Cybercrime og forsikring

Artikkelforfatter: Stein Schjølberg
Position: Internasjonal ekspert på cyberkriminalitet
E-mail: stein.schjolberg@cybercrimelaw.net
Organization: --
About:

Stein Schjølberg er en internasjonal ekspert på globale tiltak mot cyberkriminalitet. Han har vært ekspert for flere internasjonale organisasjoner, som OECD, Europarådet, INTERPOL, International Telecommunications Union (ITU) i Geneve, Verdensbanken,  EastWest Institute (2010-2013), World Economic Forum. (2012-2013).

I FN organet ITU ledet han en High Level Experts Group (HLEG) på nesten 100 internasjonale eksperter i tiden 2007-2008, og ble tildelt ITU Silver Medal for sitt arbeid. I Norge var han medlem av Straffelovrådet i 1983-1986, og ledet Datakrimutvalget (2002-03) som fremmet forslag om lovtiltak for tilpasning og ratifikasjon av Europarådets konvensjon om cybercrime. I 1980-årene gjennomførte han et prosjekt om forsikring og datakriminalitet ved Institutt for Rettsinformatikk, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, og skrev utredningen ”Datakriminalitet og forsikring ” i COMPLEX 7/86.

Stein Schjølberg var en ekstraordinær lagdommer i tiden 2010-2013, etter å ha vært sorenskriver og dommer fra 1984, og var ansatt i Oslo Politikammer fra 1968-1984. Han ble pensjonert i 2010.

Han var en Visiting Senior Fulbright Scholar med forskningsopphold om computer crime i et år på Stanford Research Institute (SRI-International) i California i tiden 1981-1982.  Samtidig bisto han INTERPOL i arrangementet av den første internasjonale konferanse om computer crime i Paris, i desember 1981.

I tillegg var han oppnevnt av National Center for State Courts som medlem av International Think Tank on Global Court Technology (1999-2001).

Stein Schjølberg har holdt en rekke foredrag i Norge og internasjonalt, Lenke til nærmere informasjon:

http://www.cybercrimelaw.net/biography.html


Udgave:
3, 2014
Språk: Norsk
Kategori:

Forfatteren var invitert som foredragsholder på konferansen Asia Cyber Liability Conference i Singapore 2-3. juli 2014. Konferansen var organisert av Asia Insurance Review, som er en ledende journal for forsikringsbransjen i Asia.

Foredraget hadde som tittel “The Cybercrime Laws of Today – will they protect our future and how Insurance can help?”. I denne artikkelen gis det et sammendrag av hans foredrag, og omtale av enkelte andre foredragsholdere av særlig interesse.

Cyberspace er vår tids ramme for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Stater, internasjonale og nasjonale organisasjoner og institusjoner, offentlig virksomhet, næringsvirksomhet og enkeltindivider er avhengig av en velfungerende og sikker bruk av cyberspace.

Omfanget av straffbare handlinger i cyberspace er i voldsom vekst, og særlig alvorlig for enkeltlandene er industrispionasje og cyberangrep på viktige infrastrukturer for samfunnsfunksjoner. Et hovedproblem er at disse handlinger kan finne sted uten at det eksisterer internasjonal lovgivning eller en domstol som kan stille aktørene til ansvar med rettsforfølging og straff.

Cyberspace er i dag den siste gjenværende arena der globale straffbare handlinger kan gjennomføres uten nevneverdig risiko. Alle andre områder, det være seg på land, til sjøs, og i luften er underlagt internasjonale lover og regelverk.

Lov og orden må også sikres og utvikles i cyberspace, som i det globale samfunn for øvrig. De rettigheter som har et strafferettslig vern offline må også få et strafferettlig vern online.

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).