SPPs ambition: ─ Tillväxt driven av tech och digitala tjänster

Nätverksorganisation
Nätverksorganisation
Interviewed: Monika Rappe
Position: Chief Information Officer
E-mail: monika.rappe@spp.se
Organization: SPP
Utgave:
3, 2022
Sprog: Svensk
Kategori:

─ Allt utvecklingsarbete sker idag i en virtuell organisation. Vi har implementerat ett agilt arbetssätt i i tvärfunktionella team. Det vill säga en grupp med olika kompetenser arbetar tillsammans under flera år. Vi har idag åtta sådana grupperingar.

Så beskriver Monika Rappe hur dagens SPP fungerar när det gäller utvecklingsarbete. Hon blev 2015 ansvarig för utvecklingsportföljen i SPP och det var också då som resan inleddes mot hur företaget idag arbetar på det här området.

Men Monikas egen resa inom SPP började redan 2008. Hon kom då in i företaget för att arbeta med något som vid den tiden låg högt på företagens agendor, nämligen operationell effektivitet och ständig förbättring.

Sedan kom Monika att både vara chef för Försäkringsadministration & produktutveckling och därefter ansvarig för fondförsäkringar och investeringserbjudandet. Den senare rollen var nordisk och hon kom under den tiden att arbeta mycket tillsammans med sina norska kollegor.

─ Det var roligt och givande att få vara med att blanda de två kulturerna, berättar Monika.

Sedan slutet av 2021 är Monika Chief Information Officer. Hon sitter både i ledningsgruppen för Storebrand Digital, hos SPPs ägare Storebrand och i SPPs ledningsgrupp.

Inte bara en IT-fråga

Parallellt med arbetet att bygga den virtuella organisationen, har också de tre kärnsystemen bytts ut. Dessutom har trettio olika kringsystem släckts ner.

─ Det är viktigt att komma ihåg att det här inte är en IT-fråga. Det handlar om en genomgripande transformation av hela verksamheten, där vi bland annat samtidigt skruvat i våra olika produkter och erbjudanden. Vi tog också ett strategiskt beslut att inte hålla på att konkurrera med själva produkterna ─ som är ganska lika mellan olika bolag ─, utan i stället göra våra digitala tjänster till vår konkurrensfördel. Det vill säga vi inkluderar våra digitala tjänster som en integrerad del av vårt erbjudande.

På en fråga om hon kan ge några exempel på detta, nämner hon tjänsten löneväxling, som SPP hittills framgångsrikt lanserat. Det innebär att medarbetare byter en del av sin lön mot extra tjänstepension.

─ Det som är unikt för vårt erbjudande är den digitala tjänsten som ersätter arbetsgivarens manuella administrativa arbete.

Monika menar att det förändringsarbete som bedrivs inom SPP ska komma både kunder och partners till del. Som exempel pekar hon på när SPP 2020 tog över hela beståndet av livförsäkringar inom Brummer Life. Det var ett sätt att kunna framtidssäkra Brummers erbjudande till kunderna.

Ett ytterligare exempel är att SPP och Stockholms stad nyligen har slutit ett avtal om att förvärva försäkringsbeståndet i S:t Erik Livförsäkring. Det innebär att SPP tar över pensionsåtagandet gentemot de cirka 5000 medarbetarna i Stockholms Stadshus AB.

─ Det är ingen tvekan om att vi här har haft stor nytta av vår förflyttning och visar även på hur teknisk förmåga leder till affärer.

En virtuell organisation för utveckling

Hur fungerar då den virtuella utvecklingsorganisationen?

─ Just nu har vi åtta virtuella tvärfunktionella team. Medlemmarna kommer från den ordinarie verksamheten inom till exempel Administration, Produkt och Tech. Det är en form av matrisorganisation, men varje person har fortfarande bara en chef, konstaterar Monika och fortsätter:

─ Det handlar i hög utsträckning om företagskultur. Vi har lagt mycket tid på utbildning för alla kollegor. Någon plats för revirtänkande finns inte. Och i centrum står det kommunikativa ledarskapet.

Som en del av utvecklingen av den virtuella organisationen utlyser man nu internt en del av tjänsterna som teamledare, på samma sätt som man rekryterar chefer i organisationen.

Monika pekar också på att även Storebrand har genomfört en förflyttningsresa.

─ Vi har haft möjlighet att lära oss mycket av dem. Inom Tech är vi förhållandevis små och genom Storebrand har vi tillgång till en betydligt större kompetenspool. Och idag bidrar vi till ökad kompetens inom Storebrand.

Ett starkt utvecklingsarbete bidrar till employer branding

Hur tänker då SPP när det gäller att rekrytera nya medarbetare som är beredda att bidra till att utveckla företaget ytterligare?

─ Vi är pionjärer och har en hög grad av innovation, därför drar vi också till oss talanger. Ett spännande utvecklingsarbete bidrar till att stärka det som brukar kallas employer branding och vi arbetar kontinuerligt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vår satsning inom till exempel Data och Cloud ger spännande tekniska möjligheter för utvecklare.

Monika berättar också om ett så kallat internship, där SPP under de senaste fem åren genomfört vad man kallar Sandbox. Det innebär att fem studenter med olika bakgrunder, i ett tvärfunktionellt team, under sex veckor får lösa ett case baserat på en verklig utmaning som SPP står inför. På det sättet för man in färska kunskaper från universitet och högskolor, samtidigt som studenterna får kunskapen med sig att kunna jobba tvärfunktionellt.

Den utvecklingsresa som SPP genomfört ─ och fortsätter att genomföra ─ är även en resa från försäkringsbolag till "tech-bolag inom försäkring". Vi vill förenkla för kunder och samarbetspartners. Det är en långsiktig förflyttning och en stor förändring för hela organisationen. Den kräver ett stort mått av både kommunikativa åtgärder och uthållighet. Det gäller att få till dialogen, så att även företagsledning och styrelse förstår vad som sker.

─ Och det gäller att fira de små stegen, de succesiva framgångarna.

Tillväxt är framtiden

När det gäller fintech-bolag, vill SPP gärna hitta samarbetsformer med dessa. Monika pekar till exempel på det samarbete med bolåneaktören Stabelo, som nyligen presenterades, och där Stabelo är ett företag med en öppen och tydlig prismodell. Samarbetet ger nya och befintliga kunder en mycket attraktiv ränta på bolån.

─ Det talas idag mycket om Open Insurance. På SPP tror vi på transparens och förståelse. Allt som kan bidra att stärka dessa saker är bra, anser vi, säger Monika.

Hur ser då Monika på framtiden?

─ För SPPs del menar vi att tillväxt är framtiden. Vi vill bygga vidare på den plattform vi idag har. Vår ambition är att vara lättillgängliga, lätta att ha att göra med. SPP ska vara enkla och hållbara.

Hon tar upp ytterligare ett exempel, för att förklara vad hon menar. Det är det nyligen lanserade småföretagarkonceptet, där det är tänkt att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som skapar en trygghet och som är skattemässigt förmånliga för småföretagare.

─ Partnerskap med etablerade och nya aktörer, hållbarhet och tillgänglighet för kunder och samarbetspartners är framtiden, avslutar Monika.