgaver knyttet til samfunnsansvar generelt. Arbeider spesielt med klima- og miljøspørsmål og skole- og utdanningsspørsmål.


Utgåva:
4, 2015
Språk: Norska
Kategori:

Nå som oljefyren er på vei inn i dinosaurenes rekker, er det på tide å tenke gjennom ansvaret ved å ha en oljetank nedgravd i hagen. Hva kan gjøres for å redusere ansvar og risiko for forurensing? Hva med oljetanken som potensiell kostnadsbombe? I Stortingets klimaforlik i 2012 ble det vedtatt generelt forbud mot fossil oljefyring i Norge fra 2020.

Huseier er ansvarlig for oljelekkasjer fra egen oljetank og tilhørende rør. De fleste bør derfor kjenne til hvilke lover og forskrifter som gjelder på dette området. Skaderisikoen er i utgangspunktet forsikret, men huseier risikerer betydelig avkorting i erstatningen dersom tanken er for gammel eller hvis myndighetenes regler på området ikke er blitt fulgt.

Risikobildet

Det finnes i dag rundt 300.000 oljetanker i Norge. Rundt halvparten av disse er av stål, med begrenset levetid, ifølge Veritas rundt 25-30 år. Mange tanker ble lagt på 1960-tallet og ligger nå som tikkende forurensingsbomber. Det er nok mest flaks at det så langt ikke er blitt meldt enda flere skader.

Det inntreffer likevel nesten 100 lekkasjer fra olje- og parafintanker eller rør i norske hager og kjellere hvert år. Vanlige skadeårsaker er gravearbeid og svikt som følge av korrosjon på installasjonen. Oljen utgjør en stor forurensingsfare for jordsmonnet. Dersom oljen når fram til grunnvann, vil bare små mengder forurense mye vann. Lekkasjer kan derfor få store konsekvenser for både miljø og helse, og for egen lommebok.

Eiers ansvar for melding og for sjekk av alder og tilstand

Eier i Norge har meldeplikt, det vil si ansvar for at oljetanken er eller blir registrert hos kommunale myndigheter, som skal ha oversikt over alle private oljetanker. Eier har også ansvar for at tanken blir rutinemessig kontrollert og vedlikeholdt. Ståltank skal sjekkes hvert femte år. Glassfibertank skal sjekkes etter to års bruk, så kan den ligge i 30 år uten tilsyn.

Forskriftsmessig kontroll og vedlikehold innebærer blant annet tømming, rengjøring og innvendig inspeksjon for sjekk av rustskader. Tanker som ikke er i bruk lenger, skal graves opp og leveres godkjent deponi. Unntaket er hvis tanken ligger helt eller delvis under huset. Da holder det at den tømmes, rengjøres og fylles med sand eller skum.

Er oljetankens alder gått ut over den tekniske levetiden, må eieren dokumentere at den er i god nok stand til å tåle fortsatt bruk. Hvis ikke, skal den graves opp.

Ansvaret i norsk lov og forskrift

Forurensingsloven gir eier av fast eiendom, gjenstand, anlegg eller virksomhet som volder forurensningsskade, objektivt ansvar (red. anm. ansvar uten hensyn til egen skyld).

Forurensingsforskriften stiller krav om melding, regelmessig kontroll og vedlikehold, og stiller krav til oljetankenes tilstand og kvalitet.

Naturmangfoldsloven har bestemmelser om ansvar for skade på naturmangfoldet, også på egen grunn. Hvis det eksempelvis påvises - og påtales - at eier har en oljetankinstallasjon som forurenser, krever loven at eier må erstatte tapene knyttet til dette, utbedre og stoppe videre forurensing.

Kostnadsbildet

Utbedring av en forurensingsskade kan koste opp til flere millioner kroner. Kostnadsrisikoen bør veies opp mot kostnadene til kontroll, vedlikehold og fjerning. Kontrollkostnadene ligger på fire til fem tusen kroner. Kan tanken ikke kontrolleres, er det som regel tryggest å fjerne den. Prisen på rens og frakt til avfallsstasjon ligger per i dag i området 12 til 25 tusen kroner.

Boligeiere i Norge kan imidlertid få tilskudd fra Enova hvis de skifter ut oljefyringsanlegget til fordel for en fornybar varmekilde. Tilskuddet er for tiden 25 prosent av dokumenterte totalkostnader, maksimalt 10.000 kroner.

Forsikring

De fleste norske forsikringsselskaper dekker skader på bygning som følge av at en oljetank springer lekk. Men lekker oljen eller parafinen ut, kan det vente ubehagelige økonomiske overraskelser. Det er nemlig noen viktige begrensninger og unntak i vilkårene, blant annet i form av sikkerhetsforskrifter, regler om aldersnedskrivning og om avkorting av erstatning.

Erstatningen blir avkortet dersom huseier gjennom mangelfullt ettersyn og vedlikehold har vist grov uaktsomhet, og således selv er skyld i skaden. Er tanken eldre enn 20 til 30 år, får den uansett prosentvis nedskrivning av nyverdien, og dermed reduksjon i erstatningen.

Om fem år blir det også forbudt å fyre fossilt i Norge. Forsikringsselskapene har så vidt vites ennå ikke gitt entydige signaler om eventuelle vilkårsmessige implikasjoner av dette. Men avkorting er en sannsynlig reaksjon ved skadetilfeller dersom lov og forskrift ikke er blitt fulgt.

Men naboene trenger som regel ikke frykte avkorting, da forsikringsselskapets ansvarsdekning dekker følgeskader som måtte ramme andres eiendom. Forsikringsvilkårene kan imidlertid være ulike fra selskap til selskap også på ansvarsområdet, så de aktuelle vilkårene bør uansett sjekkes.

Sjekkliste for forsikringsvilkår:

Dekkes skade på både hus og hage?

Dekkes skade på andres eiendom?

Er det noen maksimalgrenser i ansvarsforsikringen?

Tas det forbehold om vedlikehold?

Avkortes erstatningssummen på skader forårsaket av eldre oljetanker?

Fra hvilken alder på tanken begynner avkortingen?

Hvor stor er den årlige prosentvise avkortingen?

Eiers ansvar ved eierskifte

Avhendingslova regulerer primært selgers avsvar ved eierskifte. Selger har blant annet plikt til å gi opplysninger om mangler ved eiendommen, og gi kjøper kompensasjon for eventuelle mangler som måtte bli oppdaget, eller rett til å heve kjøpet. Generelt foreligger en mangel når kjøperen ikke har fått opplysning om omstendigheter ved eiendommen som selgeren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Eierskifteforsikring

Mange selgere av fast eiendom velger å kjøpe eierskifteforsikring. Den dekker de fleste krav som en kjøper kan ha mot selger som følge av mangler ved eiendommen. I tillegg dekker den advokatbistand i forbindelse med en juridisk konflikt mellom selger og kjøper. Forsikringsselskapet tar med andre ord over tvisten, slik at selger slipper å forholde seg til kjøpers krav i første omgang. Men det er en forutsetning at selger har gitt opplysninger om eiendommen så langt det med rimelighet kan kreves.

Kjøperens rettigheter etter eierskifteforsikringen følger av forsikringsavtaleloven og av forsikringsavtalen mellom selgeren og forsikringsselskapet. Kjøperen har imidlertid ikke flere rettigheter overfor selskapet enn det han har overfor selgeren.

Kostnadspåslaget knyttet til en mulig framtidig oljelekkasje etter et salg blir gjerne langt større enn risikoen for en mulig prisreduksjon knyttet til at alle kortene legges på bordet før salget finner sted.

Les mer om alternativer til fossile fyringskilder på http://oljefri.no/