SFM vill skapa värde för sina medlemmar

Rådgivning
Intervjuobjekt: Tove Hässler
Position: VD
E-mail: tove.hassler@sfm.se
Organization: Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM)
Udgave:
1, 2024
Språk: Svensk
Kategori:

Svenska Försäkringsförmedlares Förening – i dagligt tal kallat SFM – är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. Sedan september 2023 är Tove Hässler VD där. Juristutbildad i Linköping och med drygt 15 års erfarenhet av försäkringsbranschen har hon idag ansvaret för att hålla samman en organisation med dryga 2000 försäkringsförmedlare och ca 120 företag som medlemmar. Och samtidigt har hon rollen som småbarnsmamma.

Tove började sin yrkesbana som trainee på Trygg-Hansa och har sedan dess hunnit med olika juristroller på olika försäkringsbolag, bland annat på Moderna och ICA Försäkring. När hon kom till SFM, blev det uppenbart för henne hur viktig förmedlarbranschen och rådgivningen är i stort – både för sparande och för kapitalmarknaden.

─ Här spelar SFM en stor roll. Jag blev positivt överraskad av hur mycket exponering vi får, liksom att vi har tagit mer och mer plats.

Lagstiftningsarbetet börjar ofta i Bryssel

Det viktigaste för Tove är att SFM gör värdeskapande aktiviteter för sina medlemmar. Till syvende och sist är det att möta deras behov av stöd i deras arbete och att stärka branschen. Just nu handlar det mycket om lagstiftningsarbetet, som medför stora förändringar för förmedlarbranschen.

─ En stor del av lagstiftningsarbetet på vårt område börjar i Bryssel. Ny svensk lagstiftning utgår oftast nämligen från EU-regelverk. Här gäller det att vara proaktiv. Vi får stor hjälp att föra fram våra synpunkter via BIPAR, som är den europeiska organisationen för försäkringsförmedlare.

Ett av de förslag som nu diskuteras inom EU är RIS, Retail Investment Strategy. RIS syftar till att främja mer transparens, enkelhet, rättvisa och kostnadseffektivitet för investeringsprodukter inom den inre marknaden. Det har kommit in cirka 1200 ändringsförslag från olika intressenter – vilket är väldigt mycket – och ärendet är nu föremål för behandling i Europaparlamentet. Men Tove tror inte på något snabbt utslag.

─ Nej, jag tror inte på något klubbat beslut före sommaren. Mycket dialog återstår innan dess. Och även om regelverket får direkteffekt kommer det även krävas anpassningar i svensk lag. Kanske kan det bli verklighet 2025 eller 2026, men det är osäkert 

Ett annat förslag på nytt regelverk som förmedlarbranschen är intresserad av är FIDA, eller Financial Data Access. Det är en ramverksförordning, vars syfte är att föra den bredare finansiella sektorn in i den digitala tidsåldern genom att underlätta delning och tillgång till kundens finansiella data. Även där har det kommit in många ändringsförslag och tidplanen för FIDA är likaledes osäker.

─ En viktig nyckelspelare för oss är vår egen styrelseordförande, Gunnar Hökmark. Han har tidigare varit ledamot av EU-parlamentet och har ett brett kontaktnät. Bland annat har han hjälpt till att få intressanta talare till våra konferenser.

En annan viktig resurs för Tove är de många arbetsgrupper som startats under senare tid. Hon ser ett stort värde i att samla medlemmar i olika formationer, som kan ge vägledning i det fortsatta arbetet inom SFM.

 

Fler nyutexaminerade till branschen

Vilka utmaningar ser då Tove inför framtiden?

─ En stor utmaning är att få nyutexaminerade från universitet och högskolor att aktivt söka sig till vår bransch, för att på det sättet få nya och fler välutbildade medarbetare. Det här gäller inte bara förmedlarbranschen, utan även försäkringsbranschen i stort. Vi vill visa att vi är en attraktiv bransch, där exempelvis hållbarhet är en viktig fråga. Det är också en bransch som är en viktig kugge i samhällsmaskineriet – försäkringar behövs för att hjulen ska rulla. Och vi ser att frågorna kring cybersäkerhet är något som kan locka nya grupper av medarbetare till vår bransch.

Arbetet, som bedrivs i samarbete med andra aktörer inom försäkringsbranschen, handlar framförallt om att få ut information till studenterna på universitet och högskolor.

En annan utmaning är att regelverken ibland kan vara både otydliga och tunga, vilket kan bli svårt att tillämpa i verksamheten för de mindre medlemmarna inom SFM. Det har, i sin tur, medfört sammanslagningar av förmedlare, alltså en konsolidering inom branschen. När det gäller regelverken är det också många frågor som är sprungna ur dem, som till exempel hållbarhet och penningtvätt.

Gemensamt brev med Finansinspektionen

På tal om regelverken, tycker Tove att SFM har en bra relation med Finansinspektionen.

─ Vi har regelbundna kvartalsmöten med Finansinspektionen, där vi får mer bakgrund till de olika beslut som påverkar förmedlarbranschen. Ett bra exempel på något som kommit ut av dessa möten är det gemensamma brev till regeringen som vi skrivit tillsammans med FI och där vi efterlyser en bättre sparmarknad, med ett starkt konsumentskydd och god konkurrens på lika villkor mellan marknadens aktörer. Det har stärkt vår relation med FI och även av SFM som organisation.

Tove nämner också att de utmaningar som världen av idag står inför påverkar både utbud och villkor. En rad nya produkter har sett dagens ljus och hon nämner här speciellt produkter inom cyberförsäkring vilket förmedlarbranschen varit pådrivande inom. Det visade sig bland annat i den rapport som SFM tog fram förra året – ”Förmedlad Sakförsäkring i Sverige” –, vilken SFM just nu arbetar aktivt med för att fram en uppdaterad version under våren.

Ge konsumenten rätt förutsättningar

En fråga som diskuterats under en längre tid är möjligheten för konsumenten att flytta sin tjänstepension till en annan aktör. Det finns numera en lagstadgad rätt att flytta pengarna från en försäkring, antingen till ett annat pensionsbolag eller till en annan typ av förvaltning. Men diskussionen har fortsatt och det finns de som talar om en ”flyttkarusell”, dvs, det finns oro en för att konsumenten inte får tillräcklig information. Det är något som stärks av AMF:s årliga undersökning och som vi skrev om i förra numret av den här tidningen.

─ Från SFM:s sida är vi positiva till att konsumenterna nu ges den här möjligheten, men det ska naturligtvis vara under förutsättning att konsumenten får tillräcklig information om vad flytten innebär och att flyttbeslutet stämmer överens med dennes behov. Det handlar om ett ansvar från aktörernas sida att göra konsumenten medveten om sitt val. Vi vill inte motverka vad som ibland brukar kallas ”flyttkarusellen”, men vi måste vara måna om att konsumenten ges korrekta förutsättningar för sitt beslut.

SFM har bidragit till arbetet med detta, genom att sammanställa viktig information som man bör tänka på som konsument. Den sammanställningen finns på Pensionsflyttguiden.

─ Vi stöttar också våra medlemmar genom vägledningar och tolkningar av regelverket. Vi vill på det sättet ge vårt bidrag till att ”god sed” efterföljs på det sätt som lagstiftaren har uttalat, säger Tove Hässler till sist.