Søg artikel

Søgningen gav 55 resultater, viser 11 - 20

Samordnad riskhantering på ledningsnivå – krav i Solvens 2 och nödvändigt för att erhålla hög rating

Udgave: 4 / 2007 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsteknik, Markedsføring og konkurrence, Tilsyn | Forfatter: Jörgen Olsén

Samordnad riskhantering på ledningsnivå (eng. Enterprise Risk Management – ERM) bedrivs med målsättningen att förstå och hantera den totala risken i verksamheten. Med hjälp av genomtänkta processer mäts riskexponeringen på strategiska ställen i organisationen och analyseras metodiskt så att en samlad bild över totalrisken tonar fram. En lyckad ERM-process kräver ett aktivt engagemang från bolagets ledning, och processen underlättas om det finns en Chief Risk Officer med stark position i bolaget som har god förståelse för både försäkringsrisker och finansiella risker. Dessutom kan en simuleringsplattform, där verksamhetens risker kan analyseras och utvärderas, underlätta för bolaget att finna sin optimala kapitalstruktur. Formellt ERM-arbete krävs numera av kreditvärderingsinstituten och kommer att utgöra en av grundpelarna i Solvens 2.

Status for den norske pensjonsreformen

Udgave: 4 / 2007 | Kategori: Folketrygd | Forfatter: Fredrik Haugen

Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005 og 2006 er det trukket opp viktige premisser for det framtidige pensjonssystemet. I denne artikkelen gjennomgår forfatteren hvilke prinsipp som til nå er vedtatt, og hvilke spørsmål som det fortsatt står igjen å løse.

Om kränkning och diskriminering

Udgave: 4 / 2007 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Bertil Bengtsson

Som bekant är det idag vanligt med kränkningar, åtminstone att döma av massmedia. Det är korrekt att vara kränkt, inte som förr att bara känna sig irriterad, sur eller nedslagen av myndigheters negativa beslut och företags bristande tillmötesgående. Kanske beror det delvis på ledande frågor av journalister, men det förefaller som om folk skulle uppfatta allt möjligt som kränkningar också utan påminnelser från massmedias sida. Inställningen har möjligen också fått juridiska återverkningar – kränkning skulle anses mera graverande än tidigare i skadeståndsrättsliga sammanhang.

Svensk försäkring och klimatförändringar

Udgave: 4 / 2007 | Kategori: Miljøspørgsmål | Forfatter: Staffan Moberg

Under de senaste åren har stor uppmärksamhet riktats mot de rapporter som avlöst varandra om de kommande klimatförändringarna. Av särskild vikt är rapporterna från FNs klimatpanel IPCC, som fastlägger att vi står inför en klimatförändring till följd av en global uppvärmning och att orsaken är den ökade användningen av växthusgaser. Vidare redovisas vilka konsekvenser detta får för stora delar av världen och slutligen vad man kan göra för att över tid mildra eller minska dessa effekter.

Prognostiska faktorer vid whiplashskador

Udgave: 3 / 2007 | Kategori: Forsikringsmedisin | Forfatter: Anita Berglund

Whiplash-skada utgör den vanligaste personskadan till följd av bilolyckor. Även om majoriteten blir besvärsfria, så upplever ett stort antal kvarstående besvär. Under de senaste åren har några stora populationsbaserade studier genomförts och i dessa har ett stort antal potentiella prognostiska faktorer tagits i beaktande. I en systematisk litteraturöversikt konkluderades att ålder, kön, intensitet av initial nacksmärta och huvudvärk, såväl som initiala utstrålande besvär kan betraktas vara prognostiska faktorer. Dock är nuvarande kunskapsläge otillräckligt beträffande det prognostiska värdet av krockrelaterade faktorer, socioekonomiska indikatorer och olika psykologiska variabler.

Sosialiseringsspøkelset – bare et knirk i trappen?

Udgave: 3 / 2007 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Forsikringshistorie, Markedsføring og konkurrence | Forfatter: Kristian Trosdahl

Denne artikkelen er et sammendrag av min forskningsrapport med samme navn utgitt ved Handelshøyskolen BI i juni 2007. Formålet med rapporten var å studere nærmere et fenomen som mange i norsk forsikring kalte Sosialiseringsspøkelset – muligheten for at Staten ville sosialisere forsikringsnæringen. Første gang det ble foreslått å utrede sosialisering av næringen var så tidlig som i 1914, og så sent som midt på 1980-tallet ble spørsmålet fortsatt diskutert i politiske miljøer på venstresiden i Norge. Også i de øvrige nordiske land, kanskje spesielt i Sverige i årene rett etter 2. verdenskrig, var dette et aktuelt politisk spørsmål.

Orsaksbegreppet i skadeståndsrätten

Udgave: 3 / 2007 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Mårten Schultz

Orsakskravet är skadeståndsrättens mest fundamentala krav. Men dess närmare innebörd har varit förvånande oklar. De flesta jurister känner till att orsaksbegreppet, på något vis, kan analyseras i termer av ”nödvändiga och tillräckliga betingelser”, men vilken funktion en sådan ”betingelseanalys” skall fylla har sällan gjorts explicit och i praktiken har terminologin ibland fördunklat, snarare än förenklat, orsaksanalysen. Orsaksbegreppets otydliga innebörd har medfört en osäkerhet även i orsakskravets praktiska applikation, vid orsaksbedömningar i rättstillämpning och i andra sammanhang. I en nyligen presenterad avhandling av artikelförfattaren görs ett försök att formulera orsaksbegreppet på ett generellt hållbart sätt och därtill ges begreppet en övergripande teoretisk inramning.

Livsstil och övervikt hos tioåriga barn

Udgave: 3 / 2007 | Kategori: Forsikringsmedisin | Forfatter: Pernilla Garmy

I studien undersöks övervikt och dess relation till livsstilsfaktorer hos 138 tioåriga barn i tre kommunala grundskolor i södra Sverige. Övervikt fanns hos var fjärde tioåring i studien. Barnen med övervikt idrottade nästan lika mycket som de andra barnen, och de flesta åt frukost. Däremot hoppade barn med övervikt över skollunchen betydligt oftare. Barnen med övervikt kände sig mer utsatta för mobbing, var tröttare i skolan och hade mer huvudvärk.

Forsikringsmæglereformidling og aflønning efter de nye regler

Udgave: 3 / 2007 | Kategori: Forsikringsret, Markedsføring og konkurrence, Annet | Forfatter: Morten Samuelsson, Tine Egelund Thomsen

enne artikel handler om de regler i forsikringsformidlingsloven, der blev gennemført i 2006. Hovedvægten ligger på lovens nye bestemmelse om forbud mod provision fra forsikringsselskaber til forsikringsmæglere i tilknytning til det konkrete kundeforhold. I artiklen bliver der redegjort for indholdet og rækkevidden af provisionsforbuddet. Endvidere bliver forholdet til udenlandske forsikringsselskaber og -mæglere i relation til provisionsforbuddet belyst. Artiklen indeholder en udførlig gennemgang af overgangsreglerne, både for så vidt angår reglen om eksisterende aftaler om provision mellem en forsikringsmægler og et forsikringsselskab, og for så vidt angår reglen om formidling af arbejdsmarkedspensionsordninger. Endelig indeholder artiklen et afsnit om de øvrige ændringer af forsikringsformidlingsloven, der blev gennemført ved lovændringen i 2006 samt et afsnit om de sanktioner, som loven giver mulighed for at anvende ved overtrædelse af reglerne.

Sider