Egen pensjonskonto – ansatte vil få bedre oversikt og muligheter til å ta informerte valg

Artikelförfattare: Trond Tørstad
Position: Leder
E-mail: trond.torstad@norskpensjon.no
Organization: Norsk Pensjon AS
Utgåva:
4, 2020
Språk: Norska
Kategori:

 

Det skjer mye innenfor pensjonsområdet for tiden. Innføring av egen pensjonskonto neste år vil gi ansatte med innskuddspensjon bedre oversikt over pensjonssparingen. Samtidig vil det bli lettere for ansatte å ta informerte valg.

Men aller først: Beate Fahre har mange nyttige kommentarer i Nordisk Forsikringstidsskrift nr. 3/2020 om hvordan det kan være utfordrende å få oversikt over pensjonssparingen. Jeg er enig i mange av innspillene, men innføring av egen pensjonskonto som innebærer en samling av de ansattes pensjonskapital vil gi ansatte bedre oversikt over egen pensjon. For at innføringen av egen pensjonskonto skal gå smidig, har pensjonsselskapene foretatt betydelige investeringer i tekniske løsninger det siste året. Jeg vil derfor i denne kommentaren omtale noen endringer ved innføring av egen pensjonskonto som er til fordel for forbrukerne.

Automatisk samling av pensjonskapitalen

Fram til nå har ansatte med innskuddspensjon kunne flytte og samle tidligere pensjonsopptjening (pensjonskapitalbevis) der man ønsker. Det har imidlertid vært få som har benyttet seg av denne muligheten og mange arbeidstakere har gjennom årene fått flere pensjonskapitalbevis hos flere ulike pensjonsleverandører. Dette har gitt mange arbeidstakere manglende oversikt og dårlig forvaltning av pensjonskapitalen.

Med innføring av egen pensjonskonto blir tidligere pensjonsopptjening fra innskuddspensjon som hovedregel automatisk samlet der hvor arbeidsgiver har sin pensjonsordning. Pensjonskapitalen skal i utgangspunktet samles og forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning, og de ansatte behøver ikke foreta seg noe for at pensjonskapitalen skal samles i egen pensjonskonto. Når pensjonskapitalen samles hos bedriftens pensjonsleverandør, vil ansatte få samme investeringsvalg og lik sats for forvaltningskostnader på pensjonskapitalbevisene som for bedriftens pensjonsavtale.

Selvvalgt leverandør og reservasjon

En ansatt kan alternativt velge å forvalte sin pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som den ansatte selv velger (selvvalgt leverandør). Den ansatte får da en kompensasjon fra arbeidsgiver til pensjonssparing hos den selvvalgte leverandøren. Hos en selvvalgt leverandør dekker arbeidstakeren hele forvaltningshonoraret, men arbeidsgiver vil yte en økonomisk kompensasjon som tilsvarer det arbeidsgiver ville ha betalt av forvaltningskostnader for den ordningen som er relatert til arbeidsforholdet.

Arbeidstaker kan også velge å ikke samle sine pensjonskapitalbevis, men beholde dem der de forvaltes i dag. Arbeidstakerne vil få informasjon fra pensjonsleverandørene om sine pensjonskapitalbevis og de kan fra 1. februar 2021 via Norsk Pensjon reservere seg eller fremskynde overføringen. Når arbeidstaker har fått informasjon om sine pensjonskapitalbevis, har arbeidstaker tre måneder på å bestemme om han eller hun ønsker å reservere seg eller ikke. Denne fristen er satt til 1. mai 2021. Dersom arbeidstaker ikke har reservert seg eller aktivt fremskyndet overføring til egen pensjonskonto innen tremånedersfristen, blir pensjonskapitalbevisene overført til egen pensjonskonto i bedriftens pensjonsordning.

Det er imidlertid egne regler om overføring av noen pensjonskapitalbevis med f.eks. garanti eller særaldersgrenser. Individuell pensjonssparing (IPS) opprettet før 2017 og individuell pensjonsavtale (IPA) er også omfattet av egne regler. Disse avtalene vil ikke overføres automatisk. Dersom man ønsker å overføre disse avtalene til egen pensjonskonto, må man ta kontakt med pensjonsleverandøren. Pensjonsleverandøren vil da gi deg informasjon om vilkårene for å kunne overføre pensjonskapitalbeviset og konsekvensene av overføringen.  

Informasjon om pensjonskapitalen

For å kunne sammenligne vilkårene i avtalen til bedriftens pensjonsleverandør med tidligere pensjonsopptjening, kan de ansatte gå inn i reservasjonsløsningen i Norsk Pensjon og få sentral nøkkelinformasjon. For hver avtale inneholder reservasjonsløsningen følgende informasjon:

  • Saldo
  • Forvaltningskostnader
  • Administrasjonskostnader
  • Fondsplassering
  • Forvaltningsform
  • Risikorangering

Ved å gå inn på de forskjellige avtalene og sammenligne, kan de ansatte få god informasjon om sine avtaler. På sikt kan denne informasjonen bli utvidet med ytterligere informasjon om opptjeningen og bærekraft. Blant annet skal pensjonsselskapene fra 1. januar 2021 lagre og tilgjengeliggjøre opptjeningshistorikk fra tidligere arbeidsforhold. I tillegg er krav til bærekraftinformasjon noe myndighetene nå vurderer.  Dette vil bidra til at de ansatte får enda bedre kunnskap om sine egne pensjonsmidler.

Hvem er omfattet av egen pensjonskonto?

Det er ikke alle som har tjenestepensjon som får egen pensjonskonto. Fra 1. januar 2021 er det ansatte med innskuddspensjon som vil få egen pensjonskonto. Hybridpensjon, ytelsespensjon og offentlig tjenestepensjon går foreløpig ikke an å samle på egen pensjonskonto.

Oppsummering

Egen pensjonskonto vil gjøre pensjon enklere og mer forståelig ved å gi ansatte bedre oversikt og mer innflytelse over egen pensjon. Det blir spennende å se hvordan de ansatte tilpasser seg og hvor mange som tar aktive valg. Uansett så vil innføring av egen pensjonskonto være en fin anledning for ansatte til å ta en gjennomgang av sine egne pensjonsavtaler.