Bærekraft viktigere i forsikring

Artikelförfattare: Marit Sagen Åstvedt
Position: Direktør
E-mail: marit.aastvedt@fno.no
Organization: Finans Norge
About:

Marit Sagen Åstvedt er direktør i Finans Norge


Utgåva:
3, 2013
Språk: Norska
Kategori:

Bærekraftstenkningen blir stadig mer sentral i forsikringsnæringen – ikke minst pga. av klimaendringene. Våtere og villere vær slår direkte ut i skadetallene.

   Klimaforskningen viser at det oftere vil oppstå ekstremvær i fremtiden. Tallene varierer fra år til år.  I ekstremåret 2011 ble det eksempelvis registrert hele 37 000 skader etter vanninntrenging i bygninger. Det ble utbetalt 2,2 milliarder kroner i erstatning. I 2012 var tilsvarende tall 23 000 skader, og erstatningene beløp seg til 1,2 milliarder kroner.  

   Forsikringsnæringens funksjon er å forstå, forvalte og bære risiko, bl.a. gjennom forebygging og risikoriktig prising. På denne måten reduserer vi samfunnets sårbarhet i møte med større og mindre ulykker, kriser og naturhendelser. Ambisjonen er å sikre bærekraftige forsikringsløsninger som er robuste nok til å møte både globaliseringsutfordringer og klimaendringer. Dette fordrer innovasjon og helhetlig risikoforvaltning.

   Den norske skadeforsikringsnæringen er i ferd med å gjennomføre et viktig pilotprosjekt der nytteverdien for norske kommuner av forsikringsselskapenes klimarelaterte skadedata skal vurderes.  Kan dataene for eksempel bidra til å forhindre eller redusere vannskader? Gjennom skadedataene sitter forsikringsnæringen på god innsikt i klimaendringenes konsekvenser. Dataene dokumenterer bl.a. kraftig økning i vannskader – i særdeleshet tilbakeslag og overvann. Denne utviklingen har samfunnsøkonomiske konsekvenser langt ut over forsikringsutbetalingene.

   Forsikringsnæringen ønsker med dette å rette søkelyset mot forebygging og reduksjon av vannskader og andre klimarelaterte skader. Næringens arbeid med bærekraft baseres på allianser med andre interessenter.  Det nevnte prosjektet gjennomføres for Finans Norge av Vestlandsforskning med 8-10 kommuner som ”test”-kommuner. En rekke sentrale interessenter deltar i referansegruppen: Norsk Vann, KS, Fremtidenes Byer/DSB, NVE og Miljøverndepartementet.

   Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).