Søg artikel

Søgningen gav 55 resultater, viser 21 - 30

Trafikförsäkringen i Finland har internationellt sett stort täckningsomfång

Udgave: 3 / 2007 | Kategori: EU og international forsikring, Annen skadeforsikring | Forfatter: Janne Jumppanen

et finska trafikförsäkringssystemet har under den senaste tiden väckt ett allt större intresse i de andra nordiska länderna, men också på ett bredare internationellt plan. Trafikförsäkringssystemen är baserade på de enskilda ländernas lagstiftningsmässiga historia och de är nära förbundna bl.a. med systemen för den sociala tryggheten. Modellen för Finlands nuvarande trafikförsäkringslagstiftning har i tiden tillkommit i samförstånd mellan de nordiska länderna. I fråga om finansieringen av försäkringssystemet och andra centrala detaljer har det förekommit t.o.m. mycket stora skillnader mellan de olika ländernas system. I och med att vi sedan en tid tillbaka befinner oss i ett läge som styrs av EG:s trafikförsäkringsdirektiv har det nordiska samarbetet tyvärr minskat.

Vem är särskilt närstående enligt 5 kap 2 § första stycket tredje punkten SKL?

Udgave: 3 / 2007 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Marcus Radetzki

I 5 kap 2 § första stycket tredje punkten SKL återfinns sedan 2002 en regel som, med sikte på situationer i vilka en skadevållare bär ansvar för personskada med dödlig utgång, föreskriver att ersättning skall betalas för personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära. I denna uppsats analyseras vad som erfordras för att en person skall anses vara särskilt närstående vid tillämpning av denna regel.

75 års oplysning om forsikring

Udgave: 3 / 2007 | Kategori: Forsikringshistorie, Markedsføring og konkurrence | Forfatter: Simon Tolstrup

Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister får en saglig ekspertkommentar til deres historier. Forsikringsoplysningen har gennem de sidste 75 år opbygget en stærk platform i pressen og en høj troværdighed blandt de danske forbrugere. Her præsenteres et vue over 75 års forsikringshistorie.

Sjukskrivningsdebatten i början på 2000-talet

Udgave: 3 / 2007 | Kategori: Folketrygd, Forsikringshistorie | Forfatter: Gunvall Grip

Debatten om sjukskrivningarna inom den allmänna försäkringen har under senare år varit mycket omfattande. Ett flertal av samhällslivets debattörer har deltagit. Trots en omfattande debatt, återkommande utredningar och relativt genomgripande omorganisationer inom försäkringskassesystemet, tycks osäkerheten vara påfallande när det gäller frågan om sjukskrivningarnas egentliga orsaker. Flera av linjerna i debatten tas upp i denna artikel.

Pensioneringsåldern och hur man mäter den

Udgave: 3 / 2007 | Kategori: Folketrygd | Forfatter: Jari Kannisto

I Finland genomfördes en arbetspensionsreform i början av 2005. Ett av de viktigaste målen för reformen var att senarelägga pensionsövergångarna med 2–3 år. Hur målet nås bedöms genom att iaktta förändringen av pensioneringsåldern, men hur ska pensioneringsåldern mätas? Traditionella mått, såsom medelåldern och medianåldern bland de nypensionerade, lämpar sig illa för observation av förändringar över tid, eftersom befolkningens åldersstruktur förändras. Därför har vi i Finland infört ett mått som kallas förväntad pensioneringsålder och som beräknas enligt motsvarande princip som den förväntade livslängden. Måttet beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern på det villkor att pensioneringsfrekvensen och dödligheten i respektive åldersklass hålls på samma nivå som under betraktelseåret.

En nordisk skadeståndslag?

Udgave: 3 / 2007 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Bill W. Dufwa

De förutsättningar på vilka den nordiska skadeståndsrätten bygger är attackerade söderifrån. Inom EU förbereder olika grupper förslag till en europeisk skadeståndsrätt som i grunden är helt olik den nordiska. Bill Dufwa, som själv är djupt engagerad i det europeiska arbetet, föreslår att vi skall bilda front genom att utarbeta nordiska principer för en europeisks skadeståndsrätt.

Rettferdig forsikring?

Udgave: 3 / 2007 | Kategori: Annet | Forfatter: Trine Skei Grande

Det blir stadig vanligere å skaffe seg helseforsikringer. Godt nytt for forsikringsselskapene, men er det godt nytt for oss andre? Det blir sagt at forsikring er som lotteri. Du vedder med en viss innsats om du for eksempel kommer til å få bilen din stjålet. Forsikringsselskapenes anliggende er som enhver bedrift å øke eiernes overskudd. Det er selvfølgelig helt legitimt. Vårt ansvar som politikere er å legge rammene for at hvert individ får en så rettferdig behandling innen helsevesen og i samfunnet for øvrig som overhode mulig.

Stress er en fælles udfordring

Udgave: 2 / 2007 | Kategori: Annet | Forfatter: Lene Rosenmeier

At forebygge stress kræver en fælles indsats fra både arbejdsgivere og medarbejdere. Derfor har Finanssektorens Arbejdsgiverforening for nylig udgivet en stressvejledning sammen med DFL og Finansforbundet.

Omprövning av ersättning för inkomstförlust enligt 5 kap 5 § skadeståndslagen (Skl)

Udgave: 2 / 2007 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Marie Svendenius

Möjlighet att ompröva en fastställd ersättning för inkomstförlust eller underhåll kom till genom 1975 års ändring av 5 kap 5 § skadestånds-lagen (Skl). Vid 2002 års lagstiftning, som gäller för skadefall som har inträffat efter år 2001, infördes en mer generell omprövningsregel. Rätten till omprövning utvidgades då till att avse även ersättning för kostnader och för ideell skada.

Sider