Søg artikel

Søgningen gav 12 resultater, viser 1 - 10

Miljöskada och försäkring

Udgave: 4 / 2008 | Kategori: Miljøspørgsmål | Forfatter: Johanna Fornhammar Rosenqvist

Hantering av miljöskada, omfattande både prevention och reparation, är en naturlig del av den hållbara utvecklingen. Kan privata försäkringslösningar utgöra en lämplig metod för att förverkliga målsättningen1 hållbar utveckling? I artikeln diskuteras frågan dels utifrån gällande lagstiftning och det rådande antropocentriska miljöetiska perspektivet, dels utifrån ett etiskt perspektiv där naturen som sådan tilldelas ett egenvärde, dvs ett värde oavsett människans subjektiva bedömning.2,3

Behov for å heve kompetansen i salg og rådgivning i finansnæringen – ny sertifiseringsordning for selgere i skadeforsikring

Udgave: 4 / 2008 | Kategori: Markedsføring og konkurrence | Forfatter: Mia Ebeltoft

Finansbransjen gjennom FNH har i år satt samfunnsansvar på sin felles agenda. Skadeforsikringsbransjen har i flere år arbeidet aktivt med å kartlegge og forstå bedre hvorfor man har et forholdsvis dårlig omdømme. Som en del av dette arbeidet har bransjen, i samarbeid med Forbrukerrådet, arbeidet fram en felles forbrukerundersøkelse om omdømme i skadeforsikring. Denne står sentralt for etableringen av fire konkrete tiltak bransjen nå setter i gang. Det kanskje viktigste av disse tiltakene er etableringen av en obligatorisk sertifiseringsordning som skal omfatte alle selgere og rådgivere og sikre kvalitet i salg og rådgivning slik at kunden foretar gode og riktige valg.

Kapitalförsäkring och investerarskydd

Udgave: 4 / 2008 | Kategori: Økonomi og kapitalforvaltning, Forsikringsret | Forfatter: Daniel Nordholm

Allt fler väljer att investera i finansiella instrument inom ramen för en kapitalförsäkring och anledningarna till detta kan vara flera. Sannolikt är det i första hand de stora skattefördelarna som lockar investerarna till att välja en kapitalförsäkring istället för traditionella investerings¬alternativ. Men vad innebär detta investeringsalternativ för investe¬rarna i fråga om skydd för investerat kapital? I denna artikel redogörs för kapitalförsäkringars förhållande till det svenska investerarskyddet.

Det allmännas informationsansvar och privaträttslig verksamhet

Udgave: 4 / 2008 | Kategori: Forsikringsret | Forfatter: Mårten Schultz

För några år sedan infördes i skadeståndslagen en särskild informationsansvarsregel för rena förmögenhetsskador orsakade av det allmänna. Regeln motiverades av att ansvaret tidigare ansågs alltför snävt i vissa fall. Men regeln har ännu inte givit upphov till vägledande praxis. I föreliggande artikel reflekteras över anledningarna till detta och kring vilka situationer regeln kan tillämpas.

Skyddat intresse och Europakonventionen

Udgave: 4 / 2008 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret | Forfatter: Jonny Flodin

I NJA 2007 s. 891 hade en i häkte intagen person begått självmord genom att hänga sig med en livrem. Det var i målet klarlagt att staten agerat försumligt genom att inte kroppsvisitera den häktade för att kontrollera att han inte förde med sig någon livrem in i häktet. Enligt Högsta domstolen var det också klart att det finns ett "erforderligt orsakssamband" mellan försummelsen och dödsfallet. Trots detta utgick inte skadestånd till den avlidnes söner. Rättsfallet väcker frågor om hur skadeståndsansvaret skall avgränsas i allmänhet och om principen om skyddat intresse i synnerhet. Rättsfallet väcker också frågor om förhållandet mellan "svensk" skadeståndsrätt och skadestånd enligt Europakonventionen. I den här artikeln görs ett försökt att bringa klarhet i dessa frågor utifrån

Offentlighed om det finansielle tilsyns afgørelser

Udgave: 4 / 2008 | Kategori: Tilsyn | Forfatter: Claus Tønnesen

I sommer blev der i Danmark indført øget offentlighed om en række afgørelser, der træffes af de finansielle tilsynsmyndigheder. De finansielle erhverv bakkede op om grundideen med mere offentlighed, men havde foretrukket en grundigere lovforberedelse herunder en grundigere vurdering af forslagets konsekvenser.

Olika villkor för samma pension – hinder för fri rörlighet och flytträtt av pensionsförsäkringar inom EU?

Udgave: 4 / 2008 | Kategori: EU og international forsikring, Folketrygd, Forsikringsret | Forfatter: Nina Ewalds

Så länge Sverige och andra medlemsstater inte godtar varandras villkor för pensionsförsäkringar fungerar inte den fria rörligheten inom EU. Kan villkoren inte godtas, får skattskyldiga som tecknat utländska pensionsförsäkringar eller flyttat sin försäkring till utlandet inte del av det skattegynnande som gäller för sparande i pensionsförsäkringar. Att t.ex. i Sverige skräddarsy en utländsk försäkring efter de svenska villkoren är en anpassning som inte är förenlig med den fria rörligheten. I stället bör utländska villkor godtas i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande på den inre marknaden. Nina Ewalds nina.ewalds@juridicum.su.se

Direktkrav mot försäkringsbolag vid skadelidandes hemmaforum i annan medlemsstat

Udgave: 4 / 2008 | Kategori: EU og international forsikring, Forsikringsret | Forfatter: Carolina Saf

I målet C–463/06 FBTO Schadeverzekeringen NV mot Odenbreit1 har EG-domstolen (EGD) slagit fast att en skadelidande vid sitt eget hemvistforum kan väcka talan direkt mot en försäkringsgivare med hemvist i medlemsstat som meddelat en ansvarsförsäkring. Domen innebär en potentiell ökning av tvister vid skadelidandes hemvistforum, då en mycket mera restriktiv tolkning har förespråkats i den juridiska doktrinen. Domen rör i sak en ansvarsförsäkring för motorfordon (trafikskadeförsäkring). Emellertid omfattar tolkningsavgörandet alla typer av ansvarsförsäkringar i enlighet med ordalydelsen i Bryssel I förordningen (BIF) artiklarna 11.2 jämförd med 9.1.b. En allmän förutsättning för att dessa domsrättsregler skall kunna tillämpas är att den tillämpliga lagen medger direktkrav mot försäkringsbolaget. I det förevarande fallet följer denna rätt av den materiella bestämmelsen i artikel 3.1 i Fjärde motorfordonsförsäkringsdirektivet (4.MD).

Sider