Hundar har betydelse i samhällsarbetet

Hund-människa
Interviewed: Sara Karlberg
Position: VD
E-mail: sara.karlberg@terapihundskolan.se
Organization: Svenska Terapihundskolan
Utgave:
2, 2022
Sprog: Svensk
Kategori:

Terapihundar är inte ett så vanligt tema här på Nordisk försäkringstidskrift, men faktum är att det finns en del försäkringstekniska spörsmål kring användningen av den här kategorin hundar. Dessutom finns det försäkringsbolag som ser att det finns positiva effekter med att använda terapihundar i olika former av verksamhet.

 

Hundar inom skola, vård och omsorg

Men låt oss först titta på vad terapihund egentligen är. Vi har tagit hjälp av Sara Karlberg, VD på Svenska Terapihundskolan i Strömsholm.

─ En terapihund är en typ av tjänstehund som tillsammans med sin förare ger stöd till människor inom skola och sjukvård samt inom socialt arbete och omsorg. Tanken är att hunden ska arbeta för att öka elevens, patientens eller klientens motivation, välbefinnande och hälsa. Den arbetar med fysisk, psykisk, social och kognitiv träning.

Terapihunden skiljer sig från assistanshundar på så sätt att den terapihunden arbetar tillsammans med sin förare gentemot många olika personer, medan assistenshunden är till för att stötta sin egen förare. Numera används även begreppet social tjänstehund för terapihundar.

 

Gråzon försäkringsmässigt

Ur ett försäkringsperspektiv finns det en gråzon kring terapihundar. Om föraren har med sig hunden enbart som sällskap på en arbetsplats, är det den vanliga hemförsäkringen som täcker eventuella skador som hunden orsakar. Men om hunden är med som social tjänstehund, är den att betrakta som ”i tjänst”. Hemförsäkringen gäller då inte och det råder även oklarheter om företagets/kommunens försäkring gäller.

Svedea har som första försäkringsföretag tagit fram en försäkring som ska täcka även i den här gråzonen. För att undvika bli krävd på skadestånd om något inträffar när hunden är i tjänst, kan en sådan här hundförarförsäkring vara värd att fundera över. (https://www.svedea.se/terapihund)

 

Agria engagerar sig för hundarna

Ett försäkringsföretag som engagerat sig i hundars betydelse för samhället är Agria. Just nu, i mitten av juni, offentliggör man resultatet av ett arbete som gjorts och som tar fasta på hundars roll i samhället. Agria har ingått ett samarbete med tre olika hundekipage en hund som arbetar på Astrid Lindgrens barnsjukhus, en som är verksam med arbetet med hemmasittare samt en hund som jobbar med anti-doping inom travsporten. Sara Karlberg har deltagit med experthjälp i det här arbetet.

─ Vi vill med vårt engagemang lyfta fram och sprida kunskap om dessa hundars superkrafter och betydelse för samhället. Förhoppningen är att alla ska kunna se värdet av deras arbete, säger Emilie Dahl på Agria.

Tillsammans med Sara Karlberg, deltar Agria i Almedalen för att även där visa på hundarnas samhällsinsats. Där kommer man också att visa vad hundar kan göra för att rädda liv, genom ett samarbete med Sjöräddningssällskapet SSRS.

 

Stort engagemang för terapihundarna

Svenska Terapihundskolan grundades 2014(?) av Sara Karlberg. Med filialer i Finland och Norge, är skolan den största i Norden i sitt slag. Utbildningarna bedrivs på både grund- och specialistnivå. Man utgår alltid från professionen, vilket innebär att till exempel en undersköterska arbetar med sin sociala tjänstehund i sitt yrke som undersköterska.

─ Det jag skulle önska är att Jordbruksverket gjorde någon form av kvalitetsgranskning av den här typen av utbildningar. Rent generellt borde det ställas högre krav på utbildningarnas innehåll och kanske en ackreditering av dem som bedriver den, säger Sara.

Det märks tydligt att Sara är mycket engagerad i de här frågorna. Hon sitter också med i styrelsen för den internationella organisationen IAHAIO (iahaio.org), som har till syfte att föra samman forskning, praktik och utbildning. Resultat från IAHAIO kommuniceras tillbaka till bland annat Agria.

Sara deltar också i ett forskningsprojekt på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), som handlar om att studera de hälsoekonomiska effekterna av hund i skolan. Det syftar till att ta fram vägar för att förebygga problematisk skolfrånvaro. Agria är med och sponsrar det här projektet.