Det skal koste ikke at have sin bil ansvarsforsikret

Artikelförfattare: Maria C. Dyrehauge
Position: Director
Organization: Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
About:
  • Skadebehandler i Fair Forsikring 2004-2007
  • Specialist i autoskade i Topdanmark 2007-2010
  • Jurist og skadebehandler i DFIM 2010-2017
  • Advokat 2016
  • Director-DFIM 2017-

Utgåva:
2, 2018
Språk: Danska
Kategori:

I maj 2018 vedtog Folketinget en ny lov om indførelse af dagsgebyr ved manglende betaling af ansvarsforsikringspræmie for motordrevne køretøjer. Loven træder i kraft 1. januar 2019. Den er resultatet af længere tids arbejde fra DFIM og Forsikring & Pension i forhold til at få rettet op på de åbenlyse uhensigtsmæssigheder ved den eksisterende ordning med ganske mange uforsikrede køretøjer.

Problemet

Siden 1927, hvor Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) blev stiftet, har de lovlydige forsikringstagere betalt for skader, som er forvoldt af dem, der har undladt at tegne den lovpligtige ansvarsforsikring for deres bil. For den enkelte forsikringstager er det et mindre del af præmien, der går til disse skader, men samlet set er der tale om udgifter på 50-70 mio. kr. om året til DFIM som hentes hos de forsikrede.

Formålet med lovændringen

Formålet med lovændringen er at reducere antallet af uforsikrede motordrevne køretøjer, som i dag ligger på omkring 50.000 ud af de 2,3 mio. registrerede biler i Danmark, jf. tal fra Det Digitale Motorregister (DMR). Derudover er der et større ”skyggetal” af ikke-indregistrerede køretøjer, som ligeledes kører uforsikrede rundt. Ét af formålene med lovændringen er derfor også, at skabe en mere retfærdig omkostningsfordeling ved at opkræve dagsgebyr fra alle de uforsikrede, og ikke kun forsøge at inddrive penge fra de uforsikrede, der forvolder en skade.

Gebyret

Dagsgebyret bliver i Danmark betragtet som et privatretligt gebyr og kan ikke sidestilles med en forsikring. Hele pointen med ordningen er netop, at gebyret pålægges for ikke at have tegnet en almindelig forsikring. Gebyret er derfor det samme for alle, der kører rundt i et uforsikret køretøj. 

For hver dag et motordrevet køretøj er uforsikret, pålægges ejeren, eller den registrerede varige bruger, et gebyr på 250 kr. Gebyret betales, indtil køretøjet afmeldes eller køretøjet forsikres. Data om køretøjer og de gebyrpligtige personer og virksomheder hentes fra DMR og indgår i et nyt inddrivelsessystem, som DFIM er ved at udvikle i samarbejde med en it-leverandøren. Systemet er cloudbaseret og bygger på en høj grad af automatisering, så medarbejderne i det daglige primært skal beskæftige sig med rådgivning om gældsafvikling samt tegning af almindelig forsikring.

Skyldigt gebyr/ingen forsikring

For at gøre ordningen så effektiv som muligt, og for at understøtte eksisterende lovgivning på området, er der i færdselsloven indført bestemmelse om, at en person eller virksomhed, der skylder gebyr til DFIM, ikke har mulighed for at genetablere en eksisterende forsikring, før al gæld til DFIM er betalt. Derudover kan personen eller virksomheden heller ikke tegne en ny forsikring på et andet køretøj før al gæld til DFIM er betalt. Oplysningerne om gæld til DFIM skal være tilgængelig for de forsikringsselskaber, som retligt er forpligtet til ikke at tegne en forsikring til en person eller virksomhed der har gæld til DFIM. I dag driver DFIM allerede et advarselsregister, som indeholder oplysninger om personer og virksomheder, der har været i præmierestance på et motordrevet køretøj. Oplysningerne om gæld til DFIM skal fremover ligeledes fremgå af et advarselsregister, således at forsikringsselskaberne kan overholde loven.

Succeskriterierne

Succeskriterierne for ordningen er flere. Dels en – gerne betydelig - reduktion i antallet af uforsikrede motordrevne køretøjer, dels at de lovlydige forsikringstageres udgifter til DFIM bortfalder i og med det forventes, at DFIM bliver fuldt ud finansieret gennem indtægterne fra gebyrordningen. Yderligere forventes det, at ca. 10.000 ekstra køretøjer bliver ansvarsforsikret, hvilket giver en forventet merindtægt til forsikringsselskaberne på 20 mio. kr. (den gennemsnitlige præmie for ansvarsdelen er pt. 2.000 kr.).

Kommunikation og administration

Pålæggelse af dagsgebyr for manglende betaling af en ansvarsforsikringspræmie er helt ny i dansk forsikringsret. DFIM og Forsikring & Pension er i gang med at udarbejde en større kampagne med det formål at udbrede kendskabet til ordningen.

For at varetage ordningen udvider DFIM med omkring 20 medarbejdere, som skal rådgive skyldnerne om mulighederne for at afvikle gæld og tegne en almindelig forsikring. DFIM vil fra 1. januar 2019 omfatte i alt ca. 30 medarbejdere som varetager hele driften af DFIM.