Tryggere bolighandel med færre konflikter

Bostadshus
Intervjuobjekt: Frida Sørlie Furset
Position: Avdelingsleder for boligselgerforsikring fra 2020
E-mail: Frida.furset@fremtind.no
Organization: Fremtind Forsikring
About:

Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo

Startet i Fremtind Forsikring i 2015 og jobbet med ansvar og regress. 


Udgave:
1, 2024
Språk: Norsk
Kategori:

Forsikringsprisen fra Den norske Forsikringsforening gikk i år til Frida Furset i Fremtind for hennes arbeid og innsats for å oppnå en tryggere bolighandel med færre konflikter.

1. januar 2022 kom endrede regler for ansvaret ved kjøp og salg av brukte boliger i Norge, lov om avhending. Tvister i forbindelse med kjøp av brukte boliger har lenge vært på topplisten av type sivile saker for norske domstoler. Hensikten med lovendringen var å oppnå en tryggere bolighandel. Muligheten for å selge brukte boliger med forbehold «som den er» ble fjernet, og med dette ble større ansvar lagt på selger av boligen. Kort forklart har selger ansvar for alle opplysningsfeil og alle skjulte feil og mangler i fem år etter salget. Samtidig kom en forskrift med strengere krav til innholdet i tilstandsrapporter.

Samme dag som lovendringen trådte i kraft, lanserte Fremtind boligselgerforsikring, som dekker selgers ansvar etter loven. Frida var med å etablere det nye produktet, med hovedansvar for avdelingen i forsikringsoppgjør og å etablere et nytt takstkonsept. Det er dette arbeidet Frida mottok Forsikringsprisen for.

– Vi så et behov for og en mulighet til å etablere et produkt hvor vi i Fremtind kunne tenke nytt, og oppnå lovgivers vilje om en tryggere bolighandel. Med tryggere bolighandel menes egentlig mindre reklamasjoner og færre skuffelser og krangling etter kjøp av en bolig. Ikke minst ville det også forenkle behandlingen av reklamasjonssaker når kjøper henvender seg til forsikringsselskapet, sier Frida.

Hvordan oppnå målet om en tryggere bolighandel?

Fremtind og Frida har en brennende tro på at en tryggere bolighandel kan oppnås gjennom åpenhet og kunnskapsdeling, tilstandsrapporter med god og riktig informasjon, og oppgjørsprosesser med særlig fokus på konfliktdempende håndtering og god kundeopplevelse for både selger og kjøper.

Frida har blitt lagt merke til utenfor egen organisasjon gjennom sin aktive rolle for å skape åpenhet og dele kunnskap med alle involverte i en bolighandel. Det har tidligere ikke vært stor åpenhet i bransjen og alle involverte i en bolighandel har i stor grad jobbet mot hverandre fremfor å jobbe mot samme mål.

Carl O. Geving, adm-. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund uttaler:

«Etter endringene i avhendingsloven er det etablert et bredt bransjesamarbeid for å skape en tryggere bolighandel. Frida har spilt en aktiv og fremtredende rolle i arbeidet med å sikre korrekt kommunikasjon om de nye reglene og god etterlevelse av forskriften om tilstandsrapporter. Gjennom dette samspillet er risikoen for skjulte feil og mangler redusert. Gjennom effektiv og god oppfølgning av henvendelser til forsikringsselskapet, avklares forventninger raskt og både kjøpere og selgere får en bedre opplevelse. Graden av konflikteskalering er lav. Frida kommuniserer åpent, imøtekommende og effektivt med samarbeidspartnere, og er behagelig å samarbeide med.»

Etablerte et takstkonsept for å sikre god informasjon i tilstandsrapportene

Frida har også hatt ansvaret for å etablere et takstkonsept som skal bidra til å forebygge potensielle reklamasjoner og konflikter gjennom god informasjon i tilstandsrapportene. I utgangspunktet betaler boligkjøper den prisen for boligen som hen mener er riktig ut ifra all informasjon hen har om boligen. Hvis selger gjennom tilstandsrapporten informerer om alle forhold ved boligen, og ikke overselger eller glemmer ubevisst eller bevisst informasjon, så vil ikke kjøper bli overrasket eller skuffet når hen overtar boligen.

Likevel ble det ikke gjort noen lovregulering om kompetansekrav til de som skriver tilstandsrapporter. For å bøte på manglende krav, har Frida gjennom det nye takstkonseptet lagt vekt på at dette skal hjelpe takstbransjen til å få øke kompetansen, gi hjelp til å oppfylle nye forskriftskrav riktig og forstå den viktige jobben de gjør.

– Vi må gjøre noe med årsakene til reklamasjonene, fremfor å flytte penger og ansvar gjennom regress. Det er rett og slett ikke bærekraftig. Vi i forsikringsbransjen har god kunnskap og data til å ta en aktiv rolle her, og vi må ta og dele den, sier Frida.

– Vi må dele vår kunnskap og bidra aktivt til at tilstandsrapporter før salget inneholder all og riktig informasjon. Hvis forsikringsselskapene ikke tar den posisjonen, hvem skal da gjøre det?

Daniel Ø. Helgesen, adm. dir i Norsk Takst uttaler:
«For Norsk takst har god dialog med forsikringsbransjen vært avgjørende i implementeringen av det nye regelverket for en tryggere bolighandel. Frida Furset har i den sammenheng vært en frontfigur for godt samarbeid, erfaringsutveksling og konstruktive innspill for å gjøre overgangen til nye regler så god som mulig for både forbrukere og profesjonelle. Frida er profesjonell, pragmatisk og positiv, og har bidratt til å skape et tillitsfullt samarbeidsklima som gir rom for diskusjon og uenigheter, men også gode løsninger. Norsk takst setter stor pris på Fridas engasjement for en tryggere bolighandel, og kan varmt anbefale Frida til forsikringsprisen 2024.»

Tverrfaglighet i oppgjørsprosessen reduserer misnøye hos kundene

Det kan selvfølgelig oppstå situasjoner eller forhold som ingen kunne vite før et boligsalg, og det er nettopp disse situasjonene selger kan forsikre seg mot gjennom boligselgerforsikring. Det ligger litt i ordene at boligselgerforsikringen dekker «skjulte feil og mangler».

Derfor er Fridas innsats for å etablere og lede oppgjørsprosesser med særlig fokus på konfliktdempende håndtering og god kundeopplevelse for både selger og kjøper viktig. Hun har bidratt til å tenke nytt rundt raske forbrukervennlige behandlinger av reklamasjoner, med klart språk fremfor juridisk språk. Normalt har denne bransjen bestått av oppgjørsavdelinger med jurister. Frida har satt sammen et tverrfaglig team med jurister, eiendomsmeglere, takstmenn og saksbehandlere med kompetanse på forsikring generelt.

– Et tverrfaglig miljø øker både kompetanse og kunnskap hos den enkelte saksbehandler, men er også godt for arbeidsmiljøet. Vi behandler reklamasjoner fra alle kundegrupper og derfor er det viktig å ha ulike mennesker til saksbehandling også, sier Frida.

Fridas drøm

Forsikringsprisen ble gitt til Frida for hennes innsats til en sunnere utvikling av boligselgerproduktet, men hun påpeker at jobben ikke er i mål og at det fremdeles er mye å jobbe med for at alle skal oppleve en tryggere bolighandel.

For eksempel er ikke aldersfradrag eller standardhevingsfradrag regulert i norsk rett. En stor andel av dagens uenigheter består av ulike oppfatninger om hvor stort fradrag som er riktig å trekke når det er en feil eller mangel. Dette er i stor grad en skjønnsmessig vurdering.

– Jeg drømmer om den danske modellen hvor levetider og aldersfradrag er regulert i faste «avskrivningstabeller» – og hvem vet, kanskje får vi til det en dag i Norge også, avslutter Frida.