InsureSec: Det ska vara lätt att göra rätt

Artikel forfatter: Jenny Nilsson
Position: VD
E-mail: jenny.nilsson@insuresec.se
Organization: Insuresec
Utgave:
3, 2020
Sprog: Svensk
Kategori:

 

– Det är min personliga övertygelse att individuell rådgivning är en mycket samhällsviktig funktion. Försäkringar är något som gemene man upplever som komplicerat och InsureSecs verksamhet är viktig både för branschen och kunderna genom att det finns en gemensam standard och en kvalitetsstämpel.

Jenny Nilsson är sedan fyra år tillbaka VD för InsureSec. Det bildades 2012 och är ett icke-vinstdrivande företag som har till syfte att främja sund konkurrens, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens inom rådgivning och distribution av försäkringar.

Innan Jenny började på InsureSec, arbetade hon på HSB och ansvarade där för strategi och uppbyggnad av compliancefunktionen. Dessförinnan var hon verksam inom Söderberg & Partners som Chief Compliance Officer.

Det självklara självregleringsorganet för branschen

Vilka styrkor och utmaningar mötte dig när du började som VD för InsureSec?   

– Mina skickliga kollegor och företrädare, tillsammans med branschen, hade vid den tiden byggt upp en stark och fungerande verksamhet, som etablerat InsureSecs roll som det självklara självregleringsorganet för branschen. Utmaningen var – och förblir – att förädla och förvalta den kvalitetsstämpel och den gedigna verksamhet som byggts upp.

Vad skulle du vilja säga är de två-tre största förändringarna på InsureSec som skett under din tid som VD?

– I Sverige har vi under de senaste åren sett en snabb utveckling för förmedlare och förmedlarmarknaden har växt. Det innebär att fler individer har sökt hjälp och råd när det gäller hur man ska försäkra sig och hur man ska planera sin pension. Kundnyttan är därmed avgörande för branschens tillväxt.

Jenny pekar på att ett skäl till detta är att en försäkringsmarknad, där det finns förmedlare som mellanhand, leder till fler försäkringsgivare och fler produkter, samtidigt som fler försäkringsgivare kan konkurrera om kunderna. Konkurrenssituationen medför att produkterna utvecklas till kundernas fördel och hela försäkringsmarknaden blir mer levande. Nya produkter ger också bättre alternativ som är mer anpassade för den enskilde.

Sedan tre år tillbaka finns REKO, InsureSecs regelefterlevnadskontroll, vilken omfattar alla företag som innehar Finansinspektionens tillstånd att bedriva förmedling och som valt att ingå avtal med InsureSec och därmed förbundit sig att följa InsureSecs regelverk.  Regelefterlevnadskontrollen är ett viktigt verktyg i InsureSecs branschreglering. Genom att använda dataintag som grund för en ökad förståelse för varje företags, och dess anställda förmedlares, verksamhet får InsureSec en större insikt i det individuella företagets verksamhet och regelefterlevnadsbehov.

REKO publiceras i en rapport som kallas REKO Analys och som finns tillgänglig på InsureSecs hemsida.

Efter att den nya lagen om försäkringsdistribution trädde ikraft har en rad försäkringsbolag låtit sina medarbetare genomföra InsureSecs kunskapstester för att säkra medarbetares kunskap och kompentens i enlighet med de nya regelverken.

Krav från försäkringsbolagen att ha licens hos InsureSec

InsureSec har frivilliga avtal med strax under 2000 individuella försäkringsförmedlare och drygt 400 företag.

– Det är idag efterfrågat från både kunder och försäkringsbolag att rådgivare ska ha licens från InsureSec för att få samarbeta. Idag ställer de flesta försäkringsbolag krav på att de förmedlare som de arbetar med ska ha licens hos InsureSec. Bland försäkringsförmedlarna är det en väldigt liten del som inte har licens hos InsureSec, och då är det viktigt att beakta att det inte är alla som får en licens hos InsureSec. Vi ställer hårda krav för att licensiera, för att du som kund ska vara trygg med den du vänder dig till.

Jenny berättar att alla deras kunskapskrav baseras på krav som anges i lagstiftning och föreskrifter och skapar en enhetlighet för branschens kunskaper. Kunskapskraven granskas varje år av en kommitté bestående av representanter från förmedlar- och försäkringsföretag samt sakkunniga.

– Det gör att vi kan vara säkra på att kraven är aktuella och korrekta samt att de ligger på en bra nivå i relation till målgruppens förkunskapskrav. InsureSec tryggar rådgivningen, för att du som kund ska känna dig trygg i att de rådgivare du möter är de bästa möjliga och alltid att lita på. Det innebär också att försäkringsdistributörer som har klarat våra tester vet att de med stolthet bidrar till kundernas nytta och en sund konkurrens, vilket gör den svenska försäkringsmarknaden bättre.

Tryggar rådgivningen

Finns det några nackdelar med att ni bygger verksamheten på frivillighet och inte på lagstiftning?

– Jag kan inte se några nackdelar med att InsureSecs branschreglering baseras på frivilliga avtal mellan försäkringsförmedlaren och InsureSec. Det innebär ju att alla licensierade förmedlare valt att skaffa InsureSecs för att de vill visa upp sina kunskaper och vara transparenta i sin yrkesutövning.

InsureSec har god försäkringsdistributionssed som grund för sitt regelsystem.

Det innebär i sin tur att InsureSec undersöker rådgivningen samt att förmedling och försäljning både följer lagkrav och god sed. Fokus är på att rådgivningen är transparent, syftar till kundnytta och är förenlig med gällande lagstiftning. InsureSec tryggar helt enkelt rådgivningen, för att det både för kunder och rådgivare ska vara lätt att göra rätt.

Bidra till växande förmedlar- och försäkringsmarknad

InsureSec verkar för en mångfald på en dynamisk marknad som ger kunderna mångsidiga möjligheter och trygga alternativ, där förtroendet för förmedlare och andra aktörer står starkt.  Så vill InsureSec bidra till en fortsatt växande förmedlar- och försäkringsmarknad. I det ingår att man vill hålla rent mot osunda affärsmetoder som drabbar kunder och marknadens förtroende för att främja den rådgivning som är hel och ren.

InsureSecs självreglering har haft fokus på att identifiera områden som kan förbättras och systematiska problem i rådgivningen, som i dialog med företagen kan förtydligas med hjälp av InsureSecs verksamhet. Det är viktigt för InsureSec att arbeta proaktivt och tydliggörande genom att t.ex. öka företagens förståelse för de regler och krav som ställs på verksamheten de bedriver.

– Med hjälp av rapporteringar, InsureSecs kunskapskrav för kunskapstester, och uppsökande tillsyn, bildas en triad av grundprinciper som förenklar och förbättrar företagens möjligheter att hantera sin regelefterlevnad på ett så tydligt och enkelt sätt som möjligt.

Identifiera och åtgärda egna risker och brister

Jenny anser att branschreglering hjälper försäkringsförmedlare – individer och företag – att agera proaktivt och enhetligt och att därigenom bidra både till att upprätthålla förtroendet för branschen och till ett utökat kundskydd.

InsureSecs branschreglering och utredningsarbete bidrar även till att försäkringsförmedlare kan använda InsureSecs regelverk och Disciplinnämndens uttalanden och beslut som vägledande och på ett tidigt stadium identifiera och åtgärda egna risker och brister.

– Det medverkar till att försäkringsförmedlare kan identifiera och motverka missriktad försäljning och brister som begås på grund av okunskap, samt uppmärksammas på och påminnas om vikten av att upprätthålla ett kontinuerligt regelefterlevnadsarbete.

Utmaningar med IDD

Det är svårt att i sådan här artikel hoppa över implementeringen av IDD. Vilka har varit de stora utmaningarna?

– Inför implementeringen gjordes ett väldigt stort arbete från framförallt Kommittén för kunskapsstandard. En stor del av arbetet var att säkerställa att kunskapskraven för de årliga uppföljande kunskapstesten motsvarar minst 15 studietimmars förberedelse och att alla kunskapskrav är förenliga med gällande lagar och föreskrifter. 

Kommittén består av personer med bred kompetens, från bland annat försäkringsbolag, förmedlarbolag, advokatfirmor och andra sakkunniga. Huvuduppgiften är att i förbestämda grupper, bearbeta och föreslå förändringar i InsureSecs kunskapskrav för nästkommande år, samt faktagranska befintliga frågor och svårighets- och relevansbestämma nya frågor för kunskapstester på ett sätt som är relevant utifrån ett försäkringsdistributörsperspektiv

Sedan den nya lagen om försäkringsdistribution trädde ikraft har InsureSec tagit emot branschens önskemål om kunskapstester för fler personalkategorier än försäkringsförmedlare. Jenny är därför glad att från i år kunna erbjuda exempelvis kunskapstester för ledningsfunktioner, investeringsrådgivare och distributionsstöd.

För de flesta tester är det dessutom möjligt att efteråt ansöka om licens eller certifikat.

Efter godkänt resultat på något av de grundläggande kunskapstesterna kan försäkringsförmedlare ansöka om licens och övriga distributörer kan ansöka om certifikat. För licens ställs ytterligare krav, bl.a. att följa InsureSecs regelverk. Certifierade omfattas inte av branschreglering. Licensiering innebär därför ett ökat kund- och konsumentskydd och är lämpligt för den som arbetar som försäkringsförmedlare.

Blivit mer likartad distribution av försäkringar

Vi frågar Jenny vilka som är de stora skillnaderna för en förmedlare före resp. efter IDD?

– Lagen om försäkringsdistribution är ju egentligen ganska lik den tidigare förmedlarlagstiftningen som fanns i Sverige. Den största förändringen är egentligen att även distributörer som arbetar på försäkringsbolag nu omfattas av LFD. Så som helhet blir det kanske en mer likartad distribution av försäkringar, om något.

Utifrån kraven på kunskap och kompetens är det för de förmedlare som har haft en licens hos InsureSec sedan tidigare ingen större skillnad. De uppfyllde de nya kraven på kunskap innan de var beslutade i och med att redan hade utbildat sig och gjort kunskapstester och årliga kunskapsuppföljningar för att uppfylla kraven i sin licens.  

Utöver det tror Jenny att de flesta försäkringsdistributörer har upplevt produktutvecklingsregler som mest utökade rent kravmässigt.

Utökade krav på kunskap och kompetens

Utifrån ditt perspektiv, vilka är de stora utmaningar som branschen står inför under de närmaste åren?

– Pension och försäkringar är komplexa frågor som påverkar alla. Branschen har en viktig roll att guida kunderna i det här och en utmaning i det är att fler individer i samhället behöver få tillgång till individuell rådgivning, säger Jenny och fortsätter:

– Branschen fyller en viktig samhällsfunktion, jag tror att kraven på branschen fortsätter att öka i och med att marknaden blir mer komplex.  

I takt med ny lagstiftning inom hela området för försäkringsdistribution, ökar också kraven på kunskap och kompetens och utveckling av smidiga processer som tillfredsställer lagkraven.

Här lägger InsureSec stort fokus på de kunskapskrav som ligger till grund för kunskapstesterna. På så vis bidrar InsureSec till att skapa en gemensam och enhetlig kunskapsstandard för försäkringsförmedlare och försäkringsdistributörer.

– Det ska vara lätt att göra rätt. Så säger vi till alla de försäkringsförmedlare som vänder sig till oss för att få licens. Var och en av dem vet vad som krävs för kunders trygghet när de möter dig som kund. Försäkringsgivarna kan vila tryggt i att det når fram till de kunder som behöver deras försäkringar. Vi ska vara branschen självregleringsorgan och se till att människor i Sverige är väl försäkrade både i vardagen vi lever i nu och i framtiden.  Därutöver hoppas vi också på att våra rapporteringsprocesser för målmarknadsavvikelser och AML kommer förenkla både för försäkringsförmedlare och försäkringsbolag, avslutar Jenny Nilsson.