Kristina har många arbetsuppgifter i Hannover Re

Airplanes
Interviewed: Kristina Elfdahl
Position: Head of Legal, Compliance & Claims
E-mail: Kristina.Elfdahl@hdi-specialty.com
Organization: Hannover Re/HDI Sverige filial
Utgave:
4, 2022
Sprog: Svensk
Kategori:

Av naturliga skäl är återförsäkringsbolagen inte så kända bland en större allmänhet. Men för försäkringsföretagen är de en viktig samarbetspartner när det gäller deras risk management-arbete.

För att få lite mer inblick vad ett återförsäkringsbolag gör, har vi träffat Kristina Elfdahl på Hannover Re. Hon är chef för Skador (Claims), Legal och Compliance i den svenska delen av företagets verksamhet. Dessutom sitter hon sedan fyra år med i Svenska Försäkringsföreningens styrelse.

Ett av de större återförsäkringsbolagen

Hannover Re har sitt säte i Tyskland och är det tredje största återförsäkringsbolaget i världen. Bland återförsäkringsbolagen i Sverige råder ungefär samma storleksförhållande. Verksamheten är indelad i dels Property & Casualty (P&C), dels Life & Health (L&H). Här arbetar cirka 50 medarbetare.

Ur ett svenskt perspektiv kan det vara värt notera att Hannover Re 1997 köpte Skandias internationella affär, Skandia International. Fortfarande finns det flera medarbetare på Hannover Re:s svenska filial som har sina rötter i Skandia.

Vid sidan av Hannover Re finns också direktförsäkringsbolaget HDI Global Specialty (HGS) som bedriver försäkringsverksamhet på nordisk och internationell basis inom bla. flyg, marin, politiska risker, egendom, motor och ansvar.

Som kuriosa kan nämnas att HGS är störst i Skandinavien på försäkring av småflygplan. Både flygklubbar och ägare av privatflygplan finns bland kunderna. En och annan helikopter hör också till de objekt som man försäkrar. På internationell basis är kunderna både stora flygbolag och tillverkare.

Inom marin direktförsäkrar HGS både fartygen i sig och cargo.

Inom agenturverksamheten samarbetar HGS med förmedlare. Svedea är ett exempel på ett sådant samarbete.

En ytterligare verksamhetsgren för HGS är politiska risker. Bolag som tex väljer att etablera sig i länder där den politiska miljön är instabil kan köpa en försäkring för vissa händelser som vilket kan underlätta att få investerare till olika projekt i så kallade hög risk länder.

Compliance utvecklats enormt

Tillbaka så till Kristina och hennes ansvarsområden.

─ Jag är skadechef för båda bolagen, vilket innebär att jag är operativt ansvarig för skadeorganisationen. När det gäller Legal servar min avdelning båda bolagen med juridisk rådgivning. Det handlar om att minimera de legala riskerna och samtidigt stötta affären. För att uppnå detta på bästa sätt är vi en integrerad del av verksamheten vilket både gör det lättare för oss själva samtidigt som tröskeln till att vända sig till oss sänks.

Compliance är något som utvecklats enorm sedan förra finanskrisen 2008-09. Även det är ett område där Kristinas avdelning arbetar med för bägge bolagen.

─ När det gäller EU-förordningar, är det något som gäller som lagstiftning för alla medlemsstater. EU-direktiv handlar däremot om resultat som länderna ska uppnå och då följer Sverige upp med egen lagstiftning. Mycket av vårt arbete rör sig om implementering i de båda bolagen, liksom regelefterlevnad.

Kan det då ändå inte bli skillnader mellan EU-förordningarna och svensk lagstiftning?

─ Jo, det händer emellanåt. Ibland behöver det göras viss anpassning till svenska förhållanden även för EU-förordningarna. Dessutom finns det tillfällen då Sverige går längre än vad direktivet kräver, vilket är tillåtet.

Många risker i dagens värld

I ett återförsäkringsbolag är självklart identifiering av risker något som står högt på dagordningen. Vilka utmaningar är det då Kristina ser framöver?

─ Överhuvudtaget det som sker i världen just nu, eftersom vår affär är internationell. Kriget i Ukraina. Klimatförändringarna. Den snabba förändringstakten, som skapar osäkerhet på olika plan. Vi kan se nya typer av skador uppstå i spåren av bland annat Corona vilket var en situation som varken samhället eller vi som försäkringsbolag hade ställts inför tidigare. Vid såna tillfällen ser man fördelen av vårt kvalitativa arbete inom Legal och hur viktigt det är att ha tydliga villkor både vad gäller skadehanteringen i sig och i förhållande till våra kunder som ska ha en förutsebarhet vad gäller vilken produkt de köper. Här har vi en fördel av att Legal och skador sitter så nära varandra.

Kristina noterar också att en utmaning för hela branschen handlar om rekrytering.

─ Vi har ändå klarat oss bra. Det är få som slutar och vi har blivit bättre att marknadsföra oss på universitet och högskolor, vilket ger oss gott rykte. En ny marknad som öppnat sig för oss inom juridiken är advokatbyråer, där vi har kunnat hitta nya kompetenta medarbetare.

Men det är svårt att hitta juristspecialister som jobbat inom återförsäkring, eller försäkring överhuvudtaget. Kristina har därför valt att även gå utanför branschen för att hitta viktig kompetens. Med många medarbetare med hög kompetens har vi lyxen att kunna rekrytera utanför branschen.

”Vi är viktiga för varandra”

Självklart har pandemin även påverkat ett företag som Hannover Re.

─ En fråga som vi delar med många andra arbetsgivare är hur vi bygger företagskultur när många gärna vill jobba hemifrån. Vi har som policy att våra medarbetare får arbeta på hemmaplan två dagar i veckan. På min enhet har vi spikat ett par dagar, då alla ska vara på kontoret. Annars blir det svårt att känna anknytning till både kollegor och företag, konstaterar Kristina och fortsätter:

─ Vi måste alla inse att vi är viktiga för varandra. Det är det som bygger företagskultur. Det handlar inte bara om vart arbetet görs bäst utan att vi är en del av varandras arbetsmiljö.

Hur konsumerar vi utbildning framöver?

Kristina är sedan några år ledamot av Svenska Försäkringsföreningens styrelse. Hur ser du på det uppdraget?

─ Det är jättekul! Eftersom vi är ett utländskt ägt bolag, är det bra att få kontakter med svenska bolag och deras medarbetare. Jag skickar därför gärna mina medarbetare på föreningens kurser och seminarier.

Men hon ser också utmaningar för föreningens del.

─ En viktig fråga som vi diskuterar i styrelsen är hur människor kommer att konsumera utbildning i framtiden. Vi ser redan idag hur yngre personer gör det på ett annorlunda sätt idag, till exempel via poddar och YouTube. Man ser sig helt enkelt inte ha tid att sitta på långa kurser. Microlärande kommer bli viktigare i framtiden. Dvs kortare utbildningar som man kan konsumera när och vart man vill och i vilken form man vill. Däremot appellerar de olika yrkesnätverk som Försäkringsföreningen tagit initiativ till väldigt väl på de här målgrupperna, säger Kristina till sist.