El-løbehjul – er de kommet for at blive?

Artikelförfattare: Søren Viltoft Baatrup
Position: Afdelingsleder Ansvars- og Arbejdsskadeafdelingen
E-mail: svu@topdanmark.dk
Organization: Topdanmark
About:

Søren Viltoft Baatrup er cand. jur fra 1991. Blev samme år ansat i Baltica Forsikring og har siden 1993 arbejdet med indtegning af ansvarsforsikringer og udvikling af nye ansvarsforsikringsprodukter. Fra 2000 er dette sket som leder af Topdanmark Forsikrings Ansvar- og Arbejdsskadeforsikringsafdeling. Fra 2019 har han også været leder af afdelingen for erhvervskøretøjer og transportforsikring.


Utgåva:
2, 2020
Språk: Danska
Kategori:
 
 
Hvis man bor i København (incl. Frederiksberg), Aarhus, Odense, Vejle eller Aalborg – eller kommer som turist i resten af verden, kan man ikke undgå at støde på el-løbehjulene. At de vækker mange følelser både når de er i brug og når de holder parkeret rundt på gader og stræder, er vel heller ikke en hemmelighed.
 
El-løbehjul og andre små motoriserede køretøjer var som udgangspunkt ikke reguleret af Færdselsloven. Men en ændring af Færdselsloven muliggjorde en række forsøgsordninger og den 17. januar 2019 trådte en forsøgsordning for el-løbehjul i kraft.
 
Færdselsstyrelsen anvender udtrykket ”motoriserede løbehjul” – men jeg foretrækker at anvende den gængse betegnelse ”el-løbehjul”.
 

Reglerne

 
El-løbehjulene bliver som udgangspunkt behandlet som cykler, hvilket betyder at:
  • Man skal køre på cykelstien, hvis en sådan findes og
  • Følge cyklistsignaler og -skiltning.
 
Men på andre områder gælder der skrappere regler end for cyklister:
  • Føreren skal være fyldt 15 år (ellers skal føreren være ledsaget af en myndig person eller køre på en lukket bane)
  • Der skal være lys på el-løbehjulet hele døgnet,
  • Lysene skal være fastmonterede, 
  • Der er krav til lysenes farve og placering – ligesom det er et krav, at de kan ses på mindst 300 meters afstand,
  • El-løbehjulene må højst kunne køre op til 20 km/t (der sælges dog el-løbehjul, der kan køre 25 km/t – men de må ikke køre på offentlig vej),
  • El-løbehjulene skal være CE-mærkede efter bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner,
  • Der er maksimumkrav til vægt, længde og bredde.
  • Der gælder samme regler om alkohol og kørsel, som der gælder for andre motordrevne køretøjer (hvilket er kommet bag på nogen i løbet af 2019)
 

Forsikringskrav

 
Forsikringskravene er noget specielle – i det der for så vidt angår udlejningsel-løbehjul er forsikringspligt, og der gælder et objektivt ansvar for udlejer – hvorimod at der for privatejede løbehjul ikke er forsikringspligt – og der gælder derfor et almindeligt culpaansvar.
Det betyder, at for de el-løbehjul, der lejes ud – skal udlejningsselskabet tegne en motoransvarsforsikring, der dækker på objektivt grundlag som andre ansvarsforsikringer for motordrevne køretøjer. 
Er der derimod tale om en virksomhed, der køber tre el-løbehjul som medarbejderne kan anvende til eksempelvis kundebesøg – bliver virksomheden ikke mødt med et krav om ansvarsforsikring. Hvis kunden ønsker at tegne en ansvarsforsikring – så er det forskelligt fra selskab til selskab, hvordan denne opgave løses. Nogen udvider deres erhvervsansvarsforsikringer og andre tegner selvstændige ansvarsforsikringer.
 
Det er vigtigt at understrege, at ansvarsforsikringen i lighed med andre ansvarsforsikringer udelukkende dækker ansvar for skader på personer eller ting, som føreren af el-løbehjulet forvolder under brugen af el-løbehjulet. Hvis el-løbehjulet på grund af en fejl ved el-løbehjulet forvolder skade på brugeren eller andre, så vil det være producentens produktansvarsforsikring, der skal erstatte skaderne.
 

Skader på brugerne

 
Da forsøget jo stadig kører, er mængden af tilgængelig offentlige data ikke stort – men det fremgår af foreløbige ulykkestal fra Vejdirektoratet for 2019 gengivet i Færdselsstyrelsens evaluering af forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer, at politiet har registreret 57 ulykker med el-løbehjul – hvoraf der er 24 med personskade. Det er derimod tankevækkende, at der i samme evaluering gengives et tal, der viser, at der er ca. syv gange så stor risiko for ulykker på el-løbehjul i forhold til cykler. Man kan derfor undre sig over, at det ikke er lovpligtigt at anvende hjelm under kørslen.
 

Er el-løbehjulene en gevinst for klimaet?

 
Mange vil måske tænke, at en sådan lille elektrisk maskine må være en gevinst for miljøet, da de hverken støjer eller sviner.
Men dels erstatter de ofte en gå- eller cykeltur – der jo er klimavenlig. Og dels er det typisk dieseldrevne varebiler, der samler dem ind, ligesom batterier ikke holder evigt osv – og det trækker i modsat retning. 
I ”Færdselsstyrelsens evaluering af forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer” side 6 fremgår det at: ”Evalueringen peger på at el-løbehjul har en positiv klimaeffekt på ca. 12% af turene, hvor de erstatter biler eller taxier og klimaaftrykket vurderes at være neutralt i de ca. 13% af tilfælde, hvor løbehjulene erstatter kollektiv trafik. Samtidig kan det konkluderes at el-løbehjul har et negativt klimaaftryk i de ca. 60% af tilfældene, hvor de erstatter en tur til fods eller cykel … ”
 

Fremtiden

 
Der er ingen tvivl om at el-løbehjulene er meget populære – hvad enten de er en gevinst for klimaet eller ej. Så de forsvinder ikke fra gadebilledet foreløbig – og erfaring viser jo også, at både brugerne og de øvrige trafikanter vil vænne sig til hinanden – og dermed vil risikoen for ulykker også falde.
 
Set i det lys, er det også Færdselsstyrelsens anbefaling at forsøgsordningen ikke stoppes nu, men løbende evalueres med henblik på en justering af forsøgsordningerne.
 
Jeg vil tillade mig at supplere med, at det vil være en god ide at ensrette ansvarsreglerne for henholdsvis ejede el-løbehjul og el-løbehjul til udlejning – samt overveje, at gøre det obligatorisk med brug af hjelm.