Forsikringssvindel - et samfunnsproblem

Artikelförfattare: Harald Bjerke
Position: Fagsjef forsikring
E-mail: harald.bjerke@finansnorge.no
Organization: Finans Norge Forsikringsdrift
About:

Jobber som fagsjef forsikring. Har fokus på forebygging av kriminelle anslag som rammer forsikringsbransjen. Har sekretariatsfunksjon i Fagutvalg Svindel og Kriminaltet (FSK)


Utgåva:
2, 2019
Språk: Norska
Kategori:
 
 
Forsikringsnæringen i Norge utbetalte erstatning for nærmere 100 milliarder kroner i 2018. Dette tilsvarer en utbetaling på 273 millioner kroner daglig! Å forvalte et slikt beløp er et enormt ansvar og medfører store forpliktelser - Likevel er det årlig et stort antall mennesker som svindler selskapene og stjeler fra felleskapet. 
 
I motsetning til mye annen kriminalitet, finnes det ingen standard gjerningsmannprofil innen forsikringssvindel. Forsikringssvindlere finner man i alle samfunnslag - fra suksessfulle investorer til organiserte kriminelle miljøer. I felleskap sørger de for at alle de ærlige kundene stadig må betale mer i forsikringspremie. Der forsikringssvindel er ledd i organisert kriminalitet, bidrar forsikringsnæringens utbetalinger til finansiering av ytterligere kriminalitet. Forsikringssvindel rammer langt flere enn næringen selv - det er et samfunnsproblem.
 

Hvem svindler?

Tradisjonelt sett deler man forsikringssvindel i to kategorier;
Opportunistisk svindel eller forsikringssvindel som del av organisert kriminalitet.
Den første kategorien, opportunistisk svindel, finnes i alle samfunnslag. Et klassisk eksempel er overdrivelse av et skadekrav, hvor man legger til noen ekstra gjenstander på tapslisten. Felles for denne type svindel at vedkommende som svindler ofte ikke ser på seg selv, eller handlingen, som kriminell. Handlingen rettferdiggjøres gjerne med at man som kunde har betalt så mye i mange år, eller at «alle andre» gjør det – nå er det min tur. 
 
Svindel som del av organisert kriminalitet kjennetegnes som systematisk forsikringssvindel hvor utbyttet ofte benyttes til å finansiere annen alvorlig kriminalitet. Arrangerte kollisjoner er et eksempel på dette. 
 
Uavhengig av hvem som svindler forsikringsselskapet - sluttregningen for dette er det kundene som får.
 

Forsikringssvindel i 2018

I 2018 betalte liv- og skadeforsikringsselskapene ut en samlet erstatning på nærmere 100 milliarder kroner. Hvor mye av dette som er urettmessige utbetalinger er vanskelig å tallfeste. Det er i dag ansatt mellom 60-70 utredere i forsikringsselskapene i Norge. De har en formidabel oppgave med å plukke ut og utrede saker som framstår som mistenkelige. I 2018 bidro de til at nesten 1157 skadesaker ble avslått med hjemmel i forsikringsavtaleloven (FAL), noe som sparte forsikringsselskapene for 314 millioner kroner i urettmessige utbetalinger.
 
Det avdekkes flest svik innen skadeforsikringsproduktene, som utgjør totalt 71 prosent av alle avdekkede saker. Sakene fordeler seg slik:
• 36 prosent av sviksakene innen skadeforsikring er relatert til kjøretøyer.
• 26 prosent er svindel innen reiseforsikring
• 28 prosent er svindel innen innbo/løsøre
 
Syke- og uføreprodukter har størst tilbakeholdt beløp.
 
Avslag hjemlet i FAL antas å utgjøre ca 50-60 prosent av forsikringsselskapenes avslagssaker. Det kan derfor legges til grunn at selskapene har holdt tilbake et langt høyere beløp. Eksempel på øvrige saker hvor selskapene avslår erstatningsutbetaling er hvor kunden har utvist grov uaktsomhet, ved brudd på forsikringsvilkår eller hvor man mistenker hvitvasking. Det kan derfor antas at det totale beløpet for avslag i erstatningsutbetalinger er vesentlig høyere enn det som synliggjøres i svikstatistikken.
 
Forsikringsselskapene avdekker også hvert år en rekke forsøk på svik ved avtaleetablering, der kunder bevisst oppgir uriktige opplysninger ved kjøp av forsikring. Et typisk eksempel på dette er når en kunde kjøper en uføreforsikring, og holder tilbake opplysninger om alvorlig sykdom. Selskapene erfarer at det ved svik i tegningsøyeblikket, før eller senere kan komme et uberettiget krav om erstatning. Det forebyggende arbeidet ved avdekking av svik ved avtaleinngåelsen kan ikke beløpsfestes, men medfører uten tvil store besparelser for selskapene. Dette kommer kundene til gode ved reduserte premier.
 
For ytterligere detaljer rundt forsikringssvindel, vises det til Finans Norge Forsikringsdrifts årlige svikrapport. Svikrapporten gir et bilde av den avdekkede forsikringssvindelen og hvilke produkter det svindles på. Rapporten er åpen og er tilgengelig på Finans Norges hjemmeside.
 

Forebygging og myndighetskontakt

Forsikringsnæringen har de siste årene intensivert samarbeidet med blant andre politiet og NAV.
 
NAV og forsikringsselskapene ser mange av de samme trendene og er enige om at det bør rettes større oppmerksomhet mot svindel innen yrkesskader. Med hjemmel i Folketrygdloven har forsikringsselskapene og NAV anledning til å utveksle informasjon. Det er et felles ønske om å samarbeide enda tettere, slik at eventuell svindel oppdages tidlig. I 2018 erstattet forsikringsselskapene yrkesskader for totalt 1.9 milliarder kroner.
 
Både politiet og forsikringsselskapene erfarer at kriminaliteten de siste årene har blitt mer komplisert og organisert - dette krever at politiet må jobbe på en annen måte. En effektiv kriminalitetsbekjempelse krever blant annet et tettere samarbeid mellom offentlig og privat næring.
 
Også forsikringsnæringen rammes av kriminelle gjenger og andre tilsynelatende organiserte miljøer. Verdigjenstander og luksuskjøretøy har høy status i gjengmiljøer, og det er mer vanlig enn uvanlig at disse eiendelene finansieres med utbytte fra straffbare handlinger. De fleste av disse gjenstandene forsikres. Når forsikringstaker livnærer seg på kriminalitet, er risikoen høy for at forsikringsselskapet involveres i både hvitvasking og svindel.
 
Utveksling av informasjon med politiet om hvordan kriminelle gjenger operere gjør at forsikringsselskapene lettere kan gjenkjenne kriminelle nettverk i sine porteføljer eller skadesaker. Utredning og forebygging av forsikringssvindel er således en viktig del i kampen mot organisert kriminalitet.
 
Forsikringskundene forventer at både politiet og forsikringsselskapene gjør en aktiv innsats for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Straff er allmennpreventivt, og en konsekvent anmeldelsespolicy viser både kriminelle, politiet og samfunnet forøvrig at forsikringssvindel er et problem næringen ser alvorlig på. I løpet av 2018 har selskapene økt sitt fokus på politianmeldelser og antall politianmeldte saker øker jevnt.
 

Fagutvalg Kriminalitet Forsikring

Det er nedsatt flere fagutvalg på tvers av selskapene i Finans Norge.
Fagutvalg Kriminalitet Forsikring (FKF) er et rådgivende organ i med fokus på kriminalitet som rammer forsikringsbransjen. Fagutvalget skal fungere som et samarbeidsforum med lav terskel for å dele kunnskap innen skade- og livsforsikring. Utvalget skal jobbe skadeforebyggende og skadereduserende, samt jobbe for å bedre bransjepraksis innen avdekking og undersøkelse av kriminalitet som rammer bransjen.