Søk Artikkel

50 søkeresultater funnet, viser 31 - 40

Lærdommer fra Silvers undergang

Utgave: 2 / 2018 | Kategori: Forsikringshistorie, Markedsføring og konkurranse, Tilsyn | Forfatter: Arne Thommessen, Jorge Jensen

Silver Pensjonsforsikring AS gikk inn i historien som det første livselskapet i Norge som ble satt under offentlig administrasjon. Selskapets ledelse har forsøkt å plassere skylden hos det de mener er motarbeidende myndigheter, sleipe konkurrenter og unødvendig strenge kapitalkrav. Det er elementer av fakta i Silvers i historiefortelling, men den er selektiv og hopper bukk over ansvaret til de som ledet selskapet inn i undergangen.

Ny forbrugerpakke fra EU

Utgave: 2 / 2018 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Forbrukerspørsmål | Forfatter: Claus Tønnesen

EU-Kommissionen har fremsat forslag om en ”New Deal for Consumers”. Der foreslås bl.a. høje bøder og øget adgang til erstatning for overtrædelse af en lang række forbrugerregler. Og det skal være lettere at anlægge såkaldte gruppesøgsmål. Forslagene rummer opgør med flere fundamentale retlige principper og bør derfor behandles grundigt i EU inden eventuel vedtagelse.

Hur löser vi problemen med underförsäkring?

Utgave: 2 / 2018 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Forbrukerspørsmål | Forfatter: Paulina Dejmek-Hack

I den här artikeln besvarar Paulina Dejmek Hack, rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker avseende bland annat finansregleringsfrågor, ett antal frågor från Nft kring problemen med underförsäkring. Bidraget bygger på författarens inlägg vid konferensen "Overcoming Underinsurance", organiserad av Insurance Europe i maj 2018.

Godt år for skadeforsikring i Norge

Utgave: 2 / 2018 | Kategori: Skadeforsikring | Forfatter: Kari Mørk, Roxicca Thirumeny

Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på litt under 16 milliarder kroner før skattekostnad for 2017. Dette er et resultat på samme nivå som året før. Det forsikringstekniske resultatet anses som godt med en kombinertprosent på 87 (sum av skadeprosent og kostnadsprosent). Dette skyldes at forsikringsselskapene fortsatt har fokus på effektiv drift og dynamisk prising.

Nytt premiepensionssystem hett ämne vid rundabordssamtal

Utgave: 1 / 2018 | Kategori: Folketrygd | Forfatter: Svenska Försäkringsföreningen

I mitten av mars arrangerade Pensionsnyheterna och Ydrenas Communications en nätverksträff kring Pensionsgruppens förslag att reformera premiepensionens fondtorg. Avsikten var att låta olika intressenter belysa Pensionsgruppens förslag. Pensionsmyndigheten underströk att förändringen ska minska risken för problem med oseriösa aktörer, medan Fondbolagens förening tycker att Finansinspektionen ska agera snabbare och begära in underlag från utländska tillsynsmyndigheter för att rensa ut dessa oseriösa aktörer.

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

Utgave: 1 / 2018 | Kategori: Tjenestepensjon | Forfatter: Fredrik Haugen

Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor i Norge ble 3. mars 2018 enige om en ny pensjonsordning for offentlig ansatte. Partene er LO, Unio, YS, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidstakerorganisasjonene skal nå forankre den nye ordningen hos medlemmene. De har frist til 1. juli 2018 med å gi endelig tilbakemelding på om medlemmene støtter ordningen. Denne artikkelen beskriver hovedtrekkene i den nye pensjonsordningen.

IORP II kan føre til store forandringer i pensionssektoren

Utgave: 1 / 2018 | Kategori: EU og internasjonal forsikring | Forfatter: Jesper David Jensen

IORP II-direktivet står overfor at skulle implementeres i dansk ret. Men da den danske pensionssektor allerede er underlagt Solvens II-direktivet, vil IORP-II direktivet ikke umiddelbart få stor anvendelse. I artiklen peges dog på, at presset fra udenlandske IORP, som kan levere arbejdsmarkedspension til danske kunder efter lempeligere IORP-minimumsregler, kan gøre det nødvendigt at udbrede anvendelsen af IORP II-direktivet til de danske leverandører af arbejdsmarkedspension. Konsekvensen kan dog blive en mere regulatorisk opdelt pensionssektor, og med forskelle i forbrugerbeskyttelsen.

Sider