InsureSec ─ med rätt att licensiera

Certifiering Licensiering
Interviewed: Magnus Björkman
Position: VD
E-mail: magnus.bjorkman@insuresec.se
Organization: InsureSec
Utgave:
3, 2023
Sprog: Svensk
Kategori:

 

─ Vi befinner oss just nu i ett stort förändringsarbete. Bakgrunden är att det under de senaste åren skett en kraftig konsolidering i förmedlingsbranschen, där fler och fler förmedlare jobbar som anställda i större bolag eller i bolag som samarbetar inom ramen för en större organisation. Till exempel fanns det före 2018 flera hundra individer som hade personliga tillstånd hos Finansinspektionen. Idag är det antalet nere i cirka 25 personer med sådana tillstånd. Överhuvudtaget sker en konsolidering och stor förändring på marknaden som vi måste anpassa oss efter. Det här innebär att vi på InsureSec måste modernisera våra kunskapskrav och det arbetet pågår just nu, säger Magnus Björkman, som sedan 1½ år är VD på InsureSec.

InsureSec är ett branschregleringsorgan som ägs av Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM). Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

En av de första med titeln Compliance Officer

Magnus är utbildad jurist och arbetade runt senaste sekelskiftet på en advokatbyrå, där han hade reglering av bank och försäkring som inriktning. Han hanterade också en hel del försäkringstvister och kom så småningom även in på rådgivningsfrågor.

2005 började Magnus Björkman på Danske Bank.

─ Vid den här tidpunkten fanns det inte så många riktiga compliancefunktioner annat än i storbankerna. Jag var nog bland de första i Sverige som fick titeln Chief Compliance Officer.

Under två perioder, 2010-2012 och 2018-2022, var Magnus anställd på Finansinspektionen och där ansvarig för tillsynen av värdepappersbolag och försäkringsförmedlare. Under mellantiden arbetade han bland annat på Folksam, en del av tiden som vice VD för Folksams fondförsäkringsverksamhet. Så när Magnus i början av 2022 blev VD för InsureSec, hade han skaffat sig en rejäl bakgrund för sin nya utmaning.

Schysst förmedling av försäkringar

Vad är det då som ligger bakom bildandet av InsureSec?

2005 kom lagen om försäkringsförmedling. Finansinspektionen inledde ett par år därefter en mängd tillsynsaktiviteter av den här marknaden och det blev under kommande år både FI-rapporter och sanktionsärenden som visade på stora brister hos många förmedlare. SFM insåg att man behövde ta initiativ till att förbättra kvalitén i branschen. Det här ledde, i sin tur, till att InsureSec bildades 2012.

När InsureSec startade fanns SwedSec som förebild. SwedSec hade bildats 2001 för att säkerställa att det fanns kompetenta och lämpliga investeringsrådgivare på bankerna. Det här skedde med hjälp av ett licensieringssystem.

InsureSec har som syfte att ”främja en sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsdistributörens kunskap och kompetens, dokumentation från förmedlingstillfället och ersättningen för förmedlingen.” Tanken är att försäkringar ska förmedlas på ett schysst sätt.

InsureSecs branschreglering baseras på frivilliga avtal mellan försäkringsförmedlaren och InsureSec.

─ Visst finns det fortfarande brister inom vissa områden, men jag upplever ändå att det skett en väsentlig utveckling till det bättre.

Förskjutning mot det kundnära

Så tillbaka till det pågående förändringsarbetet på InsureSec. Kunskapskraven ska alltså förändras, vilket till stor del beror på att de nuvarande kraven är utformade för såväl rollen som rådgivare som för den som ska ansvara fullt ut för verksamheten.  Kunskapskraven för både livförsäkring och skadeförsäkring innehåller idag delar som visserligen är viktiga, men som i den nya marknadsstrukturen måste viktas om så det blir mer fokus på det som är relevant i den direkta kontakten mellan kund och förmedlare.

─ Det är viktigt att förstå att det inte handlar om att göra kunskapskraven lättare, utan målsättningen är att de ska bli mer relevanta ur ett rådgivarperspektiv. Vi ska självfallet inte glömma bort regleringarna i kunskapskraven, men vi måste också tydligare kunna möta kundernas behov.

Magnus pekar också på att det ibland har varit lite svårt att förstå den röda tråden i kunskapskraven, eftersom deras uppställning i stor utsträckning följer gamla föreskriftskrav. Med en ny struktur ska kunskapskraven bli mer pedagogiska att ta till sig.

Det här är ett stort och nödvändigt projekt enligt Magnus. Förändringsarbetet innehåller även några mindre delar, som innehåller ett mått av att skapa ökad flexibilitet inom särskilt kunskapskraven för skadeförmedling.

Sedan lagen om försäkringsdistribution trädde i kraft 2018 så måste alla förmedlare genomgå minst 15 timmar fortbildning och yrkesutveckling. InsureSec bedriver själv ingen utbildningsverksamhet, men den som har licens måste varje år kunna uppvisa minst 15 timmars utbildning och/eller yrkesutveckling. Alla som har en licens hos Insuresec måste årligen avlägga deras uppföljande kunskapstest.

Certifiering för medarbetare på försäkringsbolag

Vad finns det då för utmaningar på lite längre sikt?

─ Det första jag tänker på är något som är mer branschövergripande. Det handlar om att rådgivare som är anställda på försäkringsbolag idag inte omfattas av något disciplinärt förfarande vilket nästan alla andra rådgivare på finans- och försäkringsmarknaderna gör, antingen via oss eller Swedsec. Vi erbjuder visserligen en certifiering, med samma kunskapstest som vid licensiering, men de som bara är certifierade omfattas inte av våra utredningar och vårt disciplinära förfarande. Jag tror det skulle vara bra för marknaden om alla typer av rådgivare faktiskt var licensierade. Hos InsureSec har vi idag cirka 400 personer med certifiering, vilket kan jämföras med drygt 2000 licenstagare.

─ Den andra utmaningen – eller snarare utvecklingsmöjligheten – som jag ser framför mig är att vi ska attrahera fler distributörer av skadeförsäkring. Idag är ungefär 70 procent av våra användare licensierade eller certifierade inom livförsäkringsområdet och 30 procent inom skadeförsäkringsområdet.   

En annan viktig del av InsureSecs arbete som Magnus vill lyfta fram är den årliga regelefterlevnadskontrollen, kallad Reko, som genomförs varje år och som omfattar alla anslutna förmedlingsföretag. Den sker dels genom att företagen får svara på frågor om verksamheten, dels via stickprov av till exempel rådgivningsdokumentation och interna instruktioner.  Syftet är i första hand att bidra till att företagen kan förbättra sin kvalité på framför allt rådgivningen men även andra områden där det är viktigt med en god regelefterlevnad.

─ Vi väljer varje år ut några riskbaserade fokusområden. I år kommer rapporten att bland annat handla om flytt av tjänstepensioner och rådgivning om företagsförsäkring, med publicering i november/december, berättar Magnus Björkman till sist.