Søk Artikkel

7 søkeresultater funnet, viser 1 - 7

Anvendelse af seniorarbejdskraft

Utgave: 2 / 1994 | Kategori: Annet | Forfatter: Søren Steen-Jensen

Artiklen redegør for de udfordringer, som den demografiske udvikling åbner for. I de seneste år har en række offentlige og private virksomheder i en lang række tilfælde afskediget ældre/seniormedarbejdere. Forfatterens forskning samt forsøg fra udlandet viser, at det ofte er en forfejlet strategi. Anvendelse af seniorarbejdskraft er både produktivt og i høj grad vigtigt, især i betragtning af, at det ikke kun er medarbejderne, der bliver ældre, det gør kunderne også, hvilket stiller nye krav til produktudvikling, service og markedsføring. Her spiller seniormedarbejdere en centralt rolle. Artiklen omtaler kort forfatterens prisopgave omkring kompetenceudvikling af seniorarbejdskraft, ligesom forfatteren redegør for de bemærkelsesværdige resultater en engelsk virksomhed har opnået med rekruttering af seniormedarbejdere over 50 år. Artiklen giver en kort omtale af forfatterens forskningsforsøg i Danmark med kompetenceudvikling af seniormedarbejdere i to kommuner og to virksomheder. Både de engelske og danske forsøg viser, at der ligger væsentlige uudnyttede ressourcer gemt i seniormedarbejdere — ressourcer som burde anvendes i udvikling af nye produkter, nye servicetiltag, nye markedsføringsmetoder overfor den stærkt voksende, købedygtige gruppe af ”seniorkunder”. Mange virksomheder indenfor den finansielle sektor (herunder forsikringsselskaber) har de sidste par år afskediget mange seniorer, og denne strategi kunne gå hen og blive fatal i den fremtidige betjening af den stadig stigende aldring i kunde-gruppen! Mon ikke seniorer er bedre til at servicere og udvikle seniorer?

Collusive and Competitive Institutions in the Swedish Insurance Market

Utgave: 2 / 1994 | Kategori: Forsikringshistorie, Annen skadeforsikring, Forbrukerspørsmål, Markedsføring og konkurranse, Tilsyn | Forfatter: Alexander Boksjö, Mikael Lönnborg-Andersson

The present structure of the Swedish insurance industry is the result of a long historical process, in which relational contracting between companies is of crucial importance. The policies adopted by the firms towards each other — their market conduct — were early characterised by a mix of collaboration and competition. On balance, this resulted in a market development, which in many ways is unique compared with other financial markets. The mutual interdependence of an oligopolistic market often results in agreements, which aim to cope with structural uncertainty; this is evident in the insurance business. Formal contracting was widespread, and many cartel agreements were signed, of differing spans and covering diverse areas of activity. Knowledge of insurance cartels is very incomplete. We neither know the persistence nor the frequency of cartel agreements. Another area where our knowledge is very random is with regard to which insurance branches the cartels have been founded and how this changed over time. Thus the purpose of this paper is to describe and analyse cartels of the Swedish insurance industry 1947—1980.

Naturskadeforsikring - Norsk Naturskadepool

Utgave: 2 / 1994 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Miljøspørsmål | Forfatter: Erling Rikheim

Siden 1. januar 1980 har vi hatt lovfestet naturskadeforsikring i Norge. Forsikringsordningen bygger på et dobbelt solidaritetsprinsipp. På forsikringstakersiden medfører solidariteten at alle som har brannforsikring også må tegne naturskadeforsikring, og premiesatsen er den samme uten hensyn til risiko. Alle selskaper som overtar brannforsikring er forpliktet til å være medlem av Norsk Naturskadepool, og solidariteten selskapene imellom innebærer at poolen utligner samtlige naturskadeerstatninger mellom selskapene i forhold til de respektive selskapers samlede brannforsikringssummer. I artikkelen gis en kort oversikt over bakgrunnen for etableringen av naturskadeforsikringen og opprettelsen av Norsk Naturskadepool. Videre redegjøres for en del viktige punkter i Naturskadepoolens virksomhet siden etableringen i desember 1979.

Ett och samma problem — men tre olika lösningar - Några synpunkter på danska, norska och svenska försäkringsterminologier

Utgave: 2 / 1994 | Kategori: Forsikringsteknikk | Forfatter: Hans von Heijne, Tage Eriksson

I Norge, Sverige och Danmark har man på senare år — i nu nämnd ordning -— funnit det angeläget att till tjänst för sina försäkringsanställda och andra intresserade publicera moderna försäkringsterminologier. Forsikringsterminologi, ord og uttrykk i forsikring. Utgiven av Forsikringsskolen, Oslo 1985. 54 sidor. Ny upplaga beräknas utkomma under 1995. Försäkringstermer, definitioner, kommentarer, förkortningar. Utgiven av Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm 1987. 175 sidor. Dansk Forsikringsleksikon. Utgivet av Forsikringshøjskolens Forlag, Köpenhamn 1993. 213 sidor. Det är publicerandet av den sistnämnda skriften som föranlett dessa reflexioner.

Återförsäkring av offshoreindustrin

Utgave: 2 / 1994 | Kategori: EU og internasjonal forsikring, Forsikringsteknikk | Forfatter: Heikki Dennerström

Marin utvinning av olja och gas är en i högsta grad riskfylld verksamhet som kräver investeringstunga och tekniskt komplexa anläggningar med lokalisering ute på de öppna haven. Karakteristiskt för offshoreanläggningar är bl.a. en koncentration av mycket stora egendomsvärden till begränsade ytor och behov av avsevärd finansiell försäkringskapacitet för individuella anläggningar. Under 1980-talet strömmade mycket kapital in på den internationella återförsäkringsmarknaden. Det var kutym att alla försäkringsbolag också skulle ägna sig åt återförsäkring samtidigt som den traditionella marknaden, Lloyd’s i London, översvämmades av riskvilligt kapital från olika syndikat och välbärgade privatpersoner. Mellan 1988 och 1992 drabbades offshoreindustrin av ett antal mycket svåra olyckor, vilka resulterade i betydande förluster för återförsäkrarna på marknaden.

Regulering af koncerninterne transaktioner m.v. - i forbindelse med tilsynet med finansielle koncerner

Utgave: 2 / 1994 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Tilsyn | Forfatter: Malene Stadil, Michael Holm

Etableringen af finansielle koncerner i Danmark i midten af 1980’erne medførte, at Finanstilsynet i højere grad måtte fokusere på koncerninterne transaktioner. Når selskaber indgår i en koncern, er der mulighed for at overføre over- og underskud mellem selskaberne gennem køb og salg af aktiver, prisfastsættelse af serviceydelser og omkostningsfordeling ved fælles funktioner (husleje, lønudgifter etc.). I det omfang sådanne transaktioner gennemføres på ikke-markedsmæssige vilkår, kan et selskab under tilsyn svækkes kapitalmæssigt til fordel for et andet koncernselskab, som ikke er under tilsyn. Endvidere vil der være mulighed for gennem lån fra f.eks. koncern-livsforsikringsselskaber at få finansieret aktiviteter, som forsikringsselskaberne ellers ikke ville have deltaget i, hvis de ikke havde været en del af en koncern. Den finansielle risiko på sådanne investeringer samt risikoen for, at der direkte flyttes midler fra livsforsikringsselskaberne, betyder, at tilsyn med finansielle koncerner må indebære en form for overvågning og kontrol af de transaktioner, som sker indenfor en finansiel koncern.