Søk Artikkel

6 søkeresultater funnet, viser 1 - 6

Patientförsäkringen i Finland

Utgave: 3 / 1994 | Kategori: Forbrukerspørsmål | Forfatter: Martti Mikkonen

Den finländska patientskadelagen trädde i kraft 1.5.1987. Lagen baserade sig i huvudsak på ett utlåtande som avgavs 1982 av social- och hälsovårdsministeriets kommission för frågor om rättsskydd inom hälsovården. Men redan innan lagen trädde i kraft hade man i Finland fått erfarenheter av patientförsäkring, för alltsedan 1982 hade en frivillig patientförsäkring tecknats för en del av hälsooch sjukvården inom den privata sektorn.

Beretning 1994

Utgave: 3 / 1994 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning | Forfatter: Bent Knie-Andersen

Efter den økonomiske stagnation, der har varet fra slutningen af 1980’erne, er et økonomisk opsving nu på vej i Danmark, ligesom der også kan konstateres fremgangstendenser i en række andre lande i vor økonomikreds. Fremgangen mærkes tydeligst i hjemmemarkedserhvervene, der for manges vedkommende har ligget økonomisk underdrejet i de senere år, og det er meget positivt, at der nu kan spores økonomisk optimisme i mange af disse for dansk økonomi væsentlige erhverv. At udviklingen kan ske på basis af et solidt overskud på betalingsbalancens løbende posterer er naturligvis en afgørende forudsætning, som det er vigtigt vedvarende at få opfyldt, hvis det danske opsving skal betragtes som samfundsøkonomisk holdbart.

Svensk försäkring i ett internationellt perspektiv - anförande vid Försäkringstjänstemannaförbundets konferens den 3 maj 1994

Utgave: 3 / 1994 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Tilsyn | Forfatter: Claes Norgren

1990-talet kommer med betydande sannolikhet att beskrivas som ett decennium då mycket stora förändringar ägde rum för försäkringsbolagen. Drivkrafterna bakom detta kommer man i de ännu oskrivna böckerna sannolikt att i hög grad tillskriva internationaliseringen av den svenska finansiella marknaden. Denna internationalisering följde i kölvattnet på avregleringen av marknaderna och den svenska integrationsprocessen med Den europeiska unionen. Det internationella perspektivet kommer att bli en ökad realitet inte bara för myndigheterna, som måste anpassa regelverk och tillsyn till nya förhållanden i vår omvärld. Även för dem som är verksamma i försäkringsföretagen kommer nya marknader, nya kunder och nya produkter att utvecklas. Detta ställer krav på en ökad anpassningsbarhet. Jag skall i detta anförande beröra följande områden. Först vill jag starta med att diskutera den strukturomvandling som nu sker i finanskrisens spår. Därefter kommer jag att behandla internationaliseringen av svensk försäkringsmarknad och den europeiska finansiella integrationen. Jag kommer sedan att diskutera försäkringstillsynens framtida inriktning och avslutningsvis kommer jag att diskutera vissa strukturförändringar inom försäkringsområdet åren framöver.

Compensation for personal injury in Western Europe - Principles, practice and recent developments in the field of non-pecuniary loss in eight countries

Utgave: 3 / 1994 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Trafikk- og motorvognforsikring, Forsikringsrett | Forfatter: Paul Szöllösy

1. Differing principles of liability and standards of compensation in the European countries Who is responsible for damage that has occurred through human error and how, in particular, reparation can be provided for the consequences of bodily injury or the death of a person are questions that are answered differently in every country, even within Europe. There is widespread agreement on the principle that whoever is culpable of causing damage to another party is obliged to compensate. The stage of development of the society, economics and technology, as well as the traditions and aspirations of national law, are the decisive factors here. Increased efforts have nevertheless been made recently by international organisations, and in particular by the European Community (EC), to bring about legal approximations, in the tort law sectors also, of the European countries. The most important example of this is the EC Directive on Products Liability of 12.7.1985, which has in the meantime been implemented into the national law of most of the West-European countries.