Open Finance är något som försäkringsbolagen måste hantera

Transparens
Artikel forfatter: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Utgave:
4, 2023
Sprog: Svensk
Kategori:

─ Open Finance är något som kommer att bli centralt för försäkringsbolagens verksamhet, och som inte bara kan hanteras av en viss funktion eller yrkesgrupp.

Det sa dagens moderator, Gunnar Hirschfeldt, Head of Insurance Analytics & Quantitative Services på Advisense, när han öppnade Försäkringsföreningens seminarium om Open Finance (Öppna finansiella tjänster) i mitten av oktober. I den här artikeln återfinns ett axplock från några av presentationerna.

Finansinspektionen (FI) presenterade i slutet av juni en rapport om Open Finance, som resultat av ett regeringsuppdrag. Rapporten är en kartläggning, som bygger på bransch- och myndighetsdialoger. En enkät skickades ut till 219 bolag under FI:s tillsyn och den besvarades av 174 bolag, som representerar leverantörer av finansiella tjänster, tredjepartsleverantörer och andra intressenter.

Långt framme

─ Vår kartläggning visar att Sverige ligger ganska långt framme i utvecklingen av Open Finance, konstaterade Klas Malmén, senior samordnare för Finansinspektionens Innovationscenter, när han tillsammans med sin kollega Mikael Dahlin presenterade rapporten.

Open Finance handlar om att dela och återanvända kundinformation, genom att kunder ger tredjepartsleverantörer tillgång till kunduppgifter för att olika typer av finansiella tjänster ska kunna erbjudas.

Båda representanterna från FI pekade på att det finns olika metoder för den här typen av datadelning. En sådan metod är reglerad i enlighet med andra betaltjänstdirektivet (PSD2) och innebär att en tredjepartsleverantör använder det särskilda gränssnitt som kontoförvaltande betaltjänstleverantörer ska tillhandahålla enligt PSD2. Det är ett exempel på en reglerad metod och gäller endast betalkontoinformation. Metoden är inte problemfri och i undersökningen anmärker tredjepartsleverantörerna på att de särskilda gränssnitten ofta har kvalitetsbrister.

Samtidigt uppger en del banker att tredjepartsleverantörer undviker att använda sig av de särskilda gränssnitten och i stället använder oreglerade metoder. Problemet med dessa är att det råder oklara rättsliga förutsättningar.

Några leverantörer har utvecklat frivilliga oreglerade tjänster, ofta kallade premium-API. De bygger på avtalsmässig grund. Utvecklingen av premium-API befinner sig dock i en tidig fas och användningen är inte särskilt utbredd.

Den analys som gjorts i rapporten visar att Open Finance används inom tjänster som rör betalning, lån, spara/investera och försäkring. När det gäller försäkringar sker det en ökning, men från en låg nivå. Primärt bedöms syftet vara att driva försäljning. Tjänsterna används brett inom såväl sak-, person- som pensionsförsäkringar.

Ser möjligheter – men också risker

Branschen ser flera möjligheter med Open Finance, bland annat bättre kundupplevelser. Man menar också att tjänsterna är konkurrensfrämjande och att de skapar ökad transparens, vilket gynnar konsumenterna.

FI pekar å sin sida på att innovativa tjänster även kan öka möjligheterna till ökad förståelse hos konsumenterna för frågor som rör bland annat pensioner och försäkringar. Man menar också att genom att branschföretagen får en mer samlad bild av konsumentens situation, kan bolagen nå en mer träffsäker bedömning.

Såväl branschen som FI ser emellertid ett antal risker kopplade till Open Finance. Branschen pekar bland annat på risker för resursslöseri, innovationshämning och ökade risker kopplade till cybersäkerhet. FI å andra sidan ser risker för konsumenterna. Det kan till exempel bli svårt för konsumenter att se vad de delar med vem och att det finns risker kopplade till delning av extra känslig information som till exempel hälsodata.

I juni kom två lagförslag från EU-kommissionen, varav det ena handlade om Open Banking. Det andra lagförslaget tar upp Open Finance och behandlar en ram för finansdata, Financial data access and payments package (FiDA).

FiDA syftar till att öka möjligheterna till delning av kunddata inom finanssektorn, men också till att öka tillgången av finansiella produkter och tjänster. Den stora nyheten med FiDA är att förordningen innehåller ett stort antal kategorier av kunddata samt att antalet undantag är begränsat till kundprövningar av konsumenter samt data som rör konsumenters liv- och sjukförsäkringar. Förordningen innebär också att alla dataanvändare kommer att stå under tillsyn.

I skrivande stund pågår förhandlingar kring FiDA i ministerrådet och från FI:s sida driver man referensgruppsmöten.

Skapa digitala kundupplevelser

Hur bör man arbeta för att utveckla digitala kundupplevelser? Stina Engström, Senior Service Designer/Business Development på Swish, delade med sig av de erfarenheter som betaltjänstföretaget har gjort under sin resa.

─ Kundupplevelserna ska syfta till att skapa affärserbjudanden. Det gäller att se design som en process, där man använder sig av en kreativ metod för att hitta utmaningarna och skapa lösningar. Den ska vara människocentrerad, med både samskapande och involvering av både slutkund och andra intressenter.

För Swishs del är syftet att förenkla människors vardag och det är något som förändras hela tiden. Stina Engström pekade på att Swish är en helt digital produkt, som finns i en kontext som är allt annat än digital.

─ Det handlar om att fortsätta vara relevant. Därför har vi kartlagt de nio vanligaste situationerna som involverar människor och pengar. Utifrån det utvecklar vi nu fler lösningar för människor i deras vardag.

Hon avslutade sin presentation med att lämna tre medskick:

·       Lär känna era kunder utifrån människan, beteenden och drivkrafter

·       Identifiera era styrkor och förbättringsområden i kundupplevelsen

·       Involvera, testa och samskapa. Bättre tillsammans!

Möjliggör välinformerade beslut

En av aktörerna inom Open Finance i Sverige är Insurely, ett insurtech-företag som har som mål att digitalisera försäkringsbranschen via öppna försäkringslösningar med hjälp av öppna data och innovativ teknik. Vice President Insurance & Insurtech, Emil Lagerstedt-Karlsson, redogjorde för sin syn på Open Finance:

─ Ett av syftena är att få branschen att bli datadriven och innovativ, med kunden i fokus. Det handlar också om att öka förståelsen för försäkring och möjliggöra överskådlighet, så att kunden får bättre kontroll. Ett ytterligare syfte är att skapa enklare byten och flyttar, där kunden samtidigt får en ökad förståelse för konsekvenserna av sitt val.

Emil vill sätta kunderna i centrum och möjliggöra välinformerade beslut. Han menar att det blir en vinst både för kunden och branschen.

─ Open Finance är en katalysator för en kundcentrerad och datadriven bransch. Emil konstaterade att aktörer måste inse att försäkringsbolag i hög grad jämförs med bolag i andra branscher.

Flera drivkrafter bakom prissättningen

I sin presentation tog Alexander Eriksson, Senior Manager på Advisense, hur Open Finance kan påverka prissättningen inom försäkringsbranschen. Advisense (före detta FCG) är ett företag som erbjuder tjänster inom bland annat riskhantering, cybersäkerhet, regelefterlevnad och bolagsstyrning.

─ Open Finance har en central roll, eftersom tillgången till data är kritiskt inom försäkring. Öppenheten och tillgången till data ökar, vilket är fundamentalt för utveckling av prissättningsmodeller.

Alexander lyfte fram att det finns ett antal drivkrafter bakom utvecklingen av prissättningen i branschen, där den tekniska utvecklingen är en av dessa. Nya metoder har utvecklats för att samla in data och bygga modeller.

Ökade datamängder är en annan drivkraft. Här handlar det både om tillgång till fler datakällor och möjlighet att lagra större datamängder.

En tredje drivkraft är ökad konkurrens, vilket märks av både genom nya uppstickare inom insuretech och genom prisjämförelsesidor.

Kundförväntningar och regelverk är ytterligare exempel på drivkrafter för utvecklingen av prissättningen.

Alexander pekar också på vilka möjligheter det finns med Open Finance, som att det blir lättare att jämföra priser. Man kan också se att möjligheterna till mer individanpassade försäkringslösningar ökar. Dessa möjligheter kan göra att till exempel kundförståelsen för priser ökar och att det kan ske en mer rättvis prissättning.

Slutligen betonade han att det även finns utmaningar. Bland dessa nämnde han frågor kring kundernas integritet, krav på dataaktualitet för att kunna göra riktiga bedömningar, utmaningar med algoritmer, prispress, etiska utmaningar och krav på klara branschregler.

Står inför en omvälvande era

Sammanfattningsvis står försäkringsbranschen inför en omvälvande era med Open Finance, där delning av kunddata och ökad digitalisering är nyckelelement. Trots de möjligheter som öppnar upp för bättre kundupplevelser och ökad konkurrens, måste branschen också navigera genom utmaningar som integritet, teknologisk komplexitet och etiska dilemman. Att framgångsrikt anpassa sig till denna transformation kräver inte bara teknologisk innovation utan även en grundläggande förståelse för kundens behov och en balanserad hantering av de nya risker som Open Finance medför.